Jezus Do Ludzkości

Już niedługo zacznie się ostatni etap oczyszczenia rodzaju ludzkiego

niedziela, 3 lutego 2013 roku, godz. 22.50

Moja szczerze umiłowana córko, dziś jest wyjątkowy dzień, gdy Moja Miłość do ludzkości wzbiera jak olbrzymi ocean, aby w ostatniej próbie wylać Moje Łaski na ich dusze.

Pociągam za serce każdego mężczyznę, kobietę i dziecko na różne sposoby, aby byli świadomi obecności miłości i życzliwości. Wielu odpowiada, wielu nie. Jednak w ich sercach jest głęboko zakorzenione uczucie miłości, tej Boskiej Obecności Boga. Człowiek jest związany z Moim Najświętszym Sercem, choć może tego nie rozumieć. Moja Krew wpływa w życie każdego dziecka Bożego jak przez tętnicę. To jest więź, która łączy wszystkich w jedną rodzinę. Ta święta rodzina będzie stanowić korzenie drzewa, z którego wystrzeli wiele gałęzi w Moim Nowym Raju.

Wielu z zatwardziałymi duszami z czasem zmięknie i pozwoli Mi się ogarnąć. Ja Jestem Tym, Który przygotowuje was wszystkich na Moje Wielkie Miłosierdzie. Niektóre z tych zatwardziałych dusz odpadną i uschną, a następnie zostaną zmiecione, nie mając już w sobie życia. Ale większość dzieci Bożych instynktownie będzie wiedzieć, gdy przyjdzie odpowiedni czas. Będą wiedzieli, że wszyscy pochodzą z tej samej rodziny i uznają to, że zostali zrodzeni przez Mojego Ojca.

On, najbardziej kochający ze wszystkich ojców, odczuwa w tej chwili wielki ból i jest głęboko zraniony z powodu ciemności, którą widzi w duszach wielu Swoich dzieci. Już niedługo zacznie się ostatni etap oczyszczenia rodzaju ludzkiego. Będzie to oznaczało oddzielenie dobrych od złych. Jak bardzo to zasmuci Serce Mojego Ojca, ale tak się musi stać. To jest tak, jakby przygotowywał On Swój ogród, by był zdrowy i doskonały. Chwasty muszą zostać zniszczone, bo inaczej będą się rozsiewać i zaatakują zdrowe uprawy.

Bądźcie gotowi w każdym czasie.

Wasz Jezus

It won’t be long before the final phase of the purification of the human race begins

Sunday, February 3rd, 2013 @ 22:50

My dearly beloved daughter, today is a special day, where My Love for humanity swells like a large ocean, as a last attempt to pour My Graces over their souls.

I tug at the hearts of every man, woman and child, in different ways, so that they are aware of the presence of love and goodwill. Many respond, many do not. Yet, there is a feeling of love, deeply rooted within their hearts, of this Divine Presence of God. Man is tied to My Sacred Heart, although he may not understand this. My Blood flows, as if through an artery, into the life of each child of God. It is the link, which unites all into one family. This holy family will form the roots of the tree, which will sprout many branches in My New Paradise.

Many of those, hardened of soul, will soften in time and allow Me to embrace them. I Am preparing all of you for My Great Mercy. Some of those hardened souls will fall away and wither and then they will be swept away without any life remaining. But, most of God’s children will know, instinctively, when the time is right. They will know, that they all come from the same family, and accept that they were begot by My Father.

He, the most Loving of all Fathers, is in great pain, at this moment, and He is deeply hurt by the darkness He witnesses in the souls of many of His children. It won’t be long before the final phase of the purification of the human race begins. This will mean the separation of the good from the wicked. How this will break My Father’s Heart, but it must be done. It is like as if He is preparing His garden, so that it is healthy and perfect. The weeds must be destroyed or they will spread and infest the healthy crops.

Be prepared at all times.

Your Jesus