Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Wielu będzie osamotnionych w dążeniu do tworzenia grup modlitewnych

wtorek, 5 lutego 2013 roku, godz. 19.45

Moje dzieci, musicie się wzajemnie pocieszać, gdy się zbieracie w każdym zakątku ziemi, tworząc Armię Reszty Mojego Syna. Wielu będzie osamotnionych w dążeniu do tworzenia grup modlitewnych, a czasem mogą uważać, że to nie ma sensu. Mój drogi Syn będzie obdarzał szczególnymi Łaskami każdą grupę modlitewną, zakładaną, by odmawiać Modlitwy Krucjaty. On jest obecny w każdej grupie i sprawi, że będziecie tego świadomi. Odczujecie Jego Miłość, a także doświadczycie owoców, gdy obrodzą obficie i rozprzestrzenią Jego Najświętsze Słowo.

Dzieci, jesteście błogosławieni, ponieważ dano wam Dar pokory, bowiem tylko ci z was, którzy przyjmują Słowo Mojego Syna bez żadnych wątpliwości, przyniosą wiele nawróceń poprzez swoje grupy modlitewne.

Duch Święty porusza się teraz szybko pośród was, najdroższe dzieci, i to przynosi Mi tyle radości, gdy widzę, jak bardzo On pobudza wasze dusze.

Musicie pozostać zjednoczeni, Moje małe dzieci, ponieważ Mój Syn potrzebuje waszej miłości i zaangażowania, aby mógł zbawić ludzkość. Jednak staniecie się celem złego ducha, który wyhoduje pod swoim skrzydłem każdego demona, aby przeniknąć pomiędzy was i dokonać podziału. Rozpoznajcie, czym są te próby, i całkowicie zaufajcie Mojemu Synowi. Wołajcie Mnie, waszą ukochaną Matkę, aby utrzymać wasze grupy Krucjaty Modlitwy w jedności.

Modlitwa Krucjaty 97
O zjednoczenie grup Krucjaty Modlitwy

O umiłowana Matko Zbawienia, błagam Cię, abyś zjednoczyła poprzez Swoje modlitwy wszystkich z Bożej Armii Reszty na całym świecie.

Okryj wszystkie grupy Krucjaty Modlitwy Łaską Zbawienia, wylaną na nas przez Miłosierdzie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wyślij Swoje anioły, aby osłoniły każdego z nas, a zwłaszcza tych kapłanów, którzy prowadzą grupy Krucjaty Modlitwy.

Pomóż nam uniknąć rozproszeń, które powodują wśród nas podziały, i chroń nas Twoim Darem Zbroi, abyśmy się stali odporni na ataki, które będziemy musieli przetrzymać w tej świętej Misji ratowania dusz z powodu naszej miłości do Jezusa Chrystusa.

Amen.

Idźcie w pokoju, Moje ukochane dzieci, i wiedzcie, że Boża Armia Reszty, dzięki Łasce Mojego Syna, pomoże Mu uratować miliardy dusz.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of God: Many will be lonely in their quest to form prayer groups

Tuesday, February 5th, 2013 @ 19:45

My children, you must seek out the comfort of each other, as you gather, at every corner of the earth, to form My Son’s Remnant Army.

Many will be lonely, in their quest to form prayer groups, and may feel that it is useless, at times. For each Prayer Group set up, to recite the Crusade Prayers, a special Grace will be given to you by my precious Son.

He is present in every group and He will make you aware of this. You will feel His Love and then you will witness the fruits, as they will pour forth and spread His Most Holy Word.

Children, you are blessed for being given the Gift of humility, because only those of you who accept the Word of my Son, without any doubts, will yield many conversions, because of your Prayer Groups.

The Holy Spirit is now moving, quickly, amongst you, dearest children, and it brings me so much joy to see how much He stirs your souls.

You must remain united, my little children, because my Son needs your love and commitment, so that He can save humanity. You will, however, become a target for the evil one who will raise every demon, under his wing, to infiltrate you and cause division. Recognise these attempts, for what they are and trust, completely, in my Son. Call on me, your beloved Mother, to keep your Crusade Prayer Groups united.

Crusade Prayer (97)

To unite Crusade Prayer Groups

O beloved Mother of Salvation, I implore you to unite, through your prayers, all of God’s Remnant Army, throughout the world.

Cover all Crusade Prayer Groups with the Grace of Salvation, poured out upon us, through the Mercy of your Son, Jesus Christ.

Send your angels to cover each one of us, and especially, those priests who lead the Crusade Prayer Groups.

Help us to avoid the distractions, which cause division amongst us, and protect us with your gift of armour, so that we become immune to the attacks, which we will have to endure, because of our love for Jesus Christ, in this Holy Mission to save souls.

Amen.

Go in peace, my beloved children, and know that God’s Remnant Army, through the Grace of my Son, will help Him to salvage billions of souls.

Your beloved Mother
Mother of Salvation