Jezus Do Ludzkości

Znaki, które ześlę, będą natychmiast rozpoznawalne

sobota, 2 lutego 2013 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, kocham cię i jestem z tobą w każdej chwili w tym świętym Dziele. Jestem obecny, prowadząc cię w każdym zadaniu, którego się podejmujesz, aby sprawić, że Moje Słowo będzie rozsyłane do każdego dziecka Bożego. Nigdy nie dopuszczaj do tego, aby zakłócenia lub komplikacje zatrzymały cię i opóźniły to, co jest obecnie pilną Misją ratowania ludzkości.

Gdy Moi wyznawcy zbierają się w grupach modlitewnych, będą również odczuwać Moją Boską Obecność i dam im się poznać na różne sposoby. Znaki, które ześlę, będą natychmiast rozpoznawalne. Będę wylewał Moją Miłość, uzdrowienie, Łaski i Moje błogosławieństwa. To jest epoka, w której nic nie jest niemożliwe dla dobra wszystkich, jeśli jest to zgodne z Wolą Boga.

Teraz Moje grupy modlitewne łączą się ze sobą, Moja Armia Reszty rozkwitnie i wzrośnie. Zostały na początku jak nasiona zasiane w zaledwie kilku sercach, wzrosły i rozmnożyły się w ponad dwustu krajach, z których wiele nie jest wam znanych, Moi najdrożsi wyznawcy.

Budujcie fundament kolejno krok po kroku, ważny jest każdy ustawiony kamień, bo to w końcu utworzy schody do Nieba.

Wasz Jezus

The signs I will send will be instantly recognisable

Saturday, February 2nd, 2013 @ 15:30

My dearly beloved daughter, I love you and I Am with you every second in this Holy Work. I Am present, guiding you in every task you undertake, to ensure that My Word is spread to every one of God’s children.

Never allow interference, or setbacks, to stop you and delay what is now an urgent Mission to save humanity.

As My followers gather in Prayer groups, they will also feel My Divine Presence and I will make myself known to them in various ways. The signs I will send will be instantly recognisable.

I will pour down My Love, My Healing, My Graces and My Blessings. This is an age where nothing is impossible for the good of all, if it is according to the Will of God.

Now that My Prayer Groups are linking together, My remnant army will blossom and grow. Just as the seeds were planted in just a few hearts, in the beginning, they have grown and multiplied into over 200 countries, many of which are unknown to you My dearest followers.

Keep building the foundation every step at a time. Every stone overturned is important because, finally, it will create the Stairway to Heaven.

Your Jesus