Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Zgładzę te narody, które plują Mi w Twarz

piątek, 1 lutego 2013 roku, godz. 16.20

Moja najdroższa córko, jak bardzo rozrywa to Moje Serce w tym czasie, gdy człowiek przez niegodziwość swoich grzechów ostatecznie wystawia na próbę Moją cierpliwość. Moje zranienie i ból potęgują Mój Gniew, ponieważ nie mogę dopuścić, aby dalej trwało to skażenie, które w takim stopniu dotknęło ludzkość.

Moja Ręka Sprawiedliwości opadnie teraz na narody, które jawnie przeciwstawiają się Moim Prawom. Nienawiść człowieka do jego współbraci i współsióstr jest wyczuwalna na całej ziemi i przybiera wiele form. Moje Orędzie do śmiertelnego człowieka brzmi: „Skończ ze swoimi złymi uczynkami albo Moja kara zgładzi wszystko, co czynisz, i będziesz cierpieć wieczny ból”.

Nie macie prawa do odbierania życia, bo Ja Jestem Twórcą życia. Tylko Ja daję życie. Ono nie pochodzi z żadnego innego źródła. Tylko Ja mogę je odebrać. Gdy będziecie ingerowali w Mój Boski plan, zostaniecie powstrzymani. Ten plan został zlekceważony przez was, stworzenie, któremu dałem tak wiele. Został on zaatakowany i rozerwany, tak jakby był bez znaczenia.

Wasze wojny będą się nasilać, bo sprowadzę śmierć na waszych niegodziwych przywódców. Znajdę was, zabiorę i wyrzucę w otchłań, gdzie bestia będzie waszym wiecznym towarzyszem. Wypłaczecie oczy w cierpieniu z powodu okrucieństw, jakie popełniliście wobec Moich dzieci. To za grzechy przeciwko niewinnym, których życie już zniszczyliście, zostanie na was rzucona Moja kara. Żaden naród nie uniknie tej kary, a stopień Mojej kary będzie dostosowany do ciężkości grzechów, których się dopuściliście.

Możecie uważać, że Moja kara jest surowa, ale bez niej wyniszczylibyście się wzajemnie. Gdybym nie zainterweniował, świat przestałby istnieć, ponieważ wy, z tą niegodziwą technologią, którą stworzyliście, rozbilibyście go na pół. Ja nie pozwolę, abyście to uczynili. Moja Potęga jest wszechmocna i będziecie teraz świadkami Moich kar, które spadną na ludzkość.

Okażcie skruchę. Módlcie się za współgrzeszników, a zwłaszcza za tych, którzy zostali opanowani przez ciemność złego ducha. Zgładzę te narody, które plują Mi w Twarz i które utraciły samokontrolę. Ci, którzy prześladują innych, będą cierpieć taki ból, jaki zadają innym.

Wasz Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: I will wipe out those Nations who spit in My Face

Friday, February 1st, 2013 @ 16:20

My dearest daughter, how My Heart is breaking at this time, as man, through the wickedness of his sins, have finally tried My patience. My hurt and pain is compounded by My Anger, as I cannot allow the infestation, which has befallen humanity on such a level, to continue.

My Hand of Justice now falls on nations who defy, blatantly, My Laws. The hatred man has for his fellow brothers and sisters is palpable, throughout the earth, and takes many forms. To mortal man My Message is: “Stop now your evil deeds, or My punishment will wipe out everything you do and you will suffer eternal pain.”

You do not have the authority to take life, for I Am the Author of Life. Only I give life. It does not come from any other source. Only I can take it away. When you interfere with My Divine Plan, you will be stopped. This Plan has been belittled by you, a creature, for whom I have given so much. It has been attacked and torn apart, as if it is of little consequence.

Your wars will escalate, for I will bring death to your wicked leaders. I will find you, take you, and cast you into the abyss, where the beast will be your eternal companion. You will tear your eyes out in suffering, because of the atrocities you have committed against My children.

It is for the sins against the innocent, whose lives you have destroyed, that My chastisement will be cast down upon you. No nation will escape this punishment and the level of My punishment will be according to the depths of the sins, to which you have lowered yourselves.

You may think that My chastisement is harsh, but without it, you would destroy each other. Were I not to intervene, the world would cease to exist; for you, with the wicked technologies, which you have created, would break it in half.

I will not allow you to do this. My Power is Almighty and you will now witness My punishments, as they befall humanity.

Repent. Pray for your fellow sinners, and especially, those who have been infested by the darkness of the evil one. I will wipe out those nations who spit in My Face and who have lost control. Those who persecute others will suffer the pain which they inflict on others.

Your Father
God the Most High