Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Chrystusowa Armia Reszty zatryumfuje

czwartek, 31 stycznia 2013 roku, godz. 15.30

Moje kochane dzieci Boże, jestem waszą niebiańską Matką, Matką Miłosierdzia, Matką Zbawienia. Jesteście Moimi drogimi dziećmi i okrywam was wszystkich Moim welonem zbawienia, gdy wasze zmęczone dusze zmagają się w bólu. Módlcie się, Moje dzieci, do Mojego Syna z pełną wiarą i ufnością w Jego Miłosierdzie. On nigdy was nie zawiedzie. Gdy znosicie ból i smutek, bo znacie Prawdę i czujecie się nieszczęśliwi z powodu nieprawości, jakie widzicie wokół siebie, musicie zachować pokój. Jesteście otoczeni Miłością Boga, Mojego Ojca, i błogosławieni Łaskami, którymi Mój Syn was obdarza, co wzbogaca wasze dusze.

Nie możecie pozwolić, aby lęk i niepokój odwróciły was od roli, którą Mój Syn wam wyznaczył. Chrystusowa Armia Reszty zatryumfuje i podczas swojej drogi pozbiera miliardy dusz, które przedstawi przed Tronem Boga.

Jak wielkie błogosławieństwo otrzymaliście. Ci z was, którzy będą prowadzić grupy Krucjaty Modlitwy Mojego Syna i im pomagać, będą ratować miliardy dusz. Te modlitwy są jak żadne inne, gdyż zostały dane ludzkości jako Dar, z którym wiążą się szczególne Łaski. Nie wiecie o tym, że dusz, które pomagacie ratować, jest trzydzieści razy więcej, kiedy odmawiacie te Modlitwy. Dają wam one możliwość pocieszenia Serca Mojego Syna przez zwiększenie i wzmocnienie liczby tych dusz, których On potrzebuje, aby wypełnić Swój plan zbawienia.

Dziękuję, że odpowiedzieliście na prośbę Mojego Syna z Nieba. W ciągu ostatnich dwóch tygodni otrzymaliście wiele Łask. Owoce tych Łask staną się dla was wyraźniejsze w miarę posuwania się naprzód na drodze Prawdy do Życia Wiecznego.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of God: The remnant army of Christ will Triumph

Thursday, January 31st, 2013 @ 15:30

My beloved children of God, I am your heavenly Mother, the Mother of Mercy, the Mother of Salvation. You are my precious children and I cover you all with my veil of salvation, as your weary souls struggle in pain.

Pray, my children, to my Son, with complete faith and trust in His Mercy. He will never let you down. While you endure pain and sadness, because you know the Truth, and feel wretched, because of the wickedness you see all around you, you must be at peace. For you are surrounded with the Love of God, my Father, and are blessed with the Graces my Son bestows on you and this enriches your souls.

You must not allow fear and worry to distract you from the role, which my Son has carved out for you. The remnant army of Christ will triumph and bring, in its trail, billions of souls, which it will present before the Throne of God.

What a blessing you have been given. Those amongst you, who will lead and help my Son’s Crusade Prayers Groups, are saving billions of souls. These prayers are like no other, as they have been given to humanity as a Gift, with special Graces attached to them. Unbeknownst to you, the souls you help to save are thirty fold more, when you say these prayers. They enable you to comfort the Heart of my Son by increasing and strengthening in numbers the souls, which He needs in order to fulfil His Plan of Salvation.

Thank you for responding to my Son’s plea from Heaven. Many Graces have been given to you in the last two weeks. The fruits of these Graces will become clearer to you as you forge ahead on the Path of Truth, towards eternal life.

Your beloved Mother
Mother of Salvation