Jezus Do Ludzkości

Zachęcam Moich wyznawców, aby przypominali ludziom o znaczeniu czytania świętej Biblii

środa, 23 stycznia 2013 roku, godz. 16.40

Moja szczerze umiłowana córko, jestem radosny i zadowolony z powodu miłości, którą Moi uczniowie noszą dla Mnie w sercach. Niebo się raduje z powodu szybkości rozprzestrzeniania się Moich Boskich Orędzi i Modlitw po całym świecie. Jest to czas, tak dawno temu przepowiedziany, kiedy Moja Święta Ewangelia ma być głoszona po całym świecie.

Zachęcam Moich wyznawców, aby przypominali ludziom o znaczeniu czytania świętej Biblii, Słowa przedstawionego zgodnie z Wolą Mojego Ojca. Dziś Moje Słowo jest ponownie wypowiadane po to, aby zaszczepić w ludzkich umysłach znaczenie Mojego Nauczania. Odrzucenie przyjęcia Słowa Bożego doprowadza do śmierci duszy.

Każdy człowiek na ziemi urodził się z wolną wolą. Sakrament chrztu jest dostępny dla każdego człowieka, który otrzymał od Mojego Ojca życie, ale nie każde dziecko Boże dostało ten ważny Dar, który oczyszcza duszę i uwalnia ją od demonów.

Każdy człowiek ma prawo do Prawdy Mojego Nauczania, jednak nie każdy człowiek otrzymał Prawdę. W jej miejsce niewinne dusze były karmione fałszywymi religiami. Doprowadziło to do wzajemnej nienawiści, ponieważ kłamstwa tworzone i rozpowszechniane przez te fałszywe religie opanowały ludzkie serca.

Prawda jest taka, że Moje święte Słowo jest pokarmem duszy. Dusza więdnie bez niego. Gdy brak w niej pokoju, który Moja Miłość przynosi, to szuka pocieszenia w ramionach ziemskich rzeczy, które ostatecznie pozbawiają ją wszelkiego pocieszenia. Dlatego teraz Moje święte Słowo rozpala się w sercach znużonych ludzi, Moja Miłość będzie się rozprzestrzeniać, gdy Prawda zostanie dana ludzkości. Ta Miłość przyciągnie głodne dusze, a Mój plan zbawienia będzie dalej realizowany. Sięgnę po każdy sposób, przy pomocy serc pokornych dusz – które naprawdę Mnie kochają – aby zbawić cały rodzaj ludzki. Nie ma znaczenia, jakich bogów czczą, bo bardzo szybko Prawda zostanie im ujawniona. Potem nie będą pragnąć niczego poza Moją chwalebną Obecnością.

Wasz Jezus

I urge My followers to remind people of the importance of reading the Holy Bible

Wednesday, January 23rd, 2013 @ 16:40

My dearly beloved daughter, I Am joyful and pleased because of the love, which My disciples hold in their hearts for Me.

Heaven rejoices at the speed in which My Divine Messages and Prayers are spreading throughout the world. This is the time, foretold, so very long ago, when My Holy Gospel will be preached throughout the whole world.

I urge My followers to remind people of the importance of reading the Holy Bible, the Word set out, according to the Will of My Father.

Today, My Word is spoken, yet again, to instil in the minds of people, today, the importance of My Teachings. Failure to accept the Word of God results in the death of the soul.

Every man on earth was born with free will. For every man, given life by My Father, the Sacrament of Baptism was made available, but not every child of God was given access to this important Gift, which cleanses the soul and rids it of demons.

Every man was entitled to the Truth of My Teachings, yet not every man was given the Truth. In its place, false religions were fed into the souls of innocents. This led to hatred for one another, as the lies, created and spread by such false religions, infested the hearts of man.

The Truth is that My Holy Word is the food of the soul. Without it the soul withers. When it is empty of the peace, which My Love brings to it, it then seeks solace in the arms of worldly things, which drain it of every comfort, eventually.

Now that My Holy Word is being ignited in the hearts of jaded men, My Love will spread when the Truth is given to humanity. This Love will draw hungry souls, and so My Plan of Salvation will continue. I will exhaust every avenue, using the hearts of humble souls – who truly love Me – in order to save the whole of the human race. It does not matter what god they idolise because, very soon, the Truth will be revealed to them. Then, they will want for nothing, only My Glorious Presence.

Your Jesus