Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Dzięki mocy modlitwy Miłosierdzie Mojego Syna może rozprzestrzeniać się po całym świecie

środa, 23 stycznia 2013 roku, godz. 16.05

Moje dzieci, musicie się starać poświęcać co najmniej piętnaście minut dziennie na odmawianie Modlitw Krucjaty, ponieważ jest to bardzo ważne. Musicie znaleźć czas, aby odmawiać te modlitwy, ponieważ one zapobiegły już wielu tragediom na świecie, powodowanym przez złe czyny nikczemnych ludzi. Nigdy nie wolno wam zapominać o mocy modlitwy ani o fakcie, że przez Moje wstawiennictwo mogę wam pomóc w waszym zmaganiu się o wiarę.

Wielu z was jest zajętych innymi sprawami w życiu, ale musicie dołożyć wszelkich starań, aby oddawać hołd Mojemu Synowi. Dla wielu modlitwa może być trudna. Może być trudno modlić się indywidualnie i ci, którzy nie potrafią zobaczyć najdoskonalszego i pięknego Oblicza Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, łatwo mogą się rozpraszać.

Oto mała Modlitwa Krucjaty 95.
O pomoc w znalezieniu czasu na modlitwę

O Matko Zbawienia, przyjdź mi z pomocą, gdy walczę o znalezienie czasu na modlitwę.

Pomóż mi podarować Twojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, czas, na jaki zasługuje, aby pokazać Mu, jak bardzo Go kocham.

Proszę Cię, moja Najświętsza Matko Zbawienia, wypraszaj dla mnie Łaski, których potrzebuję, i proś Swojego drogiego Syna o wszelką Łaskę i przychylność, aby mógł mnie ukryć
we Wnętrzu Swojego Najświętszego Serca.

Amen.

Dzieci, aby iść drogą Prawdy, potrzebujecie jedynie ofiarować czas, który jest potrzebny na modlitwę. Dzięki mocy modlitwy Miłosierdzie Mojego Syna może rozprzestrzeniać się po całym świecie. Dzięki odmawianiu przez was Modlitw Krucjaty Mój Syn będzie mógł wypełnić Przymierze, aby ocalić świat.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary: It is by the power of prayer that my Son’s Mercy can be spread throughout the world

Wednesday, January 23rd, 2013 @ 16:05

My children, you must strive to devote at least fifteen minutes a day in the recital of the Crusade Prayers, as this is very important.

You must find the time to say these prayers, as they are already mitigating many tragedies in the world, which are caused by those wicked people who carry out acts of evil.

You must never forget the power of prayer, or the fact that, through my intercession, I can help you in your struggle with your Faith.

Many of you are busy with other matters in your lives, but you must make every effort to pay homage to my Son. Prayer can be difficult for many.

It can be difficult to pray in private, and for those who cannot see the most perfect and beautiful Face of my Son, Jesus Christ, they are easily distracted.

Here is a little Crusade Prayer (95)

To help find time for prayer.

O Mother of Salvation, come to my aid, as I struggle to find the time for prayer.

Help me to give, to your beloved Son, Jesus Christ, the time He deserves to show Him how much I love Him.

I ask that you, my Blessed Mother of Salvation, seek for me the Graces I need and ask your dear Son for every grace and favour, so that He can envelop me into the Bosom of His Sacred Heart.

Amen.

Children, to follow the Path of Truth, all you need do is give the time, which is needed, to prayer. It is by the power of prayer that my Son’s Mercy can be spread throughout the world. It will be by your recital of the Crusade Prayers that the Covenant can be fulfilled by my Son to salvage the world.

Your Beloved Mother
Mother of Salvation