Jezus Do Ludzkości

Złagodzę wiele przepowiedzianego cierpienia przez moc Moich grup Krucjaty Modlitwy

piątek, 25 stycznia 2013 roku, godz. 20.00

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę zalecić ostrożność Moim grupom Krucjaty Modlitwy, gdy będziecie je zakładać w swoich krajach. Muszą trzymać w pobliżu wodę święconą, mieć krucyfiks, który Mnie przedstawia, i odmawiać tę szczególną Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 96
O błogosławieństwo i ochronę naszej grupy Krucjaty Modlitwy

O mój najdroższy Jezu, prosimy, błogosław i chroń nas, Twoją grupę Krucjaty Modlitwy, abyśmy się stali odporni na nikczemne napaści diabła i wszelkich złych duchów, które mogą nas dręczyć w tej świętej Misji ratowania dusz.

Obyśmy pozostali wierni i silni, gdy wytrwale zachowujemy Twoje Święte Imię wobec świata, i nigdy nie zrezygnowali z naszej walki o szerzenie Prawdy Twojego świętego Słowa.

Amen.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę przed i po każdym spotkaniu modlitewnym.

Muszę was także pouczyć, Moi umiłowani uczniowie, abyście dopilnowali, by podstawą każdego spotkania modlitewnego była modlitwa. Nie chcę, abyście rozmyślali o rzeczach negatywnych ani też dopuszczali do siebie lęki, ponieważ Ja przynoszę jedynie Miłość i Miłosierdzie. Moje Orędzia są pełne nadziei i złagodzę wiele przepo­wiedzianego cierpienia przez moc Moich grup Krucjaty Modlitwy. Celem tej Misji jest ratowanie dusz. Nigdy nie było innego. Moje Orędzia są przekazywane, aby was oświecić, zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa, które mogą wpłynąć na waszą wiarę, i aby przygotować was do Mojego Nowego Raju.

Idźcie teraz w pokoju. Osłonię każdą grupę Krucjaty Modlitwy obfitością Moich Łask, łącznie z Darem rozeznania.

Wasz Jezus

I will mitigate much of the suffering foretold, through the power of My Crusade Prayer Groups

Friday, January 25th, 2013 @ 20:00

My dearly beloved daughter, I desire to instruct My Crusade Prayer Groups to be vigilant when setting up in their nations. They must keep Holy Water close by, have a Crucifix of Me present and recite this special Crusade Prayer to Bless and Protect your Crusade Prayer Group.

Crusade Prayer (96)

to Bless and Protect our Crusade Prayer Group

O my dearest Jesus, please bless and protect us, Your Crusade Prayer Group, so that we become immune to the wicked assaults of the devil, and to any evil spirits, which may torment us in this Sacred Mission to save souls.

May we remain loyal and strong, as we persevere to keep Your Holy Name before the world and never waive in our struggle to spread the Truth of Your Holy Word.

Amen.

Please recite this prayer before and after every prayer meeting.

I must also instruct you, My beloved disciples, to ensure that prayer forms the basis for every prayer meeting. I do not wish you to contemplate negativity or create fear amongst yourselves, because all I bring is Love and Mercy.

My Messages are full of hope and I will mitigate much of the suffering foretold, through the power of My Crusade Prayer Groups. The purpose of this Mission is to save souls. It has never been about anything else. My Messages are given to enlighten you, to alert you to the dangers, which affect your faith, and to prepare you for My New Paradise.

Go now, in Peace. I will cover each Crusade Prayer Group with My Abundance of Graces, including the Gift of Discernment.

Your Jesus