Jezus Do Ludzkości

Dzięki Darowi Ducha Świętego będziecie prorokowali po całym świecie w Moje Święte Imię

wtorek, 22 stycznia 2013 roku, godz. 10.24

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Światło będzie teraz świecić nad tymi narodami, których nie uczono Prawdy. Moja Boska Obecność wypełni każdy zakątek, gdzie w ogóle nie wspomina się o Bogu, wśród tych narodów, które nie oddają Mi czci, mimo że są świadome tego, Kim Ja Jestem. Zasłona ciemności zostanie podniesiona i w końcu te zgłodniałe dusze będą pić Mojego Ducha Świętego i pochłaniać Moje święte Słowo. Po tak długim czasie otrzymają one Prawdę dzięki rozprzestrzenianiu się Moich grup modlitewnych.

Mam na myśli te narody, gdzie są puste kościoły, gdzie sakramenty są rzadko dostępne i gdzie codzienne Msze nie są już celebrowane. Od was zależy, Moi umiłowani uczniowie, rozpowszechnianie Mojego świętego Słowa, aby ciemne dusze i ci, którzy nic o Mnie nie wiedzą, byli oświeceni i delikatnie zachęcani, aby przyjść do Mnie.

Błogosławię was, a przez moc Mojej głębokiej Miłości do każdego z was ogromnie zwiększę wasze szeregi. Moje grupy modlitewne zostaną utworzone w każdym kraju i wraz z Darem Ducha Świętego będziecie po całym świecie prorokowali w Moje Święte Imię. Przypominajcie całe Moje Nauczanie. Przypominajcie duszom, aby czytały Pismo Święte, jeden z największych Darów dany wam przez Mojego Ojca. Odmawiajcie Moje Modlitwy, czytajcie Moje chwalebne Orędzia i módlcie się, abyście mogli dotrzeć nawet do najbardziej zatwardziałych serc. Dam wam wiele Darów i będę dawał wam instrukcje krok po kroku na drodze Prawdy.

Wasz Jezus

With the Gift of the Holy Spirit, you will prophecy in My Holy Name all over the world

Tuesday, January 22nd, 2013 @ 10:24

My dearly beloved daughter, My Light will now shine over those nations who have not been taught the Truth.

Where there is no mention of God, My Divine Presence, will now fill every corner of those nations who do not honour Me, although they are aware of Who I Am. The veil of darkness will be lifted and, at last, these starved souls will drink My Holy Spirit and devour My Holy Word. After all this time, they, through the spread of My Prayer Groups, will be given the Truth.

I refer to those nations where your churches lie empty, where the Sacraments are rarely made available, and where daily Masses are no longer celebrated. It is up to you, My beloved disciples, to spread My Holy Word, so that dark souls, and those who know nothing about Me, are enlightened and encouraged, gently, to come to Me.

I bless you, and by the Power of My deep Love for each and every one of you, I will increase your numbers, greatly. My Prayer Groups will be set up in every country, and with the Gift of the Holy Spirit, you will prophecy in My Holy Name all over the world.

Remind all of My Teachings. Remind souls to read the Holy Bible, one of the greatest Gifts given to you by My Father. Recite My Prayers; read My Glorious Messages and pray that you can reach even the most hardened of hearts.

I will grant you many Gifts and I will instruct you for every step you take on the Path of Truth.

Your Jesus