Jezus Do Ludzkości

Mój Czas, który jest powiązany z Boską Wolą Mojego Ojca, jest już blisko

poniedziałek, 21 stycznia 2013 roku, godz. 15.50

Moja szczerze umiłowana córko, może się wydawać, że Mój Czas na ziemi skończył się przy Moim Ukrzyżowaniu, ale to był dopiero początek. Mój Czas, który jest powiązany z Boską Wolą Mojego Ojca, jest już blisko i w końcu przyjdę ponownie, aby przygarnąć ludzkość do Mojego Najświętszego Serca.

Wiele już zostało osiągnięte, nie tylko dzięki wam, Moi szczerze umiłowani uczniowie, lecz także przez wiarę Mojego Kościoła i oparcie się prześladowaniom zadawanym Mojemu Ciału na ziemi przez świeckie rządy.

Jak bardzo kocham Moich wiernych wyznawców. Jak bardzo Mnie pocieszają swoim zdecydowaniem i wiernym przywiązaniem. W tych czasach rozszerza się działanie Ducha Świętego i został On rzucony nad ludzkością jak sieć, jako antidotum na ducha zła obecnego w sercach ludzi.

Gdybyście, Moi wyznawcy, zobaczyli te złe duchy, które włóczą się po ziemi, szukając domu dla siebie, tak jak Ja je widzę, umarlibyście ze strachu. Oni szukają schronienia w ludzkich duszach i domach, które zamieszkują. Dusze, które Mnie nie kochają, które odrzucają Boga i idą za fałszywym nauczaniem rozpowszechnianym przez szatana, łącznie z organizacjami New Age – które udają organizacje religijne i duchowe – szeroko otwierają się na te duchy. Wiele z tych dusz obraziłoby się, gdyby im powiedziano, że są nosicielami tych złych duchów. Nie uwierzyliby w to, nawet jeśli wykazują oznaki głębokiego emocjonalnego niepokoju.

Te złe duchy, a jest ich wielu, pokazując Mi się, wiją się w czerni przede Mną. Widzę ich, gdy szydzą i plują na Mnie swoimi nikczemnymi ustami. Gdy są obecne w dzieciach Bożych, przekształcają osoby, w które weszły, choć początkowo robią to powoli. Z czasem te biedne dusze wyrzucają z siebie przekleństwa przeciwko Bogu i prawom przez Niego ustanowionym. Będą wspierać nikczemne czyny każdego rodzaju i zadadzą sobie wiele trudu, aby przywieść inne dusze do popełnienia grzechu. Ponieważ zwiększają szybkość swojego ataku, Duch Święty, obecny w sercach Moich wyznawców, stoczy potężną bitwę, aby pomóc wyplenić to zło. Dlatego modlitwa jest tak ważna. Wasze modlitwy, ofiarowane, by powstrzymać rozprzestrzenianie się nikczemnych przepisów obrażających Boga, zostaną wysłuchane i uwzględnione.

Proszę, odmawiajcie nadal Modlitwę Krucjaty 87, aby chronić swój naród od zła i aby nikczemne czyny prześladowania mogły być złagodzone.

Wasz Jezus

My Time, which is entwined with the Divine Will of My Father, is almost upon you

Monday, January 21st, 2013 @ 15:50

My dearly beloved daughter, My Time on earth may seem to have ended at My Crucifixion, but that was only the beginning.

My Time, which is entwined with the Divine Will of My Father, is almost upon you and, finally, I will come, once again, to envelop humanity into My Sacred Heart.

Much has been achieved, not only by you, My dearly beloved disciples, but by the Faith of My Church in standing up to the persecution inflicted upon My Body on earth by secular governments.

How I love My loyal followers. How much comfort they bring Me, because of their firm and loyal allegiance. The Holy Spirit is rampant in these times and was cast, like a net over humanity, as an antidote to the spirit of evil present in the hearts of men.

Were you, My followers, to see, as I see, the evil spirits who roam the earth seeking a home, you would die of fright. They seek refuge in the human soul and the home they inhabit. Souls who do not love Me, who reject God and who follow false teachings, spread by Satan, including new age organisations – who pose as religious and spiritual organisations – leave themselves wide open to these spirits. Many of these souls would be insulted if they were told that they were carriers of such wicked spirits. They would not believe it, even when they show signs of deep emotional distress.

These evil spirits, and there are many, show themselves to Me where they squirm in blackness before Me. I can see them sneering and spitting at Me from their vile mouths. When they are present in God’s children, they transform the person they have entered, albeit slowly, at first. In time, these poor souls, will spew out obscenities against God and the Laws laid down by Him. They will promote wicked acts, of every kind, and will go to great lengths to seduce other souls into committing sin. As they increase the speed of their infestation, the Holy Spirit, present in the hearts of My followers, will stage a powerful battle to help eradicate this evil. This is why prayer is so important. Your prayers, offered up to stop the spread of evil laws, which offend God, will be heard and acted upon.

Please continue to recite the Crusade Prayer (87) to protect your nation from evil and so that evil acts of persecution can be mitigated.

Your Jesus