Jezus Do Ludzkości

Nigdy się Mnie nie lękajcie, ponieważ przychodzę w pokoju

sobota, 29 grudnia 2012 roku, godz. 19.36

Moja szczerze umiłowana córko, mówię ponownie do was wszystkich, Moi drodzy uczniowie, nie lękajcie się. Gdy nadchodzące wydarzenia, których będziecie świadkami, mogą być dla was niepokojące, zapamiętajcie te Moje święte Słowa, które teraz wam daję.

Moja Miłość do ludzkości jest tak wielka, że łatwo wybaczam każdy grzech, nieważne jak obraźliwy, gdy tylko grzesznik okaże prawdziwą skruchę. Jeśli naprawdę Mnie kochacie, nie bójcie się Mnie, bo chronię was przez cały czas. Tak, będziecie cierpieć w Moje Imię, gdy idziecie za Mną. Ale to jest coś, co musicie zaakceptować. To taka mała cena, którą trzeba zapłacić za Chwałę, która was czeka.

Jednak ci, którzy idą przede Mną w błędnym przekonaniu, że nie potrzebują obecności Boga w swoim życiu, muszą się bać. Ci grzesznicy, którzy nigdy nie okażą skruchy, bo uważają, że panują nad swoim własnym losem, spadną do przepaści. Tę pułapkę zastawioną na nich przez złego ducha można przyrównać do tykającego zegara. Z każdą minutą, gdy Mnie opuszczają, ich czas się skraca. Ich czas na odkupienie się w Moich Oczach jest krótki.

Wiedzcie, że dwie armie uformowały szeregi do bitwy o dusze, przygotowując się do wojny. Czas biegnie, więc proszę, bądźcie gotowi w każdej chwili.

Nigdy się Mnie nie lękajcie, ponieważ przychodzę w pokoju. Obawiajcie się jednak bestii, który będzie postrzegany jako przychodzący w pokoju, ale który przychodzi was zniszczyć. On, zły duch, i jego zwolennicy na ziemi są tymi, których powinniście się lękać. Nie Mnie.

Wasz Jezus

Never fear Me for I come in peace

Saturday, December 29th, 2012 @ 19:36

My dearly beloved daughter, again, I say to all of you, dear disciples of Mine, not to be fearful. While events to come may be distressing for you to witness, remember these, My Holy Words, given to you now.

My Love for humanity is so great that I forgive easily, any sin, no matter how offensive, once true remorse is shown by the sinner. Never fear Me if you truly love Me because I protect you at all times. Yes, you will suffer in My Name, when you walk behind Me. But this is something, which you must accept. It is such a small price to pay for the Glory, which lies ahead of you.

Those who, however, walk in front of Me in the mistaken belief that they do not need the Presence of God in their lives need to be fearful. These sinners, who will never show remorse, for they believe that they are in control of their own destiny, will fall into the abyss. This, the trap laid down for them by the evil one, can be likened to a ticking clock. For every minute they continue to forsake Me, their time is shortened. Their time to redeem themselves in My Eyes is short.

Know that the two armies for the battle of souls have now lined up in order to prepare for the war. Time is moving on so please be prepared at all times.

Never fear Me, for I come in peace. Be fearful, however, of the beast who will be seen to come in peace, but who comes to destroy you. He, the evil one, and his followers on earth are those you should be fearful of. Not Me.

Your Jesus