Jezus Do Ludzkości

Bardzo często wiedza może was zaślepić na Prawdę

piątek, 28 grudnia 2012 roku, godz. 6.05

Moja szczerze umiłowana córko, dopiero gdy twoje serce będzie naprawdę na Mnie otwarte, będziesz mogła doświadczyć Mojego Światła i uznać Prawdę.

Wielu mówi, że prosili o Dar rozeznania i modlili się do Ducha Świętego, aby go otrzymać. Jednak nie wszyscy, którzy proszą, otrzymują zrozumienie, którego potrzebują, aby otrzymać ten cenny Dar. A jednak będą utrzymywać, że go mają. Następnie obrażają Mnie, twierdząc, że Moje święte Słowo sprawia, że czują się nieswojo. Twierdzą, że ich niepokój musi oznaczać, że Moje święte Orędzia pochodzą od złego ducha.

Tym z was, którzy dumnie głoszą swoją wypaczoną interpretację Mojego świętego Słowa danego wam w tych Orędziach, uważając je za błędne, muszę to powiedzieć.

Kiedy ostatnim razem przybyliście do Mnie nadzy, bez parawanu dumy, który was osłania? Kiedy przybyliście do Mnie na kolanach, wzywając Mnie, abym was dobrze prowadził, bez zatkania sobie najpierw uszu rękami, by nie słuchać? Czyż nie wiecie, że będę oświecał was Darem rozeznania dopiero wtedy, gdy przyjdziecie do Mnie bez uprzednio wymyślonych przez siebie poglądów? Nie możecie zostać uwolnieni z łańcuchów intelektualnej pychy, która zaślepiła was na prawdę wiedzy duchowej, dopóki nie zostaniecie pozbawieni wszelkiej ludzkiej pychy.

Wy, którzy spędzacie lata na studiowaniu Pisma Świętego i uważacie się za dobrze z nim obeznanych – i z tego powodu czujecie się bardziej godnymi, aby objaśniać Moje Słowo – musicie to jeszcze raz przemyśleć.

Wiedza o Księdze Mojego Ojca nie upoważnia was bardziej niż żebraka z ulicy bez żadnego wykształcenia w sprawach duchowych. Bardzo często wiedza może was zaślepić na Prawdę. Wiedza oparta na waszej własnej ludzkiej interpretacji Księgi Mojego Ojca nic nie znaczy, jeśli chodzi o zrozumienie Słowa Bożego.

Wy, którzy chlubicie się swoimi uczonymi sposobami postępowania według świętego Słowa Boga, a następnie używacie tego do odrzucenia Mojego Słowa dawanego dziś światu, jesteście winni grzechu. Wasz grzech jest grzechem pychy. Obrażacie Mnie, bo wasza duma jest dla was więcej warta niż Miłość do Mnie w swojej najprostszej formie.

Miłość do Mnie, waszego Jezusa, pochodzi z serca. Dusze godne Mojego Królestwa szybko rozpoznają Mój Głos. Dusze, które przeciwstawiają się Mojemu Słowu i zachęcają innych do otwartego odrzucenia Mnie, są pod wpływem złego ducha. Napełniacie Mnie obrzydzeniem. Wasze nikczemne głosy, kiedy donośnie i z dumą ogłaszacie swoją godność wynikającą z waszej znajomości Pisma Świętego, zostaną uciszone.

Moja cierpliwość nigdy się nie kończy, ale ci z was, którzy stoją przede Mną i rozmyślnie niszczą Mój plan zbawienia, w mgnieniu oka zostaną odrzuceni na pustkowie.

Wasz Jezus

Knowledge can very often blind you to the Truth

Friday, December 28th, 2012 @ 06:05

My dearly beloved daughter, it is only when your heart is truly open to Me that you can experience My Light and acknowledge the Truth.

Many say that they have asked for the Gift of discernment and that they prayed to the Holy Spirit in order to receive it. Not all who ask, are given the insight they need, however, to receive this precious Gift. Yet, they will say that they have. Then they insult Me by claiming that My Holy Word makes them uncomfortable. They claim that their concerns must mean that My Holy Messages are coming from the spirit of evil.

To those of you who proudly proclaim your twisted interpretation of My Holy Word, given to you through these Messages, to be false, I have this to say.

When did you last come before Me naked? Without the screen of pride shielding you? When did you come before Me, on your knees, calling Me to truly guide you, without you first putting your hands over your ears by refusing to listen? Don’t you know that I will only enlighten you with the Gift of discernment when you come before Me without any pre-conceived views of your own? You cannot be freed from the chains of intellectual pride, which blinds you to the truth of spiritual knowledge, until you are stripped of all human pride.

To those amongst you who spend years studying Holy Scripture, and who consider yourselves to be well versed – and therefore more worthy to define My word – you must think again.

Knowledge of My Father’s Book does not qualify you any more than the beggar in the street, with no education of spiritual matters. Knowledge can very often blind you to the Truth. Knowledge based on your own human interpretation of My Father’s Book means nothing when it comes to understanding the Word of God.

Those of you who boast of your learned ways by following the Holy Scriptures of God, and then use this to deny My Word given to the world today, are guilty of sin. Your sin is the sin of pride. You offend Me because your pride is worth more to you than love for Me, in its most simple form.

Love for Me, your Jesus, comes from the heart. Souls worthy of My Kingdom recognise My Voice quickly. Souls who defy My Word and encourage others to outwardly reject Me are influenced by the spirit of evil. You disgust Me. Your vile voices, where you shout out and proudly declare your worthiness, based on your knowledge of Holy Scripture, will be silenced.

My patience is never ending, but for those of you who stand before Me and damage My Plan of Salvation, with deliberate intent, you will be cast into the wilderness in the blink of an eye.

Your Jesus