Jezus Do Ludzkości

Poprzez moce okultystyczne będzie dokonywał tego, co będzie postrzegane jako leczenie śmiertelnie chorych ludzi

niedziela, 30 grudnia 2012 roku, godz. 17.50

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę ci powiedzieć, że cały świat już wkrótce zobaczy zmiany, które przygotowują świat na Moje Powtórne Przyjście.

Wojny na Bliskim Wschodzie nabiorą rozpędu i się rozszerzą. Obejmą zarówno Zachód, jak i Wschód. Zamieszanie zostanie wstrzymane przez człowieka pokoju, bestię, antychrysta. Wielu uwierzy z czasem, że jest on Bogiem, Mesjaszem; będzie się wydawało, że posiada tak wielką moc. Szatan, ojciec zła, udzielił mu tych mocy.

Poprzez moce okultystyczne będzie dokonywał tego, co będzie postrzegane jako leczenie śmiertelnie chorych ludzi. Będą oni tymczasowo wyleczeni ze swoich chorób, a ludzie będą wierzyć, że jego moc pochodzi z Nieba. Że on jest Mną, Jezusem Chrystusem. Będą wierzyli, że przyszedł, aby przygotować świat na Nową Erę i że na ich oczach ma miejsce Powtórne Przyjście.

Będzie dokonywał innych cudów, lecz będą one jedynie złudzeniem. Niektórzy Moi wyświęceni słudzy padną przed nim i będą go uwielbiać. Przywódcy polityczni będą go chwalić publicznie. Będzie postrzegany jako dobry i pokorny mesjasz i będzie naśladował wszystkie Moje cechy. Niestety, zwiedzie wielu.

Błagam was, Moi uczniowie, abyście ostrzegali ludzi, że Ja, Jezus Chrystus, nie przyjdę w ciele. Tak być nie może. Już przyszedłem na ziemię w ciele i nie może się to wydarzyć po raz drugi. Kiedy przyjdę ponownie, będzie to w taki sam sposób, w jaki odszedłem; wówczas nikczemnicy zostaną wypędzeni, a Mój Nowy Raj zastąpi ziemię.

Nie dajcie się zwieść. Bądźcie czujni. Nadal was będę ostrzegał przed antychrystem i kłamstwami, które on przedstawi światu. W ten sposób możecie Mi pomóc uratować te biedne dusze, które niewolniczo podążą za nim do czeluści piekielnych.

Wasz Jezus

He will, by the power of the occult, perform what will be seen to be cures for people who are terminally ill

Sunday, December 30th, 2012 @ 17:50

My dearly beloved daughter, I wish to tell you that the changes, which will prepare the world for My Second Coming, are about to be seen by the whole world.

The wars in the Middle East will accelerate and be widespread. They will involve the West as well as the East. The turmoil will be halted by the man of peace, the beast, the antichrist. Many will, in time, believe that he is God, the Messiah; so much power will he seem to possess. His powers have been accorded to him by the father of evil, Satan.

He will, by the power of the occult, perform what will be seen to be cures for people who are terminally ill. They will be cured of their illnesses temporarily and people will believe that his powers will have come from Heaven. That he is I, Jesus Christ. They will believe that he comes to prepare the world for the New Era and that the Second Coming is taking place before them.

He will perform other miracles, but they will simply be an illusion. Some sacred servants of Mine will drop before him and adore him. Political leaders will publicly applaud him. He will be seen as the good and humble messiah and he will emulate all My traits. Sadly he will deceive many.

I beg you, My disciples, to warn people that I, Jesus Christ, will not come in the flesh. This cannot be. I have already come to earth in the flesh and this cannot happen a second time. When I come again it will be through the way in which I left and then the wicked will be banished and My New Paradise will replace the earth.

Do not be deceived. Be alert. I will continue to warn you about the antichrist and the lies he will present to the world. In this way, you can help Me save those poor souls who will follow him slavishly into the pits of hell.

Your Jesus