Jezus Do Ludzkości

Moje Słowo będzie jak miecz, który przetnie dezorientację i kłamstwa

piątek, 21 grudnia 2012 roku, godz. 22.50

Moja szczerze umiłowana córko, teraz jest czas, aby Moje Nauczanie i Moje święte Orędzia były rozpowszechniane w każdym zakątku świata. Sprawię, że Księga Prawdy, obiecana światu, będzie gotowa w każdym narodzie i w każdym języku. Moi uczniowie i Moi wyświęceni słudzy będą nauczać z czterech krańców ziemi.

Miliardy pójdą za Moim Słowem, a wielu wreszcie będzie czytać Świętą Ewangelię. Powróci się do Księgi Mojego Ojca, Pisma Świętego, a Moje Słowo znów będzie czytane.

Moje obecne Orędzia zawarte w Księdze Prawdy będą pożywieniem, które będzie karmić dzieci Boże, gdy w przyszłości czytanie świętego Słowa Bożego zostanie zabronione.

Wy, Moi uczniowie, musicie nawrócić tych, którzy Mnie nie znają. Jeśli nie wiedzą, Kim Ja Jestem, nie mogą właściwie przygotować się do Mojego Nowego Królestwa.

Moje Słowo będzie jak miecz, który przetnie dezorientację i kłamstwa. Dotknie umysłów, serc i dusz wszystkich. Niektórym zgłębienie Mojego Słowa zajmie czas, ale większość ludności świata zaakceptuje Prawdę, kiedy zostanie jej przekazana.

Proszę, módlcie się o odwagę, siłę i wolę do czynienia tego, o co was proszę. Przypominajcie im, że umarłem za nich. Powiedzcie im, że bliski jest czas, gdy ponownie powrócę. Pocieszajcie ich, odsłaniając przed nimi Wielki Dar Nowego Raju, który mam ukazać.

Powiedzcie im, że przychodzę, aby ich uratować i zakończyć ich cierpienia.

Wasz Jezus

My Word will be like a sword, which will cut through confusion and lies

Friday, December 21st, 2012 @ 22:50

My dearly beloved daughter, the time for My Teachings and My Holy Messages to be spread into every corner of the world, is now.

I will ensure that the Book of Truth, promised to the world, will be ready in every nation and every language.

My disciples and My Sacred Servants will preach from the four corners of the earth.

Billions will follow My Word and many will, finally, read the Holy Gospel.

My Father’s Book, the Holy Bible, will be revisited and My Word will be read again.

Now, My Messages today, contained in the Book of Truth will be food, which will be fed to God’s children when it will be deemed illegal to read the Holy Word of God in the future.

You, My disciples, must convert those who do not know Me. If they do not know Who I Am, they cannot prepare themselves properly for My New Kingdom.

My Word will be like a sword, which will cut through confusion and lies. It will touch the minds, hearts and the souls of all.

Some will take time to digest My Word, but most of the world’s population will accept the Truth, once they are given it.

Please pray for the courage, the strength and the will to do what it is that I ask of you. Remind them that I died for them. Tell them that the time for Me to come again is soon. Comfort them by revealing to them the great Gift of the New Paradise I Am to reveal.

Tell them that I Am coming to save them and to end their suffering.

Your Jesus