Jezus Do Ludzkości

Wyleję na was dziś to szczególne błogosławieństwo

sobota, 22 grudnia 2012 roku, godz. 20.36

Moja szczerze umiłowana córko, Dzień Bożego Narodzenia jest Moim Darem dla ludzkości. Jest tak dlatego, że to z powodu tego dnia Życie Wieczne stało się możliwe dla śmiertelnego człowieka.

Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel świata, przyjmuję z radością was wszystkich, dzieci Boże, do Królestwa obiecanego Mi przez Mojego Ojca.

Na świat przyszedłem znany przez nielicznych. Moje Narodzenie zmieniło przyszłość. Moja obietnica została przyjęta przez Moich wyznawców. Oni wiedzieli, że przyjdę ponownie, ale nie mieli pojęcia kiedy. Słuchali Mojego Nauczania, choć wielu z nich nie było wykształconymi. Byli biedni i prowadzili proste życie. Jednak byli tymi, którzy Mnie przyjęli.

To stanie się prawdą również teraz, kiedy przygotowuję was na Moje Powtórne Przyjście. To właśnie te dusze, które kochają Mnie z prostotą, otworzą serca na Moje wezwanie. I to będą ci spośród was, o pokornych sercach i czystych duszach, którzy dziś stajecie się Moimi uczniami. To dzięki wam Moje Słowo zostanie usłyszane i uwierzą w nie, tak samo jak było wtedy, gdy chodziłem po ziemi.

Wyleję na was dziś to szczególne błogosławieństwo. Pragnę, abyście przyjęli Moje Błogosławieństwo Ochrony przez tę Modlitwę Krucjaty, przyjmując Mnie, Mesjasza, gdy odsłonię Moje Nowe Królestwo.

Modlitwa Krucjaty 90
Dziękczynienie za Twoje najchwalebniejsze Powtórne Przyjście

O mój Jezu, oddaję Ci chwałę i dziękczynienie za Twoje najchwalebniejsze Powtórne Przyjście.

Ty, mój Zbawicielu, narodziłeś się, aby dać mi Życie Wieczne i uwolnić mnie z grzechu.

Ofiaruję Ci moją miłość, moje podziękowania i moje uwielbienie, gdy przygotowuję swoją duszę na Twoje wielkie Przyjście.

Amen.

Idźcie teraz i się przygotowujcie. Bo czas jest krótki i wiele trzeba zrobić, aby uratować każdą duszę. Przynoszę wam w tym szczególnym dniu pokój, Miłość i radość.

Wasz Jezus

I shower you with this Special Blessing today

Saturday, December 22nd, 2012 @ 20:36

My dearly beloved daughter, Christmas Day is My Gift to humanity. It is because of this day that eternal life became possible for mortal man.

I, Jesus Christ, Saviour of the World, welcome you all, God’s children, into the Kingdom promised to Me by My Father.

I came into the world unknown by but a few. My Birth changed the future. My Promise was accepted by My followers. They knew that I would come again but had no idea when. They listened to My Teachings, although many of them were not learned men. They were poor and lived simple lives. Yet, they were the ones who welcomed Me.

The same will be true now when I prepare you for My Second Coming. It will be those souls with a simple love for Me who will open their hearts to My Call. And it will be those amongst you, humble of heart and pure of soul, who become My disciples of today. It will be through you, just as it was when I walked the earth, that My Word will be heard and believed.

I shower you with this Special Blessing today. I desire that you accept My Blessing of Protection through this, Crusade Prayer to welcome Me, the Messiah, as I will unveil My New Kingdom.

Crusade Prayer (90)

Thanksgiving for Your Most Glorious Second Coming

O My Jesus, I offer You praise and thanksgiving for Your Most Glorious Second Coming.

You, my Saviour, were born to give me Eternal Life and to free me from sin.

I offer You my love, my thanks and my adoration as I prepare my soul for Your Great Coming.

Amen.

Go now and prepare. For the times are short and much is needed to be done in order to salvage every soul. I bring you Peace, Love and Joy on this special day.

Your Jesus