Jezus Do Ludzkości

Uroczyście przysięgam, że zdrajcy Mojego świętego Słowa przekazywanego przez Bożych proroków zmierzą się z Gniewem Mojego Ojca

środa, 12 grudnia 2012 roku, godz. 23.54

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo zasmuca Mnie widok tak wielkiego podziału, który został spowodowany przez Moje święte Słowo przekazywane w tych Orędziach.

Kiedy świat poznaje Moje święte Słowo dane wizjonerom i prawdziwym prorokom, natychmiast wywołuje ono krytykę. Dlaczego tak jest? Jest tak z powodu Mnie, waszego Jezusa, Którego święte Słowo zawsze będzie podważane i krytykowane, zanim zostanie ogłoszone przez grzeszników za herezję.

Ludzkie rozumowanie, choć istotne w rozeznawaniu, odgrywa bardzo małą rolę w rozpoznawaniu Mojego Słowa.

Miłość, jaką Moje Słowo rozpala w duszy wolnej od złośliwości, która jest czysta i skromna, nie może być ani też nie zostanie jej zabrana. To przez te dusze udzielam Daru rozpoznawania Mnie. Te dusze, wraz z prorokiem, którego wybrałem do przekazywania Mojego Słowa, będą musiały przyjąć Mój Kielich Cierpienia.

Proszę was, abyście się odsunęli od światowych atrakcji i poświęcili się Mnie, ponieważ jest to bardzo trudna i samotna droga, kiedy się za Mną podąża.

Gdy wypowiedzi Moich prawdziwych proroków są kwestionowane w Moje Imię lub wyśmiewane i kiedy twierdzi się, że nie pochodzą one od Boga, to do was mówię. Nie dodawajcie znaczenia takim atakom, odpowiadając na nie w jakikolwiek sposób. Zachowajcie milczenie w cierpieniu.

Głos Boga będzie panował teraz nad światem i niech nikt nie odciągnie was od Prawdy, co jest bardzo ważne, abym mógł doprowadzić was, biednych, bezbronnych grzeszników, w Swoje święte Ramiona, aby was uspokoić.

Przynoszę wam pokój. Z jednej strony spory, krytyka i publiczne okazywanie władzy przez tych, którzy głoszą Moje Słowo, i potępianie innych w Moje Imię z drugiej, nie mogą zostać zaakceptowane. Takie zachowanie nie jest od Boga. Pochodzi od ducha zła.

Pamiętajcie, że to nie Moich proroków ranicie. To Mnie obrażacie.

Jesteście winni straty czasu i odciągania od Dzieła Ducha Świętego. Nie pozwolę wam, by te dusze, które ośmielacie się zwodzić w Moje Imię, zostały stracone.

Wy, którzy grzeszycie przeciwko Mnie, uniemożliwiając w tych czasach słuchanie Słowa Boga, zostaniecie odrzuceni. Moja cierpliwość jest na wyczerpaniu. Moje utrapienie jest głębokie. Mój ból rozdziera Mnie. Próbujecie oszukać Moich wyznawców, których rola w prowadzeniu Mojej Armii Reszty jest zasadnicza. Z tego powodu zostaniecie ukarani.

Błagam was, proście Mnie, abym przyszedł do was, tak bym mógł dać wam pocieszenie, bo – nie miejcie złudzeń – jesteście udręczonymi duszami, a wasze grzechy są Mi znane.

Wasza wyniosłość obraża i znieważa Mojego Ojca. Wasza gotowość do poświęcenia własnych dusz z powodu ambicji, by postrzegano was jako Moich inteligentnych i kompetentnych rzeczników, jest obrzydliwa w Moich Oczach.

Uroczyście przysięgam, że zdrajcy Mojego świętego Słowa przekazywanego przez Bożych proroków zmierzą się z Gniewem Mojego Ojca. Wasza kara nastąpi szybko. Wasz czas jest ograniczony. Macie już bardzo krótki czas na dokonanie wyboru, któremu mistrzowi naprawdę służycie.

Wasz Jezus

Traitors of My Holy Word, sent through God’s prophets, will, I solemnly promise, result in the Wrath of My Father

Wednesday, December 12th, 2012 @ 23:54

My dearly beloved daughter, how it saddens Me to see so much division, which My Holy Word, given through these Messages, has caused.

When My Word, given to visionaries and genuine prophets, is made known to the world, it attracts immediate criticism. Why is this? It is because it is I, your Jesus, Whose Holy Word will always be questioned and criticized, before it is denounced as heresy by sinners.

Human reasoning, while important in the role of discernment, plays a very small part in recognising My Word.

The Love, which My Word sparks in a soul, which is empty of malice and which is pure and humble, will not nor can it be denied. It is through these souls that I grant the gift of being able to recognise Me. These souls, along with the prophet I chose to impart My Word, will have to accept My Cup of suffering.

I ask you to detach yourselves from the world’s attractions and consecrate yourselves to Me, for this is a very harsh and lonely path when you follow Me.

When challenged in My Name, or when the voices of My true prophets are ridiculed and declared not to be from God, I say this to you.

Do not dignify such attacks with a response of any kind. Remain silent in your suffering.

The Voice of God will Reign over the world now and let no one take you away from the Truth, which is very important, so that I can bring you poor helpless sinners into My Holy Arms to calm you.

I bring you Peace. Arguments, criticism and public displays of authority, by those who proclaim My Word on the one hand, and condemn others in My Name on the other, must not be accepted. This kind of behaviour is not from God. It comes from the spirit of evil.

Remember it is not My prophets you hurt. It is I you offend.

You are guilty of wasting time and detracting from the Work of the Holy Spirit. You will not be permitted to sacrifice the souls of those who you dare to mislead in My Name.

You, who sin against Me by preventing the Word of God from being heard in these times, will be cast away. My patience is weary. My worries intense. My pain excruciating. You are trying to deceive My followers, whose role in leading My remnant army is paramount. For this you will be punished.

I plead with you to ask Me to come to you so that I can give you solace, for make no mistake, you are troubled souls and your sins are known to Me.

Your arrogance is offending and insulting to My Father. Your willingness to sacrifice your own souls, because of your ambition to be seen as intelligent and authoritative spokespersons for Me, is disgusting in My Eyes.

Traitors of My Holy Word, sent through God’s prophets, will, I solemnly promise, result in the Wrath of My Father. Your punishment will be swift. Your time is limited. You have but a short time in which to choose which master you really serve.

Your Jesus