Jezus Do Ludzkości

Pokora jest czymś więcej niż tylko przyjęciem cierpienia. Jest potężnym środkiem do pokonania zła

czwartek, 13 grudnia 2012 roku, godz. 18.11

Moja szczerze umiłowana córko, na Dar pokory trzeba zapracować. Nigdy nie należy mylić jej z tchórzostwem. To Moja pokora zmyliła szatana i przez to stracił prawo zdobycia wszystkich dusz i przeklęcia ich na wieczne potępienie.

Szatan jest arogancki, przechwala się, jest przewrotny i pełen miłości własnej i nienawiści. Bitwa o dusze została wygrana przez akt pokory, kiedy Ja, Król ludzkości, pozwoliłem, by grzesznicy skażeni nienawiścią szatana uwłaczali Mi, torturowali Mnie, gardzili Mną, kpili ze Mnie i dręczyli Mnie.

Niemożliwe jest, aby bestia okazał pokorę. On znał Moc Boga i wiedział, jak trudna będzie walka z Jego dziećmi. Spodziewał się, że Ja nie tylko będę głosił Słowo Boże, lecz także okażę Swoją Władzę wśród ludzi, przedstawiając im Siebie w podniosłym majestacie. Był przekonany, że nawet wtedy pokona Moją Misję.

Nie spodziewał się Mojej odmowy potępienia Moich katów ani pokory, jaką okazałem. Mój brak reakcji wobec działań Moich oprawców spowodował, że nie mieli nade Mną władzy. Moje znoszenie biczowania, kpin i prześladowania spowodowały dalsze osłabienie mocy złego ducha. On nigdy się tego nie spodziewał i próbował wszystkiego, łącznie z torturami fizycznymi, żebym się wyrzekł rodzaju ludzkiego.

Dzięki Mojej zgodzie na Swoją Śmierć i poświęceniu uczynionemu przez Mojego Ojca, by pozwolić na Moje Ukrzyżowanie, człowiek został uwolniony od grzechu.

To była pierwsza stoczona i wygrana bitwa. Oto jak rozegra się druga bitwa, aby z powrotem doprowadzić ludzkość do Mojego Królestwa, by mogła się cieszyć Życiem Wiecznym.

On, bestia, i wszyscy jego upadli aniołowie, kuszą wiele dusz, tak że wiele z nich jest oszukiwanych i nie uznaje Mojego Istnienia. Wielu z nich rzeczywiście silnie zmaga się z sobą, z powodu pokus stawianych przed nimi, by ignorować Moje wezwanie z Nieba.

Są także ci, którzy udają sługi w Moim Kościele, a którzy wraz z elitarną grupą planują zniszczenie milionów. Zrobią to poprzez blokowanie Mojego Słowa, a następnie poprzez fizyczne prześladowania. Ich ostateczna zdrada wobec dzieci Bożych będzie widziana przez wszystkich.

Dusze, o które najbardziej się niepokoję, to ateiści i młodzi ludzie, których nie uczono Prawdy. Wzywam was wszystkich, którzy uznajecie Mnie, waszego Jezusa, abyście przyprowadzili ich do Mnie. Otoczę ich Moim Światłem i Ochroną i będę walczył ze złym duchem o te dusze aż do ostatniej sekundy.

Moi dzielni uczniowie, musicie maszerować naprzód i próbować powstrzymywać zło, które was otacza. Jeśli wdacie się w polemikę z tymi, którzy za wszelką cenę chcą powstrzymać tę Misję, zawiedziecie Mnie.

Możecie zapytać, dlaczego ci ludzie są tak zdesperowani, aby zablokować Moje Słowo? Odpowiedź jest taka, że zawsze tak jest, tam gdzie idę, gdzie przemawiam i gdzie jestem obecny.

Podejdźcie i trzymajcie się blisko Mnie. Moja Moc was okryje i będziecie chronieni. Ale nie odrywajcie ode Mnie wzroku, bo jest wielu, którzy będą wam grozić, obrażać was i próbować podstawiać wam nogę. Kiedy usłyszycie aroganckie, ale chaotyczne gniewliwe mowy wymierzone w was, będziecie wiedzieli, co robić.

Kiedy wasi przeciwnicy będą bardzo zdeterminowani, starając się przekonać was, że to nie ja, Jezus Chrystus, Król ludzkości, mówię do was, będziecie wtedy wiedzieć, że Ja Jestem rzeczywiście obecny pośród was.

Idę z wami, gdy trzymacie się blisko Mnie. Wasze milczenie i niezajmowanie się tymi drwinami uczyni was silnymi. Ci, którzy wykrzykują obelgi i ośmieszają Moje święte Słowo, niech robią tak dalej. Módlcie się za nich mocno, ponieważ oni potrzebują waszej pomocy. W ten sposób do tego podchodźcie.

Spójrzcie na tych wszystkich ludzi, jakby byli zebrani razem w pokoju i jakby to były tylko małe dzieci. Kiedy patrzycie na małe dzieci, czujecie głęboką miłość ze względu na ich bezbronność. Widzicie ich zależność od rodziców i opiekunów i czujecie się owładnięci miłością do nich, która wypełnia wasze serca.

Niektóre z tych dzieci będą się zachowywać zgodnie z tym, co im ukazano jako poprawny sposób zachowania. Inne okażą okrucieństwo wobec pozostałych dzieci. I chociaż możecie być zbulwersowani ich zachowaniem, wiecie, że musicie je upomnieć, a następnie ukarać, jeżeli w dalszym ciągu nie będą chciały zachowywać się właściwie. Przede wszystkim wciąż je kochacie bez względu na to, co robią, ponieważ są one drogimi dziećmi kochających rodziców.

W ten sposób Mój Ojciec postrzega wszystkie Swoje dzieci. Nie ma znaczenia to, co robią, bo On nadal je kocha. Ale On nie pozwoli, aby niektóre z Jego dzieci niszczyły inne Jego dzieci i ukarze je, ponieważ tylko wtedy może ponownie zjednoczyć Swoją rodzinę.

Kiedy modlicie się za tych, którzy obrażają Boga i którzy ranią Jego dzieci, możecie powodować straszne cierpienia szatana, który poluźnia władzę, jaką ma nad osobami, za które się modlicie.

Pokora jest czymś więcej niż tylko przyjęciem cierpienia. Jest potężnym środkiem do pokonania zła. Modląc się za tych, którzy was zadręczają, przynosicie Mi wielki Dar prawdziwej miłości. Szczególną miłość do Mnie, waszego Jezusa.

Będę was nadal pouczał, Moi uczniowie, abyście pozostali silni i wierni Mojemu Nauczaniu. To właśnie w tych czasach wielkiego odstępstwa Moja święta Ewangelia i Moje Orędzia dawane wam teraz, aby was przygotować, muszą być rozpowszechniane po całym świecie w Mojej kampanii ratowania dusz.

Wasz Jezus

Humility is more than just the acceptance of suffering. It is a powerful means of defeating evil

Thursday, December 13th, 2012 @ 18:11

My dearly beloved daughter, the gift of humility must be earned. It must never be confused with cowardice.

It was because of My own Humility that Satan was fooled and, as such, lost the right to win all souls and curse them with eternal damnation.

Satan is arrogant, boastful, deceitful, and full of self-love and hatred. The battle for souls was won through the Act of Humility when I, the King of mankind, allowed Myself to be belittled, tortured, scorned, mocked and tormented by sinners infested with the hatred of Satan.

It is impossible for the beast to feel humility. He knew of the Power of God and how tough his battle against His children would be. He expected Me to, not only proclaim the Word of God, but to demonstrate My Authority amongst men by declaring Myself before them in an exalted state of majesty. Even then he was confident of defeating My Mission.

What he did not expect was My refusal to condemn My executioners, or the Humility I showed. My failure to engage with My tormentors meant that they had no power over Me. My tolerance of the scourging, mocking and persecution only further diluted the power of the evil one. He never expected this and tried everything, including physical torture, to get Me to renounce the human race.

It was My acceptance of My death, the sacrifice made by My Father, to permit My Crucifixion, that man was set free from sin.

This was the first battle fought and won. This is how the second battle will be fought, to bring humanity back into My Kingdom, so that they can enjoy eternal life.

He, the beast and all of his fallen angels, tempt many souls so that many are deceived and do not accept My Existence. Many of those who do are fighting hard, through the temptations placed before them, to ignore My Call at this time from Heaven.

Then there are those who pose as servants in My Church who are planning, along with the elite group, to destroy millions. They will do this by blocking My Word and then by physical persecution. Their final betrayal against God’s children will be witnessed by all.

The souls I am most concerned about are those atheists and young people who have not been taught the Truth. I urge all of you who acknowledge Me, your Jesus, to bring them to Me. I surround them with My Light and Protection and I will fight the evil one right up to the last second for these souls.

You must march forward, My brave disciples, and try to block out the evil which surrounds you. If you engage with those who are desperate to stop this Mission you will fail Me.

Why, you may ask, are these people so desperate to block My Word? The answer is that it has always been like this where I walk, where I talk and where I Am present.

Move and keep close to Me. My Power will cover you and you will be protected. But do not take your eyes off Me because there are many who will threaten you, insult you, try to trip you up. When you hear the arrogant, but disorderly, verbal rants thrown at you, you will know what to do.

The more determined your adversaries are, in trying to convince you that it is not I, Jesus Christ, the King of mankind, who speaks with you now, then you will know that I Am truly present amongst you.

I walk with you as you stay close to Me. Your silence and refusal to engage with those taunts will keep you strong. Let those who shout abuse and ridicule My Holy Word do what they do. Pray for them hard, for they are in need of your help. Think of it like this.

Look at all of these people as if they are gathered together in a room and that they are only little children. When you look at young children you feel a deep love because of their vulnerability. You see the reliance they have for their parents and guardians and you feel overwhelmed by the love you have in your hearts for them.

Some of these children will behave according to what they have been told is the correct way to behave. Others show cruelty to the other children. And while you may be appalled by their behaviour, you know that you must correct them, and then punish them, if they continue to refuse to behave properly. Above all, you still love them, no matter what they do as they are the precious children of loving parents.

This is the way My Father feels for all of His children. It does not matter what they do because He still loves them. But He will not allow some of His children to destroy His other children and He will punish them, but only so that He can re-unite His family.

When you pray for those who offend God and who hurt His children, you cause terrible suffering to Satan, who loosens the grip he holds over the person for whom you pray.

Humility is more than just the acceptance of suffering. It is a powerful means of defeating evil. By praying for those who torment you, you bring Me a great gift of true love. A special love for Me, your Jesus.

I will continue to instruct you, My disciples, so that you will remain strong and faithful to My Teachings. It is in these times of great apostasy, that My Holy Gospel and My messages, now being given to prepare you, must be spread throughout the world in My campaign to save souls.

Your Jesus