Jezus Do Ludzkości

Ludzkie rozumowanie nie ma sensu w przypadku próby zdefiniowania Życia Wiecznego

wtorek, 11 grudnia 2012 roku, godz. 23.16

Moja szczerze umiłowana córko, gdy jest obchodzony adwent, wzywam Moich wiernych uczniów, aby przypominali innym o znaczeniu Mojego Narodzenia na ziemi.

Moje narodziny pokazały niezgłębioną Miłość, którą Ojciec obdarza Swoje dzieci. On dobrowolnie poświęcił Mnie, Baranka Bożego, aby każdy z was mógł mieć Życie Wieczne. Ten Dar, który spowodował ogromny ból i cierpienie wszystkich będących blisko Mnie, został dany ludzkości z radością.

To był jedyny sposób, aby odkupić ludzkość, stojącą przed spustoszeniem. Moje Imię, Moja Obecność jest znana wszystkim, ale w rzeczywistości niewielu na świecie wierzy w Moje Istnienie. Moja Śmierć na Krzyżu, Ukrzyżowanie okrutne i zbrodnicze nawet jak na standardy stosowane w tamtym czasie wobec przestępców, przynosi wam wolność – nawet dziś.

Każdemu z was, z racji urodzenia, został dany klucz do wolności, do Życia Wiecznego w Moim chwalebnym Raju. Wielu z was nie zdaje sobie sprawy z tego, co to znaczy. Dzieje się tak z powodu presji, jaka jest na was wywierana, aby Mnie publicznie odrzucić. Jak wielu z was boi się powiedzieć, że wierzy we Mnie? Jeśliby poproszono was o otwarte zadeklarowanie swojej wiary, czy stanęlibyście przy Mnie i okazali Mi swoją wierność?

Wielu z was mówi, że Mnie nie zna, ale wierzy, że Ja Istnieję. Wierzycie, że istnieje życie po tym czasie na ziemi, który został przyznany wam przez Mojego Ojca. Czyż nie wiecie, że gdy odwrócicie się ode Mnie, odbierzecie sobie prawo do Mojego Królestwa?

Ludzkie rozumowanie nie ma sensu w przypadku próby zdefiniowania Życia Wiecznego, bo nie dano wam niezbędnej wiedzy do poznania tajemnic stworzenia Mojego Ojca. Jednak dano wam Moje Słowo poprzez Moje Nauczanie, które jest wszystkim, czego potrzebujecie, abym przyjął was do życia w wiecznym pokoju, miłości i szczęściu. To nowe życie jest wasze i dzięki Bożej Miłości czeka tam na was, jeśli tylko odpowiecie na Moje wezwanie.

Ja, wasz ukochany Jezus, wasz Zbawiciel i Król, przygotowuję się teraz, aby się wam przedstawić, gdy przyjdę was wszystkich odzyskać.

Moja Miłość jest obecna w każdym z was. Spójrzcie w głąb siebie i proście Mnie o rozpalenie ognia miłości, którego potrzebujecie jak tlenu, aby żyć w tym Nowym Raju. Nie macie się czego obawiać. Musicie Mnie przyjąć, ponieważ przychodzę, aby przynieść wam wieczne szczęście. Wzywam was, abyście przyjęli Moje Powtórne Przyjście z radością w sercu.

Wasz Jezus

Human reasoning is meaningless when you try to define Eternal Life

Tuesday, December 11th, 2012 @ 23:16

My dearly beloved daughter, as Advent is celebrated I call on My loyal disciples to remind others of the importance of My birth on Earth.

My birth demonstrated the unfathomable Love, which My Father has for His children. He willingly sacrificed Me, the Lamb of God, so each one of you can have eternal life. This Gift, which caused tremendous pain and suffering for all those close to Me, was given to humanity with Joy.

This was the only way to redeem humanity from the desolation facing them. My Name, My Presence is known to all, but few in the world truly believe in My Existence. My death on the Cross, a savage and vicious Crucifixion, even by the standards meted out to criminals at that time, bring you freedom – even today.

Each one of you has, by virtue of your birth, been given the key to freedom, to Eternal Life in My Glorious Paradise. Many of you do not realise what this means. This is because of the pressures you are under to deny Me in public. How many of you are afraid to say you believe in Me? If you were asked to declare your belief openly would you stand by Me and show your loyalty to Me?

Many of you say that you do not know Me, but that you believe that I Exist. You believe that there is a life after the time on Earth, which has been accorded to you by My Father. Don’t you know that when you have turned your back on Me, that you deny yourself the right to My Kingdom?

Human reasoning is meaningless when you try to define Eternal Life for you have not been given the knowledge necessary to know the Mysteries of My Father’s Creation. Yet you have been given My Word through My Teachings, which is all you need in order to be accepted by Me into a life of eternal peace, love and happiness. This new life is yours and because of God’s Love it is there for you, waiting, if you would only respond to My Call.

I, your beloved Jesus, your Saviour and King, now prepare to present Myself to you when I come to reclaim all of you.

My Love is present in each of you. Look within you and ask Me to ignite the fire of love, which you need, just like oxygen, to live in this New Paradise. It is not to be feared. You must welcome Me for I Am coming to bring you eternal happiness. I call on you to accept My Second Coming with joy in your hearts.

Your Jesus