Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: On, tak pokorny, przyjdzie w wielkim chwalebnym blasku, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię

wtorek, 11 grudnia 2012 roku, godz. 17.00

Moje drogie maleństwa, Moje Serce się raduje, ponieważ Królowanie Mojego Syna jest bardzo bliskie.

Mimo wszystkich Jego cierpień, odrzucenia Go przez niewdzięcznych ludzi i odstępstwa, które opanowuje ziemię, On przyniesie ludzkości wielką Chwałę.

Przyjdzie w wielkim obłoku, a Jego Majestat owładnie każdą duszą, która padnie do Jego Stóp w zachwycie. On, tak pokorny, przyjdzie w wielkim chwalebnym blasku, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię.

Dzieci, musicie się przygotować, ponieważ będziecie potrzebowali wielkiej siły do poddania się Jemu. Będziecie musieli okazać pokorę i błagać Go o odkupienie waszych dusz, abyście mogli zobaczyć Światło Prawdy.

Wielu z was uchwyci się Jego Wielkiego Miłosierdzia. Inni jednak zignorują Jego Obecność i Wielki Dar, który On przyniesie.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych, którzy odrzucają istnienie Życia Wiecznego, bo ci ludzie potrzebują waszej pomocy. Przyniesie wam to wiele radości, jeśli zdobędziecie się w sercach na to, aby prosić Mojego Syna o zbawienie tych dusz.

Wy, Moje dzieci, wkrótce zobaczycie koniec swojego cierpienia, ponieważ Mój Syn ma w Swoim Miłosierdziu wielkie plany dla każdego człowieka, który dziś żyje na ziemi.

Bądźcie wdzięczni za Dar życia, który został wam dany, gdy się urodziliście. Bądźcie wdzięczni z powodu Daru Życia Wiecznego, jaki Mój Syn wkrótce przedstawi światu. Ten Dar jest dla każdego grzesznika. To, czy go przyjmiecie, czy nie, będzie zależało od waszej wolnej woli.

Przyjdźcie do Mnie, dzieci, gdy zabiorę was do Schronienia w Moim Niepokalanym Sercu i przygotuję, abym mogła was zabrać do Mojego Syna gotowymi na Jego Powtórne Przyjście.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary: He, so humble, will come in great glorious splendour and His Great Mercy will flood the earth

Tuesday, December 11th, 2012 @ 17:00

My dear little ones, my Heart rejoices because the Reign of my Son is very close.

For all His suffering, His rejection by ungrateful men and the apostasy, which covers the earth, He will bring great glory to mankind.

He will come on a great cloud and His Majesty will overcome every single soul who will fall at His Feet in ecstasy.

He, so humble, will come in great glorious splendour and His Great Mercy will flood the earth.

Children, you must prepare because you will need great strength to surrender before Him. You will be required to show humility and beg Him to redeem your souls so that you can see the Light of the Truth.

His Great Mercy will be seized by many of you. Others, however, will ignore His Presence and the Great Gift, which He will bring.

Pray, pray, pray for those who refuse to accept the existence of eternal life, for these people need your help. It will bring great joy if you can find it in your heart to ask my Son to save these souls.

You, my children, will soon see the end of your suffering because my Son, in His Mercy, has great plans for every person alive on the earth today.

Be thankful for the Gift of life you have been given when you were born.

Be thankful because of the Gift of Eternal Life, which my Son will soon present to the world. This Gift is for every single sinner. It will be by your free will whether or not you will accept it.

Come to me, children, as I will take you into the refuge of my Immaculate Heart and prepare you so that I can take you to my Son in readiness for His Second Coming.

Your beloved Mother
Mother of Salvation