Jezus Do Ludzkości

Będę sądził żywych i umarłych i tylko ci, którzy są godni, będą mogli wejść do Mojego Królestwa

poniedziałek, 10 grudnia 2012 roku, godz. 22.22

Moja szczerze umiłowana córko, proszę, powiedz wszystkim, którzy przestrzegają Mojego Nauczania, aby przypomnieli sobie o Mojej obietnicy.

Wyraziłem to jasno, że przyjdę powtórnie – aby ocalić Moje Królestwo. Moje Powtórne Przyjście jest oczekiwane i ci, którzy wyznają, że znają Prawdę, która jest zawarta w Księdze Mojego Ojca, będą wiedzieli, że nie zawiera ona nieprawdy.

Przyjdę ponownie, jak to zostało przepowiedziane, a ten czas już prawie nadszedł. Będę sądził żywych i umarłych i tylko ci, którzy są godni, będą mogli wejść do Mojego Królestwa.

Zostało również przepowiedziane, że zły duch przygotuje wojnę na ziemi, by walczyć z Moim Ojcem o dusze. W tej wojnie on nie może wygrać, niemniej wielu z tych, którzy przeżywają swoje życie w oparciu o fałszywe obietnice, sądzi, że liczy się tylko ich ziemskie życie. Oszustwo, które owładnęło wieloma ludźmi, stanie się ich upadkiem.

O, jak bardzo tęsknię za tymi duszami, aby zdążyć otworzyć im oczy na Prawdę, zanim będzie dla nich za późno.

Mój ból i cierpienie nigdy nie były tak intensywne jak teraz, gdy wyobrażam sobie, jak te biedne zwiedzione dusze zostają dla Mnie utracone. Dlatego dusze ofiarne, dusze wybrane i te, które są blisko Mojego Najświętszego Serca, czują taki ból już teraz. Cierpię poprzez nich, bo ten czas się zbliża.

Wszystkie plany poczynione przez Mojego Ojca, aby ogarnąć Swoje dzieci i osłonić je Swoją Pieczęcią Ochrony, są już gotowe. On szuka każdej duszy. W tym momencie historii Duch Święty obejmuje tak wiele dusz, aby pociągnąć je w Moje święte Ramiona.

Proszę, nie odrzucajcie Mojej obietnicy. Przyjmijcie, że wy, z tego pokolenia, będziecie świadkami Mojego Powtórnego Przyjścia. To jest dobra wiadomość. Mój Powrót będzie momentem Mojego Uwielbienia, które odnowi wszystkich miłujących Mnie, i zaczną oni nowe życie, czas wielkiej wspaniałości, kiedy będą się radować w Świetle i Miłości.

Proszę, nie bójcie się. Przychodzę z wielką Miłością. Przychodzę z wielkim Darem. Zostaniecie zabrani do waszego prawdziwego domu i zostaniecie połączeni z waszą rodziną. Wszystkie dzieci Boże, uprzywilejowane, aby wejść do tego Chwalebnego Istnienia, staną się jedno.

Miłość będzie wszędzie. Pokój, radość, śmiech, przyjaźń, cuda i uwielbienie Boga będą wypełniały każdą chwilę.

Śmierć nie będzie istniała. Nienawiść umrze. Zło zostanie wygnane. Cała ludzkość nie będzie już dłużej cierpieć i odczuwać bólu ani niedoskonałości jakiegokolwiek rodzaju. To jest Mój Nowy Raj. Czas, w którym nie będzie już łez.

Zaufajcie Mi, Moi wyznawcy, bo ból i cierpienie, których doświadczacie, już prawie dobiegają końca. Wiem, jak cierpicie z powodu niesprawiedliwych reżimów, w których musicie żyć. Jest to ostatni okres, ponieważ Ręka Mojego Ojca będzie teraz interweniować.

Świat się zmieni. To, co stare, zostanie odrzucone, a Nowy Świt wyłoni się w całej Chwale Bożej, gdy Jego Moc zakróluje tak, jak to miało być od stworzenia świata.

Wasz umiłowany Jezus

I will Judge the Living and the Dead and only those who are worthy can enter My Kingdom

Monday, December 10th, 2012 @ 22:22

My dearly beloved daughter, please tell all those who follow My Teachings to remind themselves of My Promise.

I have made it clear that I will come again to salvage My Kingdom.

My Second Coming is awaited and those who profess to know the Truth, which is contained in My Father’s Book, will know that it does not contain untruths.

I will come again as foretold and this time is almost upon you.

I will judge the Living and the Dead and only those who are worthy can enter My Kingdom.

It has also been foretold that the evil one will prepare a war on earth to fight My Father for souls.

This is a war he cannot win and yet many of those who live their lives based on false promises believe that their earthly lives are all that matter. The deceit, which has taken hold over many people, will be their downfall.

Oh how I yearn for those souls to open their eyes to the Truth in time, before it is too late for them.

My pain and anguish now as I envisage those poor deluded souls who will be lost to Me has never been so intense. This is why victim souls, chosen souls and those who are close to My Sacred Heart, feel such pain right now. I suffer through them as the time approaches.

All the plans by My Father to envelop His children and cover them with His Seal of Protection are in place.

Every soul is being sought by Him. The Holy Spirit is covering so many souls at this moment in history in order to entice them into My Sacred Arms.

Please do not deny My Promise. Accept that My Second Coming will be witnessed by you of this generation.

It is good news. My Return will be the moment of My Glorification, which will renew all those who love Me and they will begin a new life, a time of great splendour, where they will rejoice in Light and Love.

Please do not be frightened.

I come with Great Love.

I come with a Great Gift.

You will be taken into your true home and you will be united with your own family.

All of God’s children, favoured to enter this new Glorious Existence, will become as one.

Love will be everywhere. Peace, joy, laughter, companionship, wonders and the Adoration of God, will be part of every moment.

Death will not exist. Hatred will be dead.

Evil will be banished.

The whole of mankind will no longer suffer or experience pain or imperfection of any kind. This is My New Paradise. The time for tears will be no more.

Trust in Me, My followers, for the pain and suffering you are experiencing is almost over. I know how you suffer because of the unjust regimes under which you must live. This is the final period, for the Hand of My Father will now intervene.

The world will change. The old will be cast away and a New Dawn will emerge in all God’s Glory when His Power will Reign, as it was meant to be, since the Creation of the world.

Your Beloved Jesus