Jezus Do Ludzkości

Potrzebuję waszej pomocy. Tak jak potrzebowałem Moich apostołów i uczniów, kiedy chodziłem po ziemi

czwartek, 8 listopada 2012 roku, godz. 15.50

Moja szczerze umiłowana córko, Moi uczniowie, wyświęceni słudzy i duchowni gromadzą się obecnie na całym świecie w odpowiedzi na to wezwanie z Nieba.

Ja, ich ukochany Jezus Chrystus, jestem obecny w ich sercach z Moimi szczególnymi Łaskami.

Rozpoznają oni to Boskie powołanie, ponieważ Duch Święty natchnął ich zrozumieniem, że to rzeczywiście jestem Ja, Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, Który do nich mówi.

Wy, Moje ukochane i wymarzone zgromadzenie, jesteście w tym czasie spleceni z Moim Najświętszym Sercem. Prowadzę was ku tej ścieżce, abyście mogli obwieszczać Prawdę zagubionym duszom, potrzebującym Mojego wielkiego Miłosierdzia.

Mój Dar dla was jest taki. Będę dotykać waszych serc w taki sposób, że natychmiast będziecie wiedzieli, iż jest to Boskie Natchnienie.

Czy nie wiecie, jak bardzo was kocham? Jak bardzo jesteście chronieni Mocą waszego Boskiego Zbawiciela, który obiecał zbawienie świata?

Moje Powtórne Przyjście jest bliskie i pragnę zbawić wszystkich grzeszników, bez względu na to, jak sczerniałe są ich dusze. Pamiętajcie, że to dzięki waszemu zaangażowaniu umożliwicie Mi prowadzenie was tak, aby te biedne dusze mogły zostać zabrane z uścisku złego ducha.

Nie wahajcie się odpowiedzieć na Moje wezwanie, ale wiedzcie, że musicie być ostrożni co do tego, jak to uczynić. Potrzebuję uformować Swoją Armię w taki sposób, aby mogła się zbierać prywatnie, by połączyć się w jedno, i w ten sposób móc przedstawiać swoje modlitwy przede Mną.

Musicie działać szybko, a te dusze, które rozpoczną odmawianie Moich Modlitw Krucjaty, zostaną zaraz przyciągnięte do was.

Potrzebuję waszej pomocy. Tak jak potrzebowałem Moich apostołów i uczniów, kiedy chodziłem po ziemi. Przyjdźcie teraz. Nie lękajcie się. Nie słuchajcie tych, którzy rzucają wam wyzwanie, którzy wyśmiewają się z was lub którzy rzucają oszczerstwa na Moje święte Słowo. Przyszedł na was czas, abyście Mi służyli. Wstańcie z odwagą i pójdźcie za Mną. Napełnię was, wasze serca, miłością i radością. Wkrótce nie będziecie mieli żadnych wątpliwości co do tego, kto przedstawia wam tę prośbę.

Dziękuję, że odpowiadacie na Moje wezwanie. Błogosławię was i prowadzę przez cały czas.

Wasz Jezus

I need your help. Just as I needed My apostles and disciples when I walked the earth

Thursday, November 8th, 2012 @ 15:50

My dearly beloved daughter, My disciples, sacred servants and members of the clergy are now gathering throughout the world in response to this call from Heaven.

I, their beloved Jesus Christ, am present in their hearts with My special graces.

They recognise this Divine calling, for the Holy Spirit has covered them with the knowledge that it is, indeed, I, Jesus Christ, the Son of Man, Who is communicating with them.

You, My beloved and cherished congregation, are entwined with My Sacred Heart at this time.

I am driving you towards the pathway so that you can communicate the Truth to lost souls in need of My great Mercy.

My Gift to you is this. I will touch your hearts in a way in which you will know instantly that this is Divine Inspiration.

Don’t you know how much I love you? How much you are protected under the Power of your Divine Saviour, who has promised the world salvation?

My Second Coming is close and I desire to save all sinners, irrespective as to how blackened their souls are. Remember that it will be by your commitment to allow Me to guide you that such poor souls can be taken away from the grasp of the evil one.

Do not hesitate to respond to My call, but know that you must be careful as to how you do this. I need to build My army in such a way so that they can gather privately, in order to join as one, so that they can present their prayers before Me.

You must act quickly and those souls, once they recite My Crusade Prayers, will be drawn to you.

I need your help. Just as I needed My apostles and disciples when I walked the earth.

Come now. Do not be afraid. Do not listen to those who challenge you, who will poke fun at you or who will cast a slur on My Holy Word. Your time to serve Me has come. Stand up with courage and follow Me. I will fill you with love and joy in your hearts. Soon you will have no doubts as to who is making this request of you.

I thank you for responding to My call. I bless you and guide you at all times.

Your Jesus