Jezus Do Ludzkości

Większość ludzi zostanie oczyszczona i wtedy będą gotowi na długo oczekiwaną Erę Pokoju

środa, 7 listopada 2012 roku, godz. 21.28

Moja szczerze umiłowana córko, cały świat odczuje zmiany, gdy każdy kraj zazna ciszy i poczucia oczekiwania, jednak wielu nie będzie rozumiało, dlaczego to się wydarza. Życie ulegnie zmianie, a ci, którzy Mi ufają, będą mogli się wiele spodziewać na przyszłość.

Myślcie o świecie, tak jakby to była żyjąca osoba cierpiąca na straszną chorobę. Ona musi cierpieć, odczuwać ból i znosić czas, w którym ta choroba jest leczona przez jej lekarza. Wiele osób szybko reaguje na leczenie. Inni wolniej. Jeszcze inni wcale. Niektórzy pacjenci mają nadzieję i akceptują, że ich ciało będzie musiało czasem znieść bolesne leczenie, zanim poczuje się lepiej i zdrowo.

Świat cierpi na zakażenie spowodowane wpływem szatana, gdy on i jego demony nakłaniają, kuszą i przekonują dzieci Boże, że grzech nie istnieje. Pogrążają się od jednego kryzysu ducha do następnego. Jak bardzo oni nie podobają się Mojemu umiłowanemu Ojcu. Jak wiele bólu będą musieli znieść, zanim będą mogli żyć w taki sposób, jaki nakazują Prawa Boga.

Jednak po wyleczeniu tej choroby i po tym, jak minie ból, większość ludzi zostanie oczyszczona i wtedy będą gotowi na długo oczekiwaną Erę Pokoju. Era Pokoju, obiecana wszystkim tym, którzy postępują według Bożego Nauczania, będzie czekać na tych, którzy odkupili się w Moich Oczach.

Każdemu z was zostanie ukazana Prawda. Wtedy będziecie w stanie odróżnić brzydotę grzechu od tego, co charakteryzuje się czystością, która jest niezbędna, aby wejść do Mojego chwalebnego Królestwa. Kiedy każdej osobie zostanie ukazana Prawda, nikt nie będzie w nią wątpił, ale nie wszyscy ją zaakceptują.

Ten czas jest dla ludzkości, aby zobaczyła, co się wydarzyło na świecie z powodu chciwości, egoizmu i miłości własnej. Nie zważa się na dobro tych, którym w życiu się nie poszczęściło. Nie poświęca się już wiele uwagi życiu ludzkiemu.

Musicie porzucić swoją wyniosłość, bo jeśli tego nie zrobicie, zostaniecie pozbawieni wszystkiego, co posiadacie.

Różni przywódcy z różnych narodów zewrą wkrótce szeregi i przygotują się do zniszczenia chrześcijaństwa na całym świecie. Z tego powodu czasze ognia i błyskawic zostaną wylane na cały świat, aby ukarać niegodziwych.

Musicie jednak zrozumieć, że wiele z kar zaplanowanych przez Mojego Ojca zostało złagodzonych dzięki waszym modlitwom.

Pozostańcie silni. Nie przerywajcie Moich Modlitw Krucjaty i nigdy nie traćcie nadziei.

Wasz Jezus

Much of humanity will be cleansed and will then be ready for the long awaited Era of Peace

Wednesday, November 7th, 2012 @ 21:28

My dearly beloved daughter, all the world will feel the changes, as every country will experience a stillness and a sense of anticipation, yet many will not understand why this is happening.

Life will change and, for those who trust in Me, you will have much to look forward to in the future.

Think of the world as if it is a living person suffering from a terrible illness. He must suffer, feel pain, and endure the period during which the disease is treated by his doctor.

Many people respond to treatment quickly. Others more slowly. Others not at all. Some patients have hope and accept that their body will have to endure a sometimes-painful treatment before he will feel well and healthy again.

The world is suffering from an infestation caused by the influence of Satan where he, and his demons, coax, tempt and convince God’s children that sin does not exist.

They plunge from one crisis of the spirit to the next. How they displease My beloved Father. How much pain they will have to endure before they can live life the way in which the Laws of God dictate.

Once this illness, however, is treated and after the pain has gone, much of humanity will be cleansed and will then be ready for the long awaited Era of Peace. The Era of Peace, promised to all those who follow God’s Teachings, will await those who have redeemed themselves before My Eyes.

Each of you will be shown the Truth. Then you will be able to distinguish between the ugliness of sin and that of the purity, which is required to enter My Glorious Kingdom.

When each person has been shown the Truth, none of them will doubt it, but not all will embrace it.

It is time for mankind to see what has happened to the world because of greed, selfishness and a love of self. No regard is paid to the welfare of those who are unfortunate in life. There is little regard for human life anymore.

You must drop your arrogance, for if you don’t you will be stripped of all that you possess.

The various leaders in different nations will soon join ranks and prepare to destroy Christianity throughout the world.

Because of this, the bowls of fire and lightning will be poured out over the world to punish the wicked.

You must understand, however, that much of the chastisements planned by My Father have been mitigated because of your prayers.

Keep strong. Continue with My Crusade Prayers and never give up hope.

Your Jesus