Jezus Do Ludzkości

To szczepienie będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej

piątek, 9 listopada 2012 roku, godz. 21.00

Moja szczerze umiłowana córko, w ciągu zaledwie dwóch lat dzięki tej Misji nawróciły się miliony dusz i zostały one uratowane. Już samo twoje cierpienie uratowało dziesięć milionów dusz, tak jak ci obiecałem. Zatem, gdy może się wydawać, że światowe nieszczęścia wzrastają, to jednak wiele dusz jest ratowanych poprzez modlitwę.

Cierpienie w Moje Imię zawsze się powiększa i staje się tak bolesne, że trudno je znieść. A najbardziej intensywne jest wtedy, gdy szatan się złości. Obecnie jego złość nasila się i to dlatego te ataki na ciebie są tak bolesne. On i jego demony są wokół ciebie, ale nie mogą zaszkodzić ci w sposób fizyczny, bo chroni cię Ręka Mojego Ojca. To nie zmniejsza biczowania, które przechodzisz w tym czasie – przy drugiej rocznicy tej Misji. Ale to wiedz.

Największe cierpienie pojawia się wtedy, gdy misja lub dzieło duszy ofiarnej odnosi sukces. Im więcej jest dusz, które są uratowane, tym potężniejsze stają się ataki złego ducha. Jego działania wzmagają się teraz na świecie w widoczny sposób. On, który dokłada wszelkich starań, aby ukryć swoje istnienie, wypracowuje drogę do ducha tych biednych ludzi, którzy sami otwierają się na niego z powodu pożądania ziemskich przyjemności i miłości władzy.

Siła szatana leży w jego zdolności do zwodzenia ludzkości, by nabrała przekonania, że on jest tylko symbolem używanym przez chrześcijan, aby wyjaśnić różnicę między dobrem i złem.

Szatan rozumie niebezpieczeństwo ujawnienia swojej obecności. Gdyby to uczynił, wówczas więcej ludzi uznałoby, że Bóg istnieje. On nie chce tego uczynić, więc tworzy świadomość swojego istnienia wśród tych, którzy oddają mu hołd. Ci ludzie, którzy akceptują istnienie szatana, czczą go tak, jak czynią to ludzie uczestniczący we Mszach w kościołach katolickich lub w nabożeństwach w kościołach, aby chwalić Boga.

Tak wiele dusz zostało skradzionych. Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, zamierza ponownie je zdobyć przez Swoje Ostrzeżenie i kary, które zostaną im wymierzone, przez to, że się gromadzą, by czcić bestię.

Mój Ojciec będzie demaskował wyznawców szatana, którzy bezczeszczą Jego kościoły. Oni są celem Jego kar i jeśli nie przestaną tego robić z własnego wolnego wyboru, zostaną powaleni Ręką Boga.

Wzrost grup satanistycznych, które uwidaczniają się na świecie poprzez organizacje biznesowe i społeczne, jest powszechny. Są wszędzie; knują, organizują publiczne spotkania, spiskują i tworzą nikczemne plany zniszczenia milionów niewinnych ludzi.

Wprowadzą formę ludobójstwa poprzez obowiązkowe szczepienia wymierzone w wasze dzieci, z waszą zgodą lub bez niej. To szczepienie będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej.

Teraz ich plany się urzeczywistniają i już zaczęli je wprowadzać. Niektóre z ich planów w jednym z krajów europejskich zostały wstrzymane przez Mojego Ojca z powodu modlitw dusz ofiarnych.

Patrzcie przed siebie i za siebie. Przypatrujcie się uważnie pozornie niewinnym nowym przepisom wprowadzanym w waszych krajach, opracowanym tak, abyście odczuwali, że mają poprawić wasze życie. Wiele z nich jest po prostu po to, aby was zniewolić, sprawiając, że zrzekniecie się waszych praw na rzecz tego, co wydaje się prawami demokratycznymi.

Demokracja zostanie zastąpiona dyktaturą, ale nie zostanie ona przedstawiona narodom jako taka. Gdy miliony zrzekną się wszystkich swoich praw w imię nowych, tolerancyjnych praw, będzie już za późno. Staniecie się więźniami.

Główni przywódcy na świecie pracują wspólnie, aby wprowadzić swoje nowe plany. Są częścią tej elity, której celem jest chciwość, bogactwo, panowanie i władza. Nie uznają Mocy Boga. Nie wierzą, że Moja Śmierć na Krzyżu była po to, aby ich ocalić od ognia piekielnego. Muszę im pokazać, w jakim są błędzie. Nadszedł czas na Mnie, abym udowodnił im Moje Miłosierdzie, Moją Miłość do nich.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 84
O oświecenie dusz elit, które rządzą światem

O drogi Jezu, błagam Cię o oświecenie dusz elit, które rządzą światem.

Ukaż im dowód Twojego Miłosierdzia.

Pomóż im mieć otwarte serca i okazać prawdziwą pokorę dla uczczenia Twojej wielkiej Ofiary przez Twoją Śmierć na Krzyżu, gdy umarłeś za ich grzechy.

Pomóż im rozpoznać, Kto jest ich prawdziwym Twórcą,
Kto jest ich Stworzycielem, i napełnij ich Łaskami, by zobaczyli Prawdę.

Proszę, powstrzymaj ich plany krzywdzenia milionów ludzi poprzez szczepienia, niedobory żywności, przymusowe adopcje niewinnych dzieci i rozbijanie rodzin, aby to nie nastąpiło.

Uzdrów ich.

Okryj ich Twoim Światłem i zabierz ich do Wnętrza Twojego Serca, aby uchronić ich od sideł złego ducha.

Amen.

Wasz Jezus

This vaccination will be a poison and will be presented under a global healthcare plan

Friday, November 9th, 2012 @ 21:00

My dearly beloved daughter, in just two years, millions of souls have now been converted and saved because of this Mission. Your suffering, alone, has saved ten million souls, as I promised you. So while the world’s woes may seem to be increasing, many souls are being saved through your prayers.

Suffering in My Name always gets worse and becomes so painful that it is hard to bear. It is at its most intense when Satan is angry. His anger at present is intensifying and this is why the attacks on you are so distressing. He and his demons are surrounding you, but cannot harm you in a physical way for My Father’s Hand protects you. This does not lessen the scourging you are enduring at this time, the second anniversary of this Mission. But know this.

The most suffering is endured when a Mission, or the work of the victim soul, is succeeding. The more souls who are saved the more violent the attack by the evil one becomes. His actions have been increasingly evident in the world. He, who goes to great lengths to hide his existence, is working his way into the spirit of those poor people who leave themselves open to him, because of their lust for worldly pleasures and love of power.

Satan’s strength lies in his ability to deceive humanity into believing that he is only a symbol used by Christians to explain the difference between good and evil.

Satan knows the danger of exposing his presence. If he did that, then more people would accept that God exists.

He does not want to do this, so he creates awareness of his existence amongst those who pay homage to him. These people, who accept the existence of Satan, worship him just as people hold Masses in Catholic Churches or hold services in churches in order to praise God.

So many souls have been stolen. God, My Eternal Father, intends to win them back through His Warning and the chastisements, which will be inflicted on those, when they gather to honour the beast.

My Father will expose Satan’s followers, who defile His Churches.

They are the target for His chastisements and unless they stop what they are doing, by their own free choice, they will be struck down by the Hand of God.

The rise of these Satanic groups who present themselves to the world, through business and networking organisations, is rampant.

They are everywhere; scheming, holding rallies, plotting and creating wicked plans to destroy millions of innocent people.

They will introduce a form of genocide, through compulsory vaccinations, against your children with or without your permission.

This vaccination will be a poison and will be presented under a global healthcare plan.

Their plans have now materialised and they have already begun to introduce them. Some of their plans in one European country were stopped by My Father because of the prayers of victim souls.

Look in front of you and behind you. Look carefully at seemingly innocent new laws introduced into your countries designed to make you feel as if they are to improve your lives. Many of them are simply to enslave you by getting you to sign away your rights under what appear to be democratic laws.

Democracy will be replaced with dictatorships, yet they will not be presented to nations as such. When millions have signed away all their rights, in the name of new tolerant laws, it will be too late. You will become prisoners.

The main leaders in the world are working together to bring their new plans about. They are part of the elite whose goal is greed, wealth, control and power. They do not accept the Power of God. They do not believe My Death on the Cross was to save them from the fires of Hell.

I must make them see how wrong they are. The time has come for Me to prove to them My Mercy, My Love for them.

Please recite this Crusade Prayer

Crusade Prayer (84)

to enlighten the souls of the elites who rule the world.

O dear Jesus, I beg You to enlighten the souls of the elites who rule the world.

Show them the proof of Your Mercy.

Help them to become open of heart and to show true humility, in honour of Your great Sacrifice by your death on the Cross when you died for their sins.

Help them to discern who their True Maker is, who their Creator is, and fill them with the graces to see the Truth.

Please prevent their plans to hurt millions of people through vaccinations, shortage of foods, forced adoptions of innocent children and the splitting up of families, from taking place.

Heal them.

Cover them with Your Light and take them into the bosom of Your Heart to save them from the snares of the evil one.

Amen.

Your Jesus