Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Reszta Kościoła Mojego Syna będzie się nadal powiększać

czwartek, 25 października 2012 roku, godz. 7.30

Moje dziecko, te święte Orędzia dla całego świata przyciągają coraz więcej ludzi, więcej niż kiedykolwiek wcześniej.

Wielu nie rozumie prawdziwego celu tych Orędzi. Muszą wiedzieć, że są one Darem dla ludzkości, aby ją doprowadzić do nawrócenia. Są one przekazywane światu, aby zaszczepić w duszach zwyczaj modlitwy i aby dusze uczestniczyły w świętych sakramentach.

Te Orędzia są przede wszystkim po to, aby zapewnić duszom rodzaj wyciszenia i pokoju, aby więcej dzieci Bożych stało się godnymi wejścia do Nowego Raju. Ponieważ będą widoczne owoce tych Orędzi – wiara dzieci Bożych.

Reszta Kościoła Mojego Syna będzie się nadal powiększać z powodu tych i innych świętych orędzi przekazywanych prawdziwym wizjonerom na całym świecie.

Bóg kocha Swoje dzieci tak bardzo, że uczyni wszystko, aby zapewnić osiągnięcie zbawienia wszystkim duszom. Mój Syn jest dobrze przygotowany i wszystkie Jego plany, które mają być zrealizowane dzięki tym Orędziom, wypełnią się. Dlatego nigdy nie wolno wam rozpaczać. Jedyne, co jest ważne, to nadzieja.

Ufajcie Mojemu Synowi, bo całkowite oddanie się Jemu będzie oznaczało, że może On dokończyć Swoje plany ratowania każdego grzesznika dzięki waszemu przywiązaniu do Niego.

Musicie złożyć obietnicę, dzieci, że przyjmiecie Jego polecenia, a Jego Miłość otoczy was, abyście stały się silne.

Wasza Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary: The swell of my Son’s remnant Church will continue

Thursday, October 25th, 2012 @ 07:30

My child, more and more people are being drawn to these Holy Messages for the whole world than ever before.

Many do not understand the real purpose of the Messages. What they must know is that they are a Gift to humanity, in order to bring about conversion.

They are being given to the world to draw souls into the habit of prayer, and, so that they participate in the Holy Sacraments.

Above all, these Messages provide a form of calm and peace of the soul, so that more of God’s children will be made worthy to enter the New Paradise.

Because of the fruits of these Messages, the faith of God’s children will be witnessed.

The swell of My Son’s remnant Church will continue, because of these and other holy Messages, given to genuine visionaries all over the world.

God loves His children so much, that everything will be done to ensure that the salvation of all souls is achieved.

My Son has prepared well and all His plans, to be achieved through these Messages, will be fulfilled.

This is why you must never feel despair.

Hope is all that is important.

Trust in my Son, where you surrender fully before Him, will mean that He can finalise His plans to save every single sinner, through your commitment to Him.

You must pledge your promise, children, to accept His instructions, and His Love will envelope you to make you strong.

Your Mother
Mother of Salvation