Jezus Do Ludzkości

Nigdy nie wolno odrzucać objawień prywatnych, nie mając wymaganych umiejętności ani pokory

środa, 24 października 2012 roku, godz. 21.11

Moja szczerze umiłowana córko, ważne jest, abyś nie słuchała tych, którzy atakują Moje święte Słowo. Zatkajcie uszy na próby, które będą teraz dokonywane, zwłaszcza przez tych, którzy twierdzą, że są teologami katolickimi, aby odrzucić Moje Przenajświętsze Orędzia.

Jak już mówiłem, największe ataki będą od tych z Kościoła katolickiego, którzy twierdzą, że Mnie znają, ale którzy nie rozumieją Księgi Apokalipsy ani zawartych w niej tajemnic. Nie mogą tego znać, bo Ja, Baranek Boży, jeszcze nie objawiłem im wszystkiego.

Jak wielki sprawiają Mi zawód. Jak bardzo Mnie ranią. Z każdym okrutnym przytykiem w stronę Moich Orędzi wbijają kolejny gwóźdź w Moje Ciało. Z każdym poleceniem, które daję dla dobra wszystkich dusz, gdy zaciekłe je odrzucają, krzyżują Mnie ponownie. Jednak nie ma znaczenia, w jaki sposób Mnie krzywdzą, bo umarłbym tysiąc razy, gdyby tylko mogło to uratować jeszcze jedną duszę.

Mogą odrzucać Moje Orędzia; wyśmiewać cię, Moja córko, i odrzucać Mnie, lecz nie powstrzymają Woli Mojego Ojca, aby w końcu została wypełniona.

Te biedne dusze czasem wierzą, że zachowują się odpowiedzialnie, gdy mówią ludziom, żeby nie przyjmowali Moich Orędzi. Uniemożliwiają przekazywanie Słowa Boga dzieciom Bożym. Gdy będą tak nadal czynić, zostaną uciszeni Ręką Mojego Ojca.

Nikt nie powstrzyma Mnie w Moim dążeniu do ratowania dusz.

Wy, wyświęceni słudzy, którzy uparcie nie dopuszczacie, by słuchano Mojego Słowa, to wiedzcie. Wasze powtarzane słowa i wasze bluźniercze oskarżenia pozbawią was Łask przeznaczonych wam w waszym powołaniu. Dopóki nie zawołacie do Mnie w modlitwie, aby otrzymać odpowiedź, której potrzebujecie, nie będę w stanie wam pomóc.

Nigdy nie wolno odrzucać objawień prywatnych, nie mając wymaganych umiejętności ani pokory. Nawet gdy je posiadacie, nigdy nie wolno wam wydawać takich osądów. Zamilczcie.

W każdej chwili módlcie się o Dar rozeznania. W przeciwnym wypadku będziecie winni najgorszej zbrodni w Oczach Mojego Ojca – zbrodni niepozwolenia Mu na zbawienie dusz poprzez święte Słowo Jego Syna.

Wasz Jezus

You must never reject private revelations without the qualifications or the humility required.

Wednesday, October 24th, 2012 @ 21:11

My dearly beloved daughter, it is important that you do not listen to those who attack My Holy Word.

Block your ears to attempts, which will now be made, especially, those by those who claim to be Catholic theologians, to reject My most Holy Messages.

As I have told you, the greatest attacks will be from those in the Catholic Church who claim to know Me, but who do not understand the Book of Revelation, nor the secrets contained therein.

They cannot know these, for I, the Lamb of God, have not revealed them all yet.

How they frustrate Me. How they hurt Me. For every cruel jibe they inflict on My Messages, they plunge another nail into My Body.

For every instruction I give, for the good of all souls, which they reject vehemently, they crucify Me again.

Yet it does not matter how they hurt Me, for I would die a thousand deaths, were it just to save another soul.

They may dismiss My Messages; ridicule you, My daughter, and reject Me, but they will not prevent the Will of My Father from being finally brought to completion.

These poor souls believe, at times, that they are behaving responsibly by telling people not to accept My Messages.

What they are doing is preventing the Word of God from being presented to God’s children. Should they continue to do this they will be silenced by the Hand of My Father.

No man will stop Me in My quest to save souls.

To those sacred servants who persist in blocking My Word from being listened to, know this.

Your constant words and your blasphemous accusations will strip you of the graces accorded to you in your vocation. Unless you call on Me, through prayer, for the answers you need, I cannot help you.

You must never reject private revelations without the qualifications, or the humility required. Even then, you can never judge such claims. Be silent.

Pray for the gift of discernment at all times. Otherwise you will be found guilty of the worst crime in My Father’s Eyes – the crime of preventing Him from saving souls, through the Holy Word of His Son.

Your Jesus