Jezus Do Ludzkości

Pragnę, aby Moja Armia odmawiała tę Modlitwę Krucjaty o zwycięstwo Reszty Kościoła

czwartek, 25 października 2012 roku, godz. 21.50

Moja szczerze umiłowana córko, trzeba zachęcać wszystkich Moich wyznawców, aby nadal wszędzie zakładali grupy modlitewne.

Nadszedł czas, abym wezwał i zebrał was wszystkich, tworząc Moją Armię, aby marsz do wiecznego zwycięstwa mógł rozpocząć się już właśnie dziś. Pragnę, aby 9 listopada 2012 roku, w drugą rocznicę Mojego pierwszego wezwania ciebie, Moja córko, Moja Armia odmawiała tę Modlitwę Krucjaty o zwycięstwo Reszty Kościoła.

Modlitwa Krucjaty 82
O zwycięstwo Reszty Kościoła

Jezu, Królu i Zbawicielu świata, Tobie przysięgamy naszą cześć, naszą wierność i uczynki, by wszystkim głosić Twoją Chwałę.

Pomóż nam nabrać siły i zaufania, by powstać i głosić Prawdę w każdym czasie.

Nigdy nie pozwól nam słabnąć ani opóźniać się w marszu do zwycięstwa i w naszym planie ratowania dusz.

Ofiarujemy nasze oddanie się, nasze serca i wszystko,
co posiadamy, abyśmy byli wolni od przeszkód, gdy będziemy dalej podążać ciernistą drogą ku Bramom Nowego Raju.

Kochamy Cię, najdroższy Jezu, nasz umiłowany Zbawicielu i Odkupicielu.

Łączymy się w ciele, umyśle i duchu w Twoim Najświętszym Sercu.

Wylej na nas Swoją Łaskę ochrony.

Okryj nas Swoją Najdroższą Krwią, abyśmy zostali napełnieni odwagą i Miłością, by powstać i głosić prawdę o Twoim Nowym Królestwie.

Amen.

Proszę was, Moi drodzy wyznawcy, zbierzcie się, wzrastajcie i rozpowszechniajcie Moje święte Słowo do każdego narodu. Proszę, abyście zawsze skupiali się na Mnie i pracowali ze Mną na drodze do ostatecznego zwycięstwa zbawienia.

Wasz Jezus

I wish that My army recite this Crusade Prayer for the Victory of the Remnant Church

Thursday, October 25th, 2012 @ 21:50

My dearly beloved daughter, you must encourage all of My followers to continue to set up Prayer Groups everywhere.

The time has come for Me to call out, and gather all of you, to form My army, so that the march to eternal victory can commence this very day.

On the 9th of November 2012, the second anniversary of My first call to you, My daughter, I wish that My army recite this Crusade Prayer, for the Victory of the Remnant Church.

Crusade Prayer (82)

For the Victory of the Remnant Church

Jesus, King and Saviour of the world, to You do we pledge our honour, our loyalty and deeds, to proclaim Your Glory to all.

Help us to gain the strength, and the confidence, to stand up and declare the Truth at all times.

Never allow us to falter or delay in our march towards victory, and in our plan to save souls.

We pledge our surrender, our hearts, and all that we possess, so that we are free of obstacles, as we continue the thorny road towards the gates of the New Paradise.

We love You, dearest Jesus, our beloved Saviour and Redeemer.

We unite ourselves in body, mind and spirit within Your Sacred Heart.

Pour over us Your Grace of Protection.

Cover us with Your Precious Blood, so that we will be filled with courage and love to stand up and declare the Truth of Your New Kingdom.

Amen.

I ask you, dear followers of Mine, to gather, grow and spread My Holy Word to every nation. I ask that you focus on Me, always, and work with Me towards the final victory of salvation.

Your Jesus