Jezus Do Ludzkości

Pragnę wezwać wszystkie dzieci Boże w Stanach Zjednoczonych Ameryki

wtorek, 23 października 2012 roku, godz. 20.30

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę wezwać wszystkie dzieci Boże w Stanach Zjednoczonych Ameryki, aby modliły się o swoją wiarę. Tak jak to będzie w innych krajach chrześcijańskich, wasza wiara zostanie zaatakowana i zostanie podjęty każdy wysiłek, aby wymazać wszelkie Moje ślady, ślady waszego Jezusa.

Musicie tworzyć jak najwięcej grup modlitewnych, tak żebyście zjednoczeni w Moim Najświętszym Sercu otrzymali Łaski, by przetrzymać to prześladowanie. Z czasem wiara chrześcijańska zostanie zakazana wraz z innymi religiami, które oddają cześć Mojemu Ojcu. Wy, Moi ukochani wyznawcy, będziecie chronieni z Niebios, ale musicie się modlić o siły, ponieważ demokracja zostanie postawiona na głowie, do góry nogami.

Jako największy naród na świecie, głoszący wolność poprzez demokrację, wkrótce zostaniecie pozbawieni prawa do bycia krajem chrześcijańskim. To prawo, choć zostanie wam zabrane, będzie postrzegane jako posunięcie demokratyczne. Te nowe prawa, które mają wkrótce zostać wprowadzone w waszym narodzie, będą postrzegane jako prawa tolerancji, chroniące każdego człowieka w ramach jednej światowej religii. Te prawa będą bezcześcić Moje Święte Imię, ale Ja was nie opuszczę. Dam wam wszelką niezbędną pomoc. Tylko musicie Mnie o to prosić.

Strzegę was i chronię, bo czas przejęcia kościołów chrześcijańskich jest bliski. Mogą je zamknąć, Moje dzieci; tak zmieniać Moje sakramenty, że okażą się bezużyteczne; zniechęcać Moje wyświęcone sługi i znęcać się nad wami, ale to będzie bezcelowe. Ich moc nie będzie dorównywać prostocie waszej wiary, pokorze duszy i miłości do Mnie, waszego Jezusa.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

I wish to call upon all of God’s children in the United States of America

Tuesday, October 23rd, 2012 @ 20:30

My dearly beloved daughter, I wish to call upon all of God’s children in the United States of America to pray for their faith.

Just as it will be in other Christian countries, your faith will be attacked, and every attempt will be made to wipe out all traces of Me, your Jesus.

You must form as many Prayer Groups as you can, so that united through My Sacred Heart, you will be given the graces to withstand such persecution.

The Christian faith will be banned, in time, along with other religions, which honour My Father.

You, My beloved followers, will be protected from the Heavens, but you must pray for strength, for the shift of democracy is about to turn on its head, upside down.

As the greatest nation in the world to proclaim freedom, through democracy, you will soon be denied the right to be a Christian.

This right, although denied to you, will be seen as a democratic move. These new laws, soon to be introduced into your nation, will be seen as inclusive laws, so that everyone is protected, under a one-world religion.

These laws will desecrate My Holy Name, but I will not forsake you. I will give you all the help you need. All you need to do is ask Me.

I watch and protect you, as the time for the overturn of Christian Churches is close.

They may close down, My children; tamper with My Sacraments, so that they are rendered useless; discourage My sacred servants and bully you, but it will be of no use. Their power will be no match for your simplicity of faith, humility of soul and love for Me, your Jesus.

Your beloved Saviour
Jesus Christ