Jezus Do Ludzkości

Ci, którzy z zimną krwią dopuszczają się morderstwa, mogą zostać uratowani dzięki waszym modlitwom

niedziela, 14 października 2012 roku, godz. 18.10

Moja szczerze umiłowana córko, nigdy ani przez chwilę nie przypuszczaj, że ci, którzy popełniają straszne grzechy i których złe uczynki są przyczyną okrucieństwa świata, nie mogą być zbawieni.

Ci, którzy z zimną krwią dopuszczają się morderstwa, wykonując wyroki na swoich rodakach i zabijając własne dzieci, znajdujące się jeszcze w łonie, mogą zostać uratowani dzięki waszym modlitwom. Wiele takich dusz nie będzie zabiegać o odkupienie w Moich Oczach, bo nie widzą nic złego w tym, co czynią. Ich zbawienie zależy od waszych modlitw.

To są te dusze, których najbardziej pragnę. Te zagubione dusze są tak daleko ode Mnie, że tylko poprzez cierpienia dusz ofiarnych i modlitwy Moich uczniów będą mogli być zbawieni. Nawet ci, którzy świadomie czczą szatana i którzy wiedzą, że istnieję, ale którzy nadal kpią ze Mnie, także mogą być uratowani od wiecznego potępienia.

Wzywam was wszystkich, abyście wołali do Mnie tą Modlitwą Krucjaty, szukając odkupienia dla tych dusz w grzechu śmiertelnym, które popełniają morderstwa.

Modlitwa Krucjaty 80
Za dusze tych, którzy popełniają morderstwa

O drogi Jezu, błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy popełniają morderstwa.

Proszę usilnie o łaskawość dla tych, którzy są w grzechu śmiertelnym.

Ofiaruję Ci moje własne cierpienia i trudności, abyś otworzył Swoje Serce i przebaczył im ich grzechy.

Proszę, abyś okrył Swoją Najdroższą Krwią wszystkich ze złymi zamiarami w duszach, aby mogli zostać całkowicie obmyci
ze swoich nieprawości.

Amen.

Pamiętajcie, że nawet jeśli ich grzechy mogą was odrzucać, to, Moi wyznawcy, te dusze potrzebują waszej pomocy. Zostały one zaatakowane przez złego ducha i wiele z nich nie widzi różnicy między dobrem a złem. Są to te dusze, które sprawiają Mi największą udrękę i ból. Moje cierpienie się przedłuża, żeby każdy z nich mógł zostać odkupiony.

Idźcie, Moi uczniowie, i pozwólcie Mojej Miłości i pokorze zalać wasze serca, abyście dzięki swojej hojności w cierpieniu mogli pomóc uratować te biedne, zagubione dzieci Boga.

Wasz Jezus

Those who carry out cold-blooded murder, can be saved through your prayers

Sunday, October 14th, 2012 @ 18:10

My dearly beloved daughter, never believe, for one moment, that those who commit terrible sins, and whose evil deeds cause atrocities in the world, cannot be saved.

Those who carry out cold-blooded murder, execute their fellow countrymen, or kill their own children, who are still in the womb, can be saved through your prayers.

Many such souls will not seek redemption in My Eyes, for they see no wrong in what they are doing. Their salvation relies on your prayers.

These are the souls, which I crave for the most.

These lost souls are so far removed from Me, that, it will only be by the suffering of victim souls, and the prayers of My disciples, that they can be saved.

Even those who, knowingly worship Satan, and who know that I exist, but who continue to mock Me, can also be saved from eternal damnation.

I urge you all to call on Me, through this Crusade Prayer, to seek redemption for those souls, in mortal sin, who commit murder.

Crusade Prayer (80)

For the souls of those who commit murder

O dear Jesus, I beg for Mercy for those who commit murder.

I urge for clemency for those in mortal sin.

I offer my own suffering and difficulties over to You, so that You can open Your Heart, and forgive them their sins.

I ask that You cover all those with evil intent in their souls with Your Precious Blood, so that they can be washed clean of their iniquities.

Amen.

Remember that even though their sins may sicken you, My followers, these souls need your help. They have been infested by the evil one, and many of them do not know the difference between good and evil. These are the souls, which cause Me the greatest anguish and pain. My suffering is being extended so that every one of them can be redeemed.

Go, My disciples, and allow My Love and Humility to flood your hearts so that you can, through your generousity of suffering, help to salvage these poor lost children of God.

Your Jesus