Jezus Do Ludzkości

Zostaną też wprowadzone powszechne szczepienia, które was zabiją, jeśli je przyjmiecie

sobota, 13 października 2012 roku, godz. 16.10

Moja szczerze umiłowana córko, proroctwa przepowiedziane w Fatimie zaczynają się teraz ujawniać na świecie. Jeden światowy rząd, utworzony w tych narodach, które niestrudzenie pracują razem, prawie zakończył swoją pracę, która wkrótce ma zostać przedstawiona światu. Jej wynikiem będzie jedna nowa światowa religia, obrzydliwość w Oczach Mojego Ojca.

Mój Kościół został opanowany przez wrogów z jego wnętrza, którzy są wilkami w owczej skórze. Oszukują wszystkich, z którymi się zetkną.

Zostaną też wprowadzone powszechne szczepienia, które was zabiją, jeśli je przyjmiecie.

To czas, kiedy tylko modlitwa, wiele modlitwy, może złagodzić skutki tej straszliwej nikczemności wytworzonej przez elitarną grupę ludzi u władzy. Pracują w każdej części waszych rządów; a ci, którzy pracują z nimi ramię w ramię każdego dnia, wiedzą, co robią. Są tak przebiegli, że przedstawią każdy zły uczynek jako rzecz wspaniałą, znakomicie służącą ludzkości. Zrobią wszystko, co mogą, aby zbezcześcić wszystko to, co ma związek z Bogiem. Będą szerzyć i promować pogaństwo. Dzieci Boże, które zaakceptują ich prawa i ich nauki, zostaną skażone za pomocą ich niegodziwych metod.

Musicie się modlić o ochronę, ale przede wszystkim musicie się modlić za te dusze. Bo Mój Ojciec zamierza je ukarać. On wybierze każdego z nich z osobna i wyniszczy. Bez waszych modlitw będą zgubieni i zostaną wrzuceni do jeziora ognia.

Wasz Jezus

Then there will be the introduction of a global vaccination, which will kill you, if you accept it

Saturday, October 13th, 2012 @ 16:10

My dearly beloved daughter, the prophecies foretold at Fatima, now begin to manifest in the world.

The one-world governments, created in those nations who are working tirelessly together, have almost completed their work, which is soon to be presented to the world. In its wake, there will be the new one-world religion, an abomination in My Father’s Eyes.

My Church has been infested by the enemies within it, who are wolves in sheep’s clothing. They deceive all with whom they come into contact.

Then there will be the introduction of a global vaccination, which will kill you, if you accept it.

This is a time when only prayer, and much of it, can soften the impact of this terrible wickedness, created by an elite group of people in power.

They are working in every part of your governments; and those who work, side by side with them every day, know what they are doing.

So cunning are they, that they will present every wicked deed, as being a great thing, a great service to humanity. They will do everything they can to desecrate everything to do with God.

They will spread and promote paganism. God’s children, who accept their laws, and their teachings, will become infested with their evil ways.

You must pray for protection, but above all, you must pray for these souls. For My Father intends to punish them. He will single out each and every one of them, and destroy them. Without your prayers, they will be lost, and they will be cast into the lake of fire.

Your Jesus