Jezus Do Ludzkości

Ci, którzy przeżyją, przy końcu czasu nie umrą śmiercią fizyczną

poniedziałek, 15 października 2012 roku, godz. 23.30

Moja szczerze umiłowana córko, ważne jest, aby zrozumieć tajemnicę dotyczącą powstania z martwych.

Kiedy umarłem jako człowiek w ciele, zniszczyłem waszą śmiertelność. Moja Śmierć nie tylko uwolniła was od śmierci, ale też od grzechu po śmierci. Moja Śmierć na Krzyżu dała wam Dar nieśmiertelności w Moim Nowym Królestwie. Ponieważ umarłem jako człowiek, umarłem śmiercią śmiertelnika. Gdy ktoś umiera, stanie się nieśmiertelny, jeśli jest w stanie Łaski.

Kiedy powstałem z martwych, przekazałem ten Dar tym, którzy są już w Niebie, a którzy umarli w stanie Łaski. W Moim Nowym Raju otrzymają oni doskonałe, nieśmiertelne ciała. Ci, którzy będą na ziemi podczas Powtórnego Przyjścia, w mgnieniu oka staną się nieśmiertelni.

Gdy zabrzmi trąba Mojego posłańca, umarli powstaną. Ci, których imiona są zapisane w Księdze Żyjących, przez tysiąc lat będą się cieszyć Życiem Wiecznym w Moim Nowym Królestwie obiecanym Mi przez Mojego Ojca. Nazywa się ono Nowym Rajem i aż do samego końca nie będzie już dłużej tego wszystkiego, co jest śmiertelne.

Będziecie zjednoczeni ze Mną, waszym Jezusem.

Śmierć już nie będzie miała znaczenia, bo nie będzie istnieć.

Teraz, kiedy przynoszę wam Dar Mojego ostatecznego zbawienia, musicie Mnie słuchać.

Weźcie to pod rozwagę i przekonujcie tych, którzy dziś, tak jak to było też za dni Noego, są uwięzieni w życiu wypełnionym zabawą, której poszukują, że byliby niemądrzy, gdyby zignorowali te znaki. Tak jak za dni Noego tamci zostali zmieceni w przerażeniu, gdy wody wezbrały. Nie pozwólcie, aby i tym razem tak się stało.

Moi wyznawcy otrzymali wyczerpujące ostrzeżenia, ale to jest dla nich bezużyteczne. Problem tkwi w tym, że ci, którzy przyjmują Prawdę, wiele mają do czynienia z tymi, którzy nie przyjmują Prawdy, i to ma na nich wpływ. Musicie trzymać się z dala od tych, którzy są poganami, i modlić się za nich. Jeśli nie będziecie się trzymać z dala, zostaniecie zwiedzeni przez kłamstwa i duchy nieczyste.

Ci, którzy stawiają Mi opór, wyrwą się spod Mojej ochrony. Wkrótce się przekonają, że najpierw ich niemoralne życie z wolna nimi zawładnie. A wtedy wyprą Mnie ze swoich myśli i staną się niewolnikami kłamstw. Kiedy będziecie przebywać w ich towarzystwie, to także wy zostaniecie zaatakowani.

Wtedy się okaże, że będziecie przepraszać za głoszenie Prawdy, Słowa Bożego. Na tym właśnie etapie wyraźnie zobaczycie podział w waszym świecie. Dar, który otrzymaliście od Ducha Świętego, będzie polegał na tym, że natychmiast będziecie wiedzieli, w jakim oni są niebezpieczeństwie.

Gdyby tylko znali Prawdę, przybiegliby do was. Z powodu ubóstwiania przez nich wszystkich fałszywych bożków, wytworzonych z materialnych rzeczy stworzonych przez Boga, popełniają oni ten sam klasyczny błąd. Czczą cuda rzeczy materialnych, ale ignorują ich Stwórcę.

W Nowej Erze Pokoju będą mieli o wiele więcej, tak wiele doskonałości. A jednak się odwracają. Zawsze będę ich kochał, ale ich brak miłości do Mnie oznacza, że nie wejdą do nowego życia, które dla nich stworzyłem.

To nowe życie zostało stworzone i uczynione z dwóch powodów. Kiedy umarłem w ciele, zniszczyłem śmierć. Kiedy powstałem z martwych, dałem wam Życie Wieczne, kiedy ciało już dłużej nie ma nad wami władzy.

To jest Moja obietnica dla wszystkich dzieci Bożych. Ci, którzy przeżyją, przy końcu czasu nie umrą śmiercią fizyczną. Oni są błogosławieni. Ich ciała zostaną natychmiast przemienione w idealne ciała fizyczne, w mistycznym zjednoczeniu z Moim chwalebnym Ciałem. Wówczas spotkają tych, którzy umarli w Mojej Łasce, którzy powstaną z martwych. Wszyscy oni będą żyć w Moim Nowym Raju.

Wasz Jezus

Those who survive at the end time will not die a physical death

Monday, October 15th, 2012 @ 23:30

My dearly beloved daughter, the secret regarding the raising of the dead is important to understand.

When I died, as a man in the flesh, I destroyed your mortality. My death, not just freed you from death, but from sin, after death. My Death on the Cross gave you the gift of immortality, in My New Kingdom.

Because I died as a man, I died a mortal death. When someone dies they will become immortal, if they are in a state of grace.

When I rose from the dead I bequeathed this Gift to those who are now in Heaven, who died in a state of grace. In my New Paradise they will become perfect immortal bodies. Those on the earth will become immortal at the Second Coming in the blink of an eye.

As the trumpet of My messenger rings out, the dead will be raised, as well as, those whose names are in the Book of the Living, to enjoy Eternal Life in the 1,000 years of My New Kingdom, promised to Me by My Father. It is called the New Paradise and everything that is mortal up to the end will no longer be.

You will be united with Me, your Jesus.

Death will no longer matter, for it will not exist.

Now that I am bringing you the Gift of My final salvation, you must listen to Me.

Take heed, and encourage those, who today, just as they were in the days of Noah, are caught up in their fun-filled aspiring lives, that they would be foolish to ignore the signs. Just as in the days of Noah, they were swept away in terror when the floods came. Do not let that happen this time.

My followers have been given exhaustive warnings, but it is no use. The problem is that those who accept the Truth, mingle with those who do not accept the Truth, and this influences them.

You must keep away from those who are pagans and pray for them. If you do not keep away, you will be seduced, by lies and unclean spirits.

Those, who resist Me will pull away from My protection. They will soon find that their lives of corruption will take them over, slowly at first. Then they will block Me out, and become a slave to lies. When you keep in their company, you, too will be attacked.

Then you will find yourself apologising for speaking the Truth, the Word of God. It will be at that stage, that you will see clearly the divide in your world. The Gift that you have received from the Holy Spirit, will mean that you will know, instantly, the danger they are in.

If they only knew the Truth they would run to you. For all the false gods they idolise, made from material things, created by God, they make the same classic mistake. They adore the wonder of material things, but ignore their Creator.

In the New Era of Peace, they will have so much more, so much perfection. Yet they turn their backs.

I will always love them, but their lack of love for Me, means that they won’t enter the new life, which I have created for them.

This new life was created and made possible for two reasons.

When I died in the flesh, I destroyed death. When I was raised from the dead, I gave you Eternal Life, when the body has no power over you anymore.

This is My Promise to all of God’s children. Those who survive at the end time, will not die a physical death. They are blessed. They will be turned, instantly, into perfect physical bodies, in mystical union with My Glorious Body.

It will be then, that they will meet those who died in My favour, who will be raised from the dead. They will all live in My New Paradise.

Your Jesus