Jezus Do Ludzkości

W Nowym Raju złożonym z dwunastu narodów będą różne poziomy

piątek, 12 października 2012 roku, godz. 23.15

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Miłość jest tak potężna, że jest już odczuwana przez tych, którzy nie znają Boga. Pomimo zła obecnego w świecie, człowiek czuje teraz w sercu miłość do innych, co jest w sprzeczności z zepsuciem obecnym w duszach, i to ich zaskoczy.

Tak niespodziewanie ta fala miłości przeniknie ich dusze, że wielu doprowadzi do łez. Te łzy miłości, tak czyste w ich sercach, rozedrą ich na pół. Nie będą wiedzieli, dlaczego mają takie uczucie wobec swoich braci i sióstr. Odczują również tę prawdziwą i wyjątkową miłość do swojego Stwórcy, Boga Ojca. Jednak nie rozpoznają, że On istnieje. Zamiast tego wielu będzie się zastanawiać i pytać samych siebie: Czym jest ta niesamowita, ale potężna miłość, którą odczuwam w moim sercu? Jak to możliwe, skoro nie ma Boga? Jak mogę czuć tę Miłość, jeśli jestem tylko produktem ewolucji, produktem cząsteczek pochodzących z ziemi?

Prawda, Moje dzieci, jest taka – nie jesteście cząstką ziemi, odpryskiem czasu. Jesteście żywym istnieniem, żywymi duszami, które mają zdolność do życia wiecznego, bez końca. Cierpicie z powodu grzechów Adama i Ewy, waszych pierwszych rodziców. Możecie się uśmiechać, drwić lub ośmieszać to, co uważacie za zmyślone opowiadanie, ale Prawda jest taka, że żyjecie niedoskonałym życiem. To życie w cierpieniu jest spowodowane grzechami waszych pierwszych rodziców. Splamieni ich grzechem jesteście ślepi na Bożą Prawdę – za sprawą tego samego węża, który ich zwiódł.

Uważacie, że żyjecie w świecie realnym, w świecie materii, która ma ograniczoną trwałość. Wasze życie na ziemi jest krótkie. Wasze ciała się starzeją. Wasze zdrowie się pogarsza. Z czasem wasze ciała umierają. Jeśli zapomnicie o swoim duchu, swojej duszy, to staniecie się niczym.

Uznajcie, że jesteście dziećmi Boga, a życie na ziemi stanie się ważniejsze, gdy będziecie żyć według Prawa Bożego. Wasze życie zostanie przedłużone i otrzymacie wielki Dar, Życie Wieczne. Gdybyście zobaczyli przebłysk tego życia, choćby na jedną godzinę, nigdy nie obrażalibyście Mojego Ojca. Musicie wiedzieć, że otrzymacie te Dary.

Będziecie żyli z całą rodziną, z tymi, którzy umarli w stanie Łaski, i tymi, którzy będą stanowić Moją Armię Reszty na ziemi. Wasze ciała zostaną oczyszczone i stworzone na nowo do stanu doskonałości w takim wieku, w jakim przyjęliście Miłość Boga. Będziecie żyli w miłości i pokoju ze swoimi bliskimi i bliźnimi. Nikomu z was niczego nie będzie brakowało.

W Nowym Raju złożonym z dwunastu narodów będą różne poziomy. Na dolnym poziomie będą miasta i wsie, wszystkie będą funkcjonowały, czerpiąc ze źródła pokoju, miłości, szczęścia i zadowolenia. Nikomu niczego nie będzie brakowało. Ja będę ich Królem, ich Mistrzem i będę królował pośród nich w Mistycznym Zjednoczeniu.

Potem będą wyższe poziomy. Będą one utrzymywać wszystkie narody w łączności z Moim Nauczaniem, a wszyscy ludzie będą złączeni w pełnej harmonii ze sobą nawzajem i z ziemskimi zwierzętami, zarówno dużymi jak i małymi. Wszyscy będą żyli dzięki jedzeniu z Drzewa Życia. Nikomu nie będzie braknąć pożywienia.

Będą też rządy narodów. Zapewnią one, że wszystko będzie zgodnie z Moim Nauczaniem. Moje rządy będą kierowane przez Moich świętych i apostołów.

Tak będzie aż do samego końca, gdy nastąpi drugie zmartwychwstanie umarłych, do ostatniego starcia. Na krótki okres zostanie uwolniony szatan wraz ze swoimi demonami. Wtedy wszelkie zło zostanie zniszczone. Moje Miłosierdzie zostanie wreszcie przedstawione światu w połączonych Nowych Niebiosach i Nowej Ziemi. Wtedy wszystko zostanie odsłonięte, gdy tajemnica Boga ukaże się wszystkim w Jego pełnej i ostatecznej Chwale.

Wasz Jezus

There will be different levels in the New Paradise of 12 nations

Friday, October 12th, 2012 @ 23:15

My dearly beloved daughter, My Love is so powerful, that it is now being felt by those who do not know God.

Despite the evil present in the world, man now feels a love in their hearts for others, which is at odds with the corruption, which is present in souls, and which will surprise them.

So unexpectedly will this love surge through their souls, that many will be reduced to tears. These tears of love, so pure in their hearts, will tear them in two. They won’t know why they feel like this towards their brothers and sisters. They will also feel this real and unique love for their Creator, God the Father. Yet, they will not acknowledge that He exists. Instead, many will wander and ask themselves. What is this incredible, but powerful, love that I feel in my heart? How can this be, if there is no God? How can I feel this love, if I am merely a product of evolution; a product of particles made up of the earth?

The Truth, My children, is this. You are not a particle of the earth, a remnant of time. You are a living being, a living soul, who has the capacity for eternal life, without end.

You suffer because of the sins of Adam and Eve, your original parents. You may smile, ridicule, or make fun of what you believe to be a story of fiction, but the Truth is that you are living a life of imperfection. This life of suffering is because of the sins of your original parents. Tainted with their sin, you are blinded to the Truth of God, by the same serpent, who deceived them.

You believe that you live in a real world, a world of matter, which has limited durability. Your life on earth is short. Your bodies age. Your health deteriorates. In time your body dies. Neglect your spirit, your soul, and you are nothing.

Accept that you are a child of God, and your life on earth will become more important, when you live a life according to the Laws of God. Your life will be extended, and you will be given a great Gift, Eternal Life.

Were you to be shown a glimpse of this life, for just one hour, you would never offend My Father. You must know that you will receive these Gifts.

You will live with your entire family, those who have died in a state of grace, and those who will form My remnant army on earth.

Your body will be purified and re-created into a state of perfection, based on the age in which you accepted the Love of God.

You will live in love and peace with your loved ones and your neighbours. None of you will want for anything.

There will be different levels in the New Paradise of 12 nations. At the bottom level there will be towns and villages, all working in a well of peace, love, happiness and contentment. No one will want for anything. I will be their King, their Master, and I will reign among them, in Mystical Union.

Then there will be the higher levels. They will keep all nations together, in union with My Teachings, and all men will mingle in complete harmony with each other, and with the beasts of the earth, both large and small.

All will survive by eating from the Tree of Life. No one will lack nourishment.

Then there will be the governments of the nations. They will ensure that all will be in accordance with My Teachings. My governments will be ruled by My saints and apostles.

This will continue until the very end, when the second resurrection of the dead will take place, for the final confrontation.

Satan will be released, along with his demons, for a short period. Then all evil will be destroyed. My Mercy will, finally, be presented to the world, in the New Heavens and the New Earth combined.

Then all will be revealed, as the mystery of God will be shown to all, in its full and final Glory.

Your Jesus