Jezus Do Ludzkości

Chrześcijaństwo jest atakowane z jednego najważniejszego powodu

środa, 3 października 2012 roku, godz. 13.30

Jestem twoim ukochanym mistycznym Oblubieńcem, Synem Człowieczym, narodzonym z Niepokalanej Dziewicy Maryi.

Moja szczerze umiłowana córko, każda potworność, którą odczuwałem w ogrodzie Getsemani, podczas gdy byłem wyszydzany przez złego ducha, dokonuje się teraz na świecie na Moich Oczach. Ludzie wszędzie stracili wiarę. Błąkają się po morzu błędów w stanie odstępstwa, którego nigdy dotąd świat nie doświadczył na tak wielką skalę.

Miłość bliźniego umarła. Szacunek dla potrzeb innych nie jest już dłużej uważany za cechę godną podziwu. W dzisiejszym świecie chciwość, żądza i zazdrość panują nad umysłami wielu ludzi. Mając zimne serca, nie cenią już życia jako takiego, i nie przejmują się zabójstwem. Przyjmuje się je za coś oczywistego.

Chrześcijaństwo jest atakowane z jednego najważniejszego powodu – aby prawa, które tolerują grzech, zostały z łatwością wprowadzone w waszych krajach.

Obsesja fałszywych religii i fałszywych bożków jest powszechna.

Mój Kościół upada, a Moi wyświęceni słudzy w przeważającej większości nie podkreślają niebezpieczeństwa grzechu ani prawdy o Życiu Wiecznym.

Nienawiść, wojny, chciwość, pożądliwość, zazdrość i miłość własna są powiązane w jeden fałszywy stan – stan, który w niczym nie przypomina Prawdy Mojego Nauczania.

Wtedy, w ogrodzie Getsemani, wiedziałem, że Moja Śmierć na Krzyżu nie będzie uważana przez to dzisiejsze pokolenie za to, czym była. To był ból, który rozdzierał Moje Serce jak miecz.

Ofiara, którą złożyłem dla człowieka, aby odkupić go w Oczach Mojego Ojca, nie jest dziś uznawana. Jak bardzo zapomnieli. Jak wiele im nie powiedziano. Wszystko to wiąże się z grzechem tolerancji, przedstawianym światu jako rzecz dobra.

Wojny i nienawiść rozprzestrzeniają się jak wirus, bo są planowane przez złego ducha. Ból Moich wyznawców zjednoczy się z Moim bólem, gdy zobaczą, jak plugastwa będą się wydobywać z ust tych szefów rządów, którzy będą postępować według kłamstw włożonych w ich dusze przez szatana.

Szatan i jego demony są bardzo potężne. Nigdy ani przez chwilę nie przypuszczaj, że łatwo jest osłabić uścisk, jakiemu poddana jest osoba, która pozwoliła im przeniknąć swoją duszę. One łatwo się nie poddadzą i będą przeszkadzać duszom, które chcą zwrócić się do Mnie, ich Jezusa, o pomoc, bo uczynią ich bezradnymi. Dla tych dusz modlitwa będzie torturą. Słowa nie wyjdą z ich ust. Będą czuli całkowitą niechęć do myślenia o Mnie. Będą próbowali, jak tylko będą mogli, ale będzie to żmudne zadanie.

Ci, którzy mówią, że są dobrymi ludźmi, którzy nie szkodzą innym, ale którzy w swoim życiu nie przyjmują Mnie, Jezusa, niech o tym wiedzą. Nie jesteście wyznawcami Chrystusa. Jeśli nie przyjdziecie do Mnie, nie możecie być przyjęci do Królestwa Mojego Ojca.

Wejście do Królestwa Mojego Ojca wymaga przygotowania. Aby odciągnąć dusze, szatan może działać tak szybko, że wiele z nich zostanie wziętych znienacka.

Te czasy wielkiego niepokoju na świecie i nie branie pod uwagę Mojego Ojca, Boga Stworzyciela wszystkich rzeczy, mogą prowadzić do jednego – do katastrofy. Kary zostaną wylane na świat, aby zbawić ludzkość, aby oczyścić ludzkość.

Jeśli ludzie nie będą chcieli słuchać, nie usłyszą Prawdy. Prawda nie tylko uratuje ich życie na ziemi, lecz także da im Życie Wieczne. Nieprzyjęcie Prawdy skutkuje śmiercią, zarówno ciała, jak i duszy.

Nadszedł czas dla ludzkości, aby dokonała wyboru. Nie mogę jej zmusić, aby poszła za Mną. Mimo wszystkich Darów, Łask i cudów, które zostaną jej dane, nadal będzie się odwracać.

Mimo całego Mojego wielkiego Miłosierdzia, niektórzy nadal będą przedkładać śmierć ponad życie.

Wasz Jezus

Christianity is being attacked for one main reason

Wednesday, October 3rd, 2012 @ 13:30

I am your beloved mystical spouse, the Son of Man, born of the Immaculate Virgin Mary.

My dearly beloved daughter, every horror I witnessed in the Garden of Gethsemane, when I was taunted, by the evil one, is unfolding in the world now, right before My Eyes.

People, everywhere, have lost their faith. They wander in a sea of confusion, and in a state of apostasy, not witnessed in the world on such a large scale before.

Love for one another has died.

Respect of other’s needs is no longer deemed to be an admirable trait.

Greed, lust and envy control the minds of many in the world today. Cold in their hearts, they no longer value life, itself, and think nothing of murder. It is taken for granted.

Christianity is being attacked for one main reason. It is to allow the laws, which condone sin, to be introduced, with ease, into your countries.

The obsession with false religions and false idols is rampant.

My Church is collapsing, and My sacred servants are not, for the most part, emphasising the danger of sin and the truth of eternal life.

Hatred, war, greed, lust, envy and self-love are all bound up in one false state, a state, which bears no resemblance to the Truth of My Teachings.

I knew then, in the Garden of Gethsemane, that My Death on the Cross, would not be seen for what it was, by this generation today. This was the pain, which tore through My Heart like a sword.

The Sacrifice I made for man, to redeem him in the Eyes of My Father, is not recognised today. How much they have forgotten. How much they have not been told. All of this has to do with the sin of tolerance, presented to the world as a good thing.

The wars and hatred spread like a virus, as they are planned by the evil one. The pain of My followers will unite with My pain to witness the obscenities, which will be spewed out by those leaders of Governments, who follow the lies embedded in their souls by Satan.

Satan and his demons are very powerful. Never believe for one minute that it is easy to loosen the grip they have on a person who has allowed them to infiltrate their souls. They will not give up easily and will prevent souls who want to turn to Me, their Jesus, for help, by rendering them helpless.

These souls will find it torturous to pray. The words won’t come out of their mouths. They will feel a total aversion to thoughts of Me. Try as they may, it will be an arduous task.

To those who say that they are good people, who do no harm to others, but, who do not accept Me, Jesus, in their lives, know this. You are not a follower of Christ. If you do not come to Me, you cannot be accepted into My Father’s Kingdom.

To enter My Father’s Kingdom requires preparation. Satan can move so quickly to distract souls that many are taken unawares.

These times of great unrest in the world, and lack of awareness of My Father, God the Creator of all things, can only result in one thing.

Catastrophe. Chastisements will be poured out over the world in order to save humanity, to purify humanity.

If people refuse to listen, they will not hear the Truth.

The Truth will save, not only their lives on earth, but will give them Eternal Life.

Failure to accept the Truth results in death, both of the body, and the soul.

The time has come for humanity to make a choice. I cannot force them to follow Me. For all the gifts, the graces and the miracles, which will be given to them, they will still turn their backs.

For all My Great Mercy, some will still choose death, over life.

Your Jesus