Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Wielu przywódców Kościoła Mojego Syna nic nie mówi. Nie bronią już publicznie Świętego Imienia Mojego Syna

wtorek, 2 października 2012 roku, godz. 15.30

Moje dziecko, nasilają się działania obrażające Imię Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa. Nie wystarczy, że się Go zapierają, wielu chce obrażać Jego wizerunek w umysłach tych, którzy w Niego wierzą.

Ukrzyżowanie Ciała Mojego Syna, Ukrzyżowanie Jego Kościoła, potęguje się. Wielu przywódców Kościoła Mojego Syna nic nie mówi. Nie bronią już publicznie Świętego Imienia Mojego Syna. Brakuje im odwagi, aby bronić Ciała Mojego Syna, Jego Kościoła na ziemi. Wielu nie chce przyciągnąć niechcianej uwagi z powodu grzechów księży w przeszłości. Wielu z nich po prostu nie ma silnej wiary, niezbędnej, aby być prawdziwym świadkiem Prawdy Nauczania Mojego Syna.

Tak wielu na świecie nie wierzy w istnienie Mojego Syna i to powoduje Jego płacz.

Tak wielu, którzy dobrze znają Prawdę, sądzi, że dopuszczalne jest okazywanie braku szacunku przez słuchanie bluźnierstw i oni wciąż zachowują milczenie.

Musicie, dzieci, otwarcie i bez strachu uznać prawdę o Ukrzyżowaniu Mojego Syna. Ludzie będą słuchać. Zostaniecie wysłuchani.

Gdyby każdy sługa Mojego Syna miał zachować milczenie, to kto będzie wówczas mówił o Moim Synu?

Kto będzie rozpowszechniał Jego święte Słowo w tym czasie, gdy tak wiele dzieci Bożych zaprzecza istnieniu Boga?

Już wkrótce nie będą mieli wymówki. Gdy zobaczą stan swoich dusz, po raz pierwszy zrozumieją, że mają dusze. Módlcie się, aby stali się po tym silniejsi i aby zostali prawdziwymi żołnierzami Chrystusa.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary: Many of my Son’s Church leaders say nothing. They no longer defend, publicly, the Holy Name of my Son.

Tuesday, October 2nd, 2012 @ 15:30

My child, the moves to insult the Name of my beloved Son, Jesus Christ, are increasing.

Not enough is it that they deny Him, many want to insult His image in the minds of those who believe in Him.

The Crucifixion of the Body of my Son, the Crucifixion of His Church, is escalating.

Many of my Son’s Church leaders say nothing. They no longer defend, publicly, the Holy Name of my Son. They lack the courage to defend the Body of my Son, His Church on earth.

Many do not want to draw unwanted attention because of the sins of priests in the past. Many, simply, do not have the strong faith required to be a true witness to the Truth of my Son’s teachings.

So many in the world do not believe in the Existence of my Son and this makes Him weep.

So many who do know the Truth, think it is acceptable to show disrespect by listening to blasphemy and still they remain silent.

You must, children, acknowledge the Truth of my Son’s Crucifixion openly and without fear. People will listen. You will be heard.

If every servant of my Son were to remain silent, then who will speak of my Son?

Who will spread His Holy Word at this time when so many of God’s children deny the Existence of God?

Very soon they will have no excuse. When they see the state of their souls they will understand that they have a soul for the first time.

Pray that they become stronger after this and that they become true soldiers of Christ.

Your beloved Mother
Mother of Salvation