Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Moja Ręka Sprawiedliwości czeka, aby ukarać te rządy, które knują krzywdzenie Moich dzieci

czwartek, 4 października 2012 roku, godz. 14.55

Moja najdroższa córko, chcę, żebyś wiedziała, że choć świat będzie cierpiał wielkie oczyszczenie, które może nie być przyjemne, to jednak Moje Miłosierdzie jest wielkie.

Jestem oceanem Miłosierdzia i dokonam wielkich zmian, aby być pewnym, że wszystkie Moje dzieci zostaną uratowane od katastrofy. Katastrofa, o której wam mówię, dotyczy działań ukrytych sił zła na świecie, które starają się panować nad każdym narodem dla własnego niegodziwego zysku.

Tak wiele dusz odrzuca Miłosierdzie Mojego umiłowanego Syna. Tak wielu Go nie uzna. Oni nadal bezlitośnie zadają cierpienia tym, nad którymi mają władzę, nie umiejąc uznać, że ich grzechy nie pozostaną niezauważone. Mogą walczyć z Potęgą Mojej Ręki, ale Moja Ręka opadnie na nich i ich zniszczy. Z czasem rozpoznają Moc Boga, ale dla wielu z nich będzie już za późno.

Cała ludzkość zobaczy wkrótce każdy Mój Czyn, w tym wielkie cuda. Zrobię wszystko, co mogę, w Moim Wielkim Miłosierdziu, które jak wielki ocean pochłonie ludzkość, aby ją zbawić. Żaden człowiek nie pozostanie nietknięty przez Moje Dary.

Kiedy się to stanie, będę ścigał tych ludzi, którzy Mnie odepchną, chociaż będą wiedzieli, Kim Jestem.

Następnie powalę tych przywódców na świecie, którzy nie wprowadzili Moich Bożych Praw i którzy biczują ziemię swoim okrucieństwem wobec Moich dzieci. Wtedy już nie pozwolę im uciec przed Moją Boską Sprawiedliwością.

W tych Orędziach są oni ostrzegani, aby się teraz powstrzymali. Muszą się modlić o prowadzenie, jeśli czują się nieswojo lub pod presją, aby ustanawiać nad narodami prawa, które spowodują ucisk. Daję im teraz ten czas, aby zaprzestali tego, co czynią, i błagali Mnie, abym pomógł im przeciwstawić się niegodziwym reżimom, które są właśnie planowane przeciwko ich rodakom. Oni wiedzą, o czym mówię.

Jestem Stwórcą rodzaju ludzkiego. Znam każde Moje dziecko. Wiem, co widzą. Co czują. Co myślą. Znam też tych spośród nich, którzy przyrzekli czynić to, co powoduje ogromne cierpienia ludzi na całym świecie.

Moja Ręka Miłosierdzia czeka, aby z powrotem doprowadzić was do schronienia w Moim Królestwie.

Moja Ręka Sprawiedliwości czeka, aby ukarać te rządy, które knują krzywdzenie Moich dzieci. Nie będzie pozwolenia na to, abyście doprowadzili do tego cierpienia. Ponieważ gdy tylko wprowadzicie te odrażające dla Mnie prawa, mające na celu uzyskanie kontroli nad tymi, którym służycie, ześlę taką karę, że żadnemu człowiekowi nie pozostaną najmniejsze wątpliwości odnośnie do tego, co było powodem takiej kary.

Jesteście Moimi dziećmi i to do Mnie musicie się zwrócić po ochronę. Bez Mojej ochrony pozostaniecie na łasce szatana. Tylko nie zapominajcie, że szatan nienawidzi was wszystkich. Jednak z powodu jego potężnych i subtelnych sposobów uwodzenia naśladujecie jego dążenie do władzy jak niewolnicy.

Przedkładając na tej ziemi władzę, która może was wywyższyć i przynieść uznanie, ponad drogi Pana, zostaniecie odrzuceni.

To ostrzeżenie jest wam dawane po to, aby było pewne, że rozumiecie, iż jest tylko jeden Stwórca. Tylko jeden, który stworzył ludzkość. Jedyny, który ma moc położenia kresu wszystkiemu, co istnieje na ziemi.

Bóg Najwyższy
Stworzyciel wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych

God the Father: My Hand of Justice is waiting to chastise those governments who plot to hurt My children

Thursday, October 4th, 2012 @ 14:55

My dearest daughter, I wish you to know that, while the world may have to endure a great cleansing, which may not be pleasant, My Mercy is great.

I am an ocean of Mercy and will implement great changes to ensure that all of My children will be saved from catastrophe. The catastrophe I speak to you about involves the work of a secretive evil force in the world, who are trying to control every nation, for their own wicked gain.

So many such souls reject the Mercy of My beloved Son. So many will not acknowledge Him. They continue to inflict heedless suffering over those they control and fail to accept that their sins will not go unnoticed. They may fight against the Power of My Hand but My Hand will swoop down upon them and destroy them.

They will recognise the Power of God, in time, but for many of them it will be too late.

Every Act of Mine, including great miracles, will be witnessed by the whole of humanity shortly. I will do all I can, in My Great Mercy, which will devour humanity like a great ocean, to save humanity. No man will be left untouched by My Gifts.

When that happens, I will pursue those people who will push Me away, although they will know who I Am.

Then, those leaders in the world who fail to implement My Divine Laws and who scourge the earth with their cruelty to My children, will be struck down. By then, I will not allow them escape from My Divine Justice.

They are being warned, in this Message, to stop now. They must pray for guidance, if they feel uncomfortable or under pressure, to introduce laws upon nations, which will cause hardship.

I give them this time now to stop what they are doing and to beg Me to help them stand up to the wicked regimes, which are being planned against their fellow countrymen.

They know what I am talking about.

I am the Creator of the human race. I know each child of Mine. What they see. What they feel. How they think. I also know, those among them, who have sworn allegiance to acts, which cause tremendous suffering to people all over the world.

My Hand of Mercy is waiting to bring you back into the refuge of My Kingdom.

My Hand of Justice is waiting to chastise those governments who plot to hurt My children. You will not be permitted to cause this suffering.

For as soon as you introduce laws, designed to control those whom you serve, which are abhorrent to Me, I will send such a chastisement, that no man will be left in any doubt as to what has caused such a punishment.

You are children of Mine and it is to Me you must turn for protection. Without My protection you will be at the mercy of Satan.

Lest you forget, he, Satan, hates all of you. Yet, because of his powerful and subtle seductive ways you follow his pursuit of power like slaves.

Choose power on this earth, which may exalt you and bring your recognition over the ways of the Lord, and you will be cast away.

This warning is being given to ensure that you understand that there is only one Creator. Only one, which created humanity. Only one who has the power to bring to an end all that exists on earth.

God the Most High
Creator of all that is seen and unseen