Jezus Do Ludzkości

Miłość Boża jest czymś, bez czego nie można żyć, jeśli choć raz się ją odczuje

poniedziałek, 1 października 2012 roku, godz. 16.30

Moja szczerze umiłowana córko, musisz pogodzić się z tym, że kiedy Moi wyznawcy będą wierzyć w te Orędzia, przyniesie im to od czasu do czasu udrękę duszy.

Wielu będzie się radować, gdy będą czytać Moje święte Słowo i przyjmą je jako cud.

Inni też przyjmą Moje Orędzia, ale w niektóre dni będą rozdarci na pół z powodu wątpliwości, które ich opanują. Te wątpliwości są naturalne. Niektórzy będą wciąż roztrząsać, czy one tak naprawdę pochodzą z Nieba. Będą pełni niepokoju, ponieważ będą wiedzieli, że ich życie się zmienia i że będą świadkami Powtórnego Przyjścia.

Oznacza to, że życie, które prowadzili do tej pory, zmieni się nie do poznania. Dla wielu jest to przerażające, ponieważ chcą się trzymać swojego starego życia, pełnego samozadowolenia, choć byli nieszczęśliwi.

Strach przed przyszłością, strach przed Ręką Boga i strach przed dręczeniem przez armię szatana. Jednak, chociaż Moje Orędzia mogą czasem zasiać strach w ich sercach, to również przynoszą pocieszenie.

Natomiast jedna rzecz jest pewna. Odczują Mojego Ducha Świętego w swoich duszach i gdy raz się tak stanie, poznają Miłość Boga. Miłość Boża jest czymś, bez czego nie można żyć, jeśli choć raz się ją odczuje. Ona przynosi pokój. Tak więc, bez względu na to, jak bardzo możecie być bojaźliwi, Moi wyznawcy, musicie pamiętać, że Ja, wasz Jezus, nigdy was nie opuszczę.

Jesteście Moi.

Ja jestem Życiem w waszych duszach. Dzięki Mnie będziecie zbawieni. Jestem pełen Miłosierdzia dla dusz, które zwracają się do Mnie o pomoc. Nie pozwolę wam cierpieć z rąk wyznawców szatana. Osłonię was Moją Najdroższą Krwią. Nie macie się czego obawiać.

Zamiast tego, otrzymujecie Łaski, abyście się przygotowali. Teraz musicie być odważni, nie pozwólcie, aby wątpliwości zaciemniły waszą miłość do Mnie, by zaślepiły was na Prawdę tych Orędzi. To jest Mój Dar dla was. One są wam przekazywane, abyście byli bezpieczni i chronieni od krzywdy.

Zawsze Mnie proście, abym rozwiał wasze lęki, ponieważ są one w waszych umysłach zasiewane przez złego ducha jako ziarna niezadowolenia, aby was wytrącić z równowagi.

Błogosławię was. Daję wam pokój. Daję wam Moją opiekę. Zawsze Mi ufajcie.

Wasz Jezus

God’s Love, once felt by man, is something no man can live without

Monday, October 1st, 2012 @ 16:30

My dearly beloved daughter, you must accept that when My followers believe in these Messages, it will bring them a torment of the soul from time to time.

Many will rejoice when they read My Holy Word and will accept it as a miracle.

Others will also accept My Messages, but on certain days they will be torn in two by the doubts, which will assail them. These doubts are natural.

For some they will question and question whether they are truly coming from Heaven. Then they will be full of anguish because they know that their lives are about to change and that the Second Coming will be witnessed by them.

This means that the lives they have led, up to now, will change beyond recognition.

This is frightening for many because they want to cling to their old complacent lives however unhappy they were.

Fear of the future, fear of the Hand of God and fear of Satan’s army torment them. Yet, while My Messages can strike fear within their hearts, at times, they also bring comfort.

For one thing is certain. They will feel My Holy Spirit in their souls and once this happens they will become familiar with God’s Love.

God’s Love, once felt by man, is something no man can live without. It brings peace. So, no matter how fearful you, My followers, may be, you must remember that I, your Jesus, will never forsake you.

You are Mine.

I am the Life in your souls. Through Me, you will be saved. I am full of Mercy for souls who turn to Me for help. I will not let you suffer at the hand of Satan’s followers. I will cover you with My Precious Blood. You have nothing to fear.

Instead, you are being given the graces to prepare yourselves. Now you must be brave, do not allow doubts to cloud your love for Me or blind you to the Truth of these Messages.

They are My Gift to you. They are being given to you so that you will be protected and kept safe from harm.

Always ask Me to allay your fears, for they are planted as seeds of discontent in your mind, by the evil one in order to distract you.

I bless you. I give you peace. I give you My Protection. Trust in Me always.

Your Jesus