Jezus Do Ludzkości

Protestancki naród Wielkiej Brytanii wkrótce nawróci się na Moje drogi

poniedziałek, 17 września 2012 roku, godz. 21.15

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę odkryć wam cud, który zaplanowałem. Protestancki naród Wielkiej Brytanii wkrótce nawróci się na Moje drogi, Moje Nauczanie i Prawdę.

Od tak dawna ten chrześcijański kraj dostosowuje i zmienia Prawo Boga, tak aby odpowiadało ich dumnym sposobom postępowania. Kiedyś był to wspaniały kraj chrześcijański, ale przez wieki grzeszył przeciwko Prawom Boga i przekonywał sam siebie, że podąża za Prawami ustanowionymi przez Mój Kościół na ziemi. Modlitwy wiernych z tego narodu i miłość oraz wierność okazywana przez przywódców chrześcijańskich w Wielkiej Brytanii w obliczu przeciwności przyprowadziły ich bliżej Mojego Najświętszego Serca.

Ten kraj się nawróci, a Prawda uratuje miliony. Antychryst i jego liczni zwolennicy wpływają na wielu ludzi u władzy w tym kraju, ale oni nie ukradną dzieci Bożych. Moi wyznawcy zjednoczą się poprzez wszystkie kościoły w całej Wielkiej Brytanii, a Ja obejmę ich Moimi świętymi Ramionami. Staną się potężną siłą w Mojej Armii, a plan ich zjednoczenia się rozpoczął.

Oto szczególna Modlitwa Krucjaty dla dzieci Bożych w Wielkiej Brytanii.

Modlitwa Krucjaty 77
Za Wielką Brytanię

O Najwyższy Ojcze Niebieski, Boże Stwórco człowieka, proszę, wysłuchaj mojej modlitwy.

Błagam Cię, uratuj Wielką Brytanię z uścisku zła i dyktatury.

Proszę, abyś zjednoczył nas wszystkich, ze wszystkich religii, wierzeń i ras, jako jedną rodzinę w Twoich Oczach.

Daj nam siłę do zjednoczenia się w oporze przeciwko wszelkim przepisom prawnym wprowadzanym, by zakazać Twojego Nauczania.

Daj nam siłę i odwagę, byśmy nigdy Cię nie opuścili i poprzez nasze modlitwy pomogli ratować wszystkie Twoje dzieci.

Doprowadź wszystkich moich braci i siostry do jedności, abyśmy oddali hołd Twojej obietnicy przyniesienia nam Życia Wiecznego i wejścia do Twojego Raju.

Amen.

Dzieci Wielkiej Brytanii, wiedzcie, że nawrócenie, które ogarnie wasz kraj, przyniesie wam wkrótce wielkie Łaski. Wtedy pomożecie prowadzić Moją Armię wraz z innymi narodami do Mojego chwalebnego Królestwa.

Wasz Jezus

A Protestant nation, Great Britain, will convert soon to My Ways

Monday, September 17th, 2012 @ 21:15

My dearly beloved daughter I wish to reveal to you a miracle I have planned.

A Protestant nation, Great Britain, will convert soon to My Ways, My Teachings and the Truth.

For so long this Christian country has adapted and amended the Laws of God to suit their proud ways.

Once a great Christian country, they sinned throughout the centuries against the Laws of God and convinced themselves that they followed the Laws laid down by My Church on earth.

The prayers of the faithful among them and the love and loyalty shown by Christian leaders in Great Britain, in the face of adversity, has brought them closer to My Sacred Heart.

This country will be converted and the Truth will save millions.

The antichrist and his many followers have influenced many in power in this country but they will fail to steal God’s children.

My followers will unite through all churches throughout Britain and I will envelop them in My Holy Arms.

They will become a powerful force in My army and the plan to unite them has commenced.

Here is a special Crusade Prayer for God’s children in Britain

Crusade Prayer (77)

For Great Britain

O Most Heavenly Father, God the Creator of man please hear my prayer.

I beg You to save Britain from the clutches of evil and dictatorship.

I ask that You unite all of us, of all religions, creed and colour as one family in Your Eyes.

Give us the strength to unite in defiance of any laws introduced to outlaw Your Teachings.

Give us the strength and the courage to never forsake You and to help save all of Your children through our prayers.

Bring all of my brothers and sisters together in unity to pay homage to Your promise to bring us eternal life and entrance to Your Paradise.

Amen.

To the children of Great Britain know that, soon, the conversion which will envelop your country will bring you great graces.

Then you will help lead My army along with other nations towards My Glorious Kingdom.

Your Jesus.