Jezus Do Ludzkości

Nie jestem takim Synem Człowieczym, jakim ludzie chcą, abym był. Jestem niekonwencjonalny

wtorek, 18 września 2012 roku, godz. 17.40

Moja szczerze umiłowana córko, to jest bardzo żmudna wędrówka dla tych z Moich wyznawców, którzy uczestniczą w tej Misji. Są wyśmiewani przez tych, których poglądy są przez nich cenione. Są wyśmiewani przez tych, którzy twierdzą, że są duchowo dojrzali, i są opluwani przez tych, którzy zapierają się Mnie, Jezusa Chrystusa. Muszą oni przyjąć koronę cierniową i pokorę, które są niezbędne, aby znieść ból cierpienia w Moje Święte Imię.

Niech żaden człowiek nie lekceważy ciernistej drogi do wiecznego zbawienia. Jeśli przetrwacie konanie, zostaniecie szybko oczyszczeni, a wtedy będziecie w stanie pomóc innym, których oczyszczenie nastąpi nie wcześniej jak po Ostrzeżeniu.

Przyjdą czasy, Moi umiłowani uczniowie, gdy kłamstwa zostaną zasiane w waszych umysłach przez tych, którzy chcą, abyście porzucili Moją Misję. Musicie po prostu pozostać mocni, uprzejmi, a gdy spotyka was to prześladowanie, zachowajcie milczenie.

Nigdy się nie spierajcie ani nie próbujcie udowadniać prawdziwości Mojego świętego Słowa, ponieważ się potkniecie i upadniecie. A wtedy będą was kopali i trudno wam będzie iść dalej i szerzyć Moje święte Słowo. Innymi słowy utkniecie. Wtedy zaczniecie odczuwać dezorientację, a w niektórych przypadkach odwrócicie się ode Mnie.

Wielu z Moich wyznawców, którzy wzięli swój krzyż, aby podążać za Mną w tej Misji ratowania dusz, nie mogło kontynuować swojej żmudnej wędrówki. Niektórzy pozwolili innym zasiać nasiona wątpliwości w swoich umysłach. Inni uwierzyli w kłamstwa, które im wmówiono, aby odrzucili tę Moją ostatnią świętą Misję na ziemi przygotowującą ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.

Tylko ci, którzy mają prostą Miłość do Mnie i są Mi głęboko wierni, a przy tym rozumieją rolę cierpienia w zbawieniu dusz, będą na tyle wytrzymali, aby iść dalej.

Nie jest łatwo podążać za Mną, waszym Jezusem. Choć podążanie za Moim Nauczaniem może was zbliżyć do Mojego Najświętszego Serca, to tylko wtedy, gdy poddacie się rzeczywistości Krzyża, możecie naprawdę nazywać się jednym z Moich uczniów. Wiele biednych dusz wierzy, że otrzymają wielką moc, wspaniałą chwałę i uznanie w świecie, kiedy odpowiedzą na Moje wezwanie. W tym przypadku tak nie jest.

Jestem cierpiącą ofiarą i na tym polega Moja Moc nad szatanem. Nie jestem takim Synem Człowieczym, jakim ludzie chcą, abym był. Jestem niekonwencjonalny. Wybrałem niegodne dusze, aby przekazywać Moje Orędzia.

Wzywam najbiedniejszych, najbardziej potulnych i największych grzeszników, ponieważ pragnę wam pokazać, że wszyscy jesteście równi w Moich Oczach. Ale dopiero ci, którzy uznają, że jedynie ci z pokornym umysłem i duszą mogą być objęci przeze Mnie, będą się szybko posuwać ku duchowej doskonałości.

Znoście cierpienia w Moje Imię, a Ja podniosę was w chwale w Nowym Raju. Przyjmijcie Prawdę Mojej Boskości, że Ja nigdy nie wywyższam Siebie poprzez Moich prawdziwych proroków ani oni nie będą szukać chwały w Moje Imię.

Teraz przyjdźcie do Mnie z ufnością i wyrzeczeniem się siebie, abym mógł uczynić was Moimi.

Wasz Jezus

I am not the Son of Man people expect Me to be. I am unconventional.

Tuesday, September 18th, 2012 @ 17:40

My dearly beloved daughter it has been a very tough journey for those followers of mine who follow this mission.

They are ridiculed by those whose opinions they value.

They are mocked by those who claim to be spiritually mature and they are spat upon by those who deny Me, Jesus Christ.

They must accept the Crown of Thorns and the humility which is needed to bear the pain of suffering in My Holy Name.

Let no man underestimate the thorny path towards eternal salvation.

If you endure the agony you will be purified quickly and then you will be able to help the others whose purification will not take place until after The Warning.

There will be times, My beloved disciples, when lies will be planted in your minds by others who want you to abandon My mission.

You must simply remain firm, courteous and then stay silent when you face this persecution.

Never argue or try to prove the authenticity of My Holy Word for you will trip up and then you will fall. It will be then that you will be kicked and you will find it difficult to move on to promote My Holy Word. In, other words, you will become stuck. Then confusion will set in and, in some cases, you will turn your back on Me.

Many of My followers, who took up their cross to follow Me in this mission, to save souls, could not continue on their arduous journey.

Some allowed others to plant the seeds of doubt in their minds.

Others believed the lies they were told to deny this, My last holy mission on earth to prepare humanity for My Second Coming.

Only those with a simple love for Me, with a deep loyalty, and who understand the role of suffering in the salvation of souls, had the stamina to continue.

It is not easy to follow Me, your Jesus. While following My teachings may bring you closer to My Sacred Heart, it is only when you surrender, to the reality that is the Cross, can you really call yourself a disciple of Mine.

Many poor souls believe that they will receive great power, great glory and recognition in the world when your respond to My Call. This is not the case.

I am a suffering victim and therein lies My power over Satan.

I am not the Son of Man people expect Me to be. I am unconventional. I chose unworthy souls to deliver My messages.

I call the poorest, the meekest and the greatest of sinners because I need to show you that you are all equal in My Eyes. But it will only be those who accept that only those humble of mind and soul can be embraced by Me and who will walk quickly towards spiritual perfection.

Suffer in My Name and I will raise you up in glory in the New Paradise.

Accept the Truth of My Divinity, in that I will never exalt Myself through My genuine prophets, nor will they seek glory in My Name.

Now, come to Me with a trust and abandonment so I can make you Mine.

Your Jesus