Jezus Do Ludzkości

Ostrzeżenie dla tych elitarnych ogólnoświatowych grup, które w potężnym sojuszu knują plany przejęcia kontroli nad wszystkimi narodami

niedziela, 16 września 2012 roku, godz. 22.50

Moja szczerze umiłowana córko, to jest ostrzeżenie dla tych elitarnych ogólnoświatowych grup, które w potężnym sojuszu knują plany przejęcia kontroli nad wszystkimi narodami.

Wy, których bogiem jest szatan, wiedzcie, że wasze dusze są zaciemnione chmurą zła, jakie zagnieździło się w was za sprawą złego ducha. Jesteście w wielkim niebezpieczeństwie, a mimo to wybieracie czczenie diabła, który chce skraść wasze dusze i dręczyć was na wieczność.

Wasze plany dyktatury, panowania, kontroli i kierowania z ukrycia ludobójstwem, wymierzone w dzieci Boże, nie tylko zostaną udaremnione z Ręki Mojego Ojca, ale to zło obróci się jeszcze przeciwko wam.

Zostaniecie surowo ukarani za swoje niegodziwości. Grzechy, których jesteście winni, są dla Mnie odrażające, a wasza nienawiść i pogarda dla tych ludzi, którym jak twierdzicie, służycie w swoich rządach, zniszczą was na wieczność. Krótki okres, którym będziecie się cieszyć, kiedy uzyskacie władzę nad narodami i wprowadzicie niegodziwy dyktatorski reżim, przyniesie wam wieczne życie w piekle.

Dostaniecie jeszcze wiele okazji do odwrócenia się od nikczemnych grup elitarnych potęg. Ale uważajcie, bo nie otrzymacie wiele czasu.

Nigdy nie lekceważcie Potęgi Boga. Nie lekceważcie Jego Gniewu. Bo choć jest Bogiem wielkiego Miłosierdzia, On, Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, jest również Tym, Którego należy się obawiać. Jego Moc jest wszechmogąca. Jego Moc nad szatanem już wkrótce osiągnie szczyt i wrzuci On bestię i jego kohorty do jeziora ognia. Wy także zostaniecie wrzuceni do piekła, jeśli nadal będziecie niszczyć Boże stworzenie, Boże dzieci.

Mój Ojciec nigdy wam nie wybaczy, jeśli przekroczycie granice Jego wielkiego Miłosierdzia.

W Dniu, w którym przyjdę sądzić, będziecie drżeć w najgłębszym strachu nieznanym ludzkości. W tym Dniu otrzymacie karę odpowiednią do sposobu, w jaki traktowaliście waszych braci i siostry, dzieci Boże. Ostrzegam was. Bo Gniewu Bożego należy się obawiać.

Wasz Jezus

Warning to those elite global groups who, through their powerful alliance, plot to control all nations

Sunday, September 16th, 2012 @ 22:50

My dearly beloved daughter this is a warning to those elite global groups who, through their powerful alliance, plot to control all nations.

You, whose god is Satan, know that your souls are blackened with the cloud of evil, which is infested in you by the evil one.

You are in great danger yet you choose to worship the devil who wants to steal your souls and torment you for eternity.

Your plans to dictate, rule, control and mastermind genocide against God’s children will not only be thwarted by the Hand of My Father but this evil will be turned upon you.

You will be severely punished for your wickedness.

The sins you are guilty of are abhorrent to Me and your hatred and contempt for those people, those whom you claim to serve in your governments, will destroy you for eternity.

The brief spell you will enjoy, when you seize the reins of power over nations and introduce a wicked dictatorship regime will bring you an eternal life of Hell.

You will be given many chances to turn your back on the evil group of elite powers. But be careful for you will only be given so much time.

Never underestimate the Power of God. Do not underestimate His Anger. For while a God of great Mercy, He, God, My Eternal Father, is also one to be feared.

His power is almighty. His power over Satan will culminate shortly and He will cast out the Beast and his cohorts into the lakes of fire.

You, too, will be cast into Hell should you continue to destroy God’s Creation, God’s children.

My Father will never forgive you if you step beyond the boundaries of His Great Mercy.

On the day I come to judge you will tremble with the deepest fear unknown to humanity.

On that day you will be accorded the punishment as in the way you treated your brothers and sisters, children of God.

Be warned. For the Anger of God is to be feared.

Your Jesus