Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Przebudzenie nastąpi wkrótce

czwartek, 30 sierpnia 2012 roku, godz. 18.15

Moje dziecko, odnowa dusz już się rozpoczęła, a Era Pokoju nie jest tak daleko.

Gdy wszystkie dzieci Boże są obecnie błogosławione przez Dar Słowa Mojego umiłowanego i drogiego Syna, zasięg Ducha Świętego nadal się rozprzestrzenia poprzez wszystkie narody. Słowo Mojego Syna nie zostanie zatrzymane, bo taki jest rozkaz Mojego Ojca. Nawrócenie rozpali serca ludzi i wielu odczuje, jak Miłość Boga, ich naturalnego Ojca, pochwyci ich w taki sposób, że ich to zaskoczy i zaszokuje. Gdy ta Boska Miłość przepłynie przez nich, odczują przynaglenie, by krzyczeć z radości, bo nie jest ona jak jakakolwiek inna miłość znana człowiekowi.

Przebudzenie nastąpi wkrótce. Gdy Duch Boży dalej będzie się rozchodził w Płomieniach Chwały, zło zostanie osłabione, a armia szatana pozostanie bez swoich żołnierzy. Stanie się bezbronna, ponieważ wielu jego zwolenników zostanie zdobytych przez Boże Miłosierdzie, pozostawiając szatana jedynie z połową armii. Rozczarowani jego pustymi obietnicami odpowiedzą na Światło Bożego Miłosierdzia Mojego Syna. Nie tylko, że bitwa się rozpoczęła, ale i dusze podążają teraz tłumnie za Moim Synem, ponieważ szukają prawdy o Życiu Wiecznym.

Błogosławię cię, Moje dziecko. Niebo raduje się z powodu nawrócenia dusz i zbawienia ciemnych dusz, co dokonuje się dzięki modlitwom tych, którzy kochają Mojego Syna.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary: The awakening is coming soon

Thursday, August 30th, 2012 @ 18:15

My child the renewal of souls has already begun and the Era of Peace is not too far away.

As all of God’s children are being blessed by the Gift of the Word of my beloved and precious Son, the spread of the Holy Spirit continues to spread across all nations.

There will be no stopping the Word of my Son for this is by the command of My Father.

Conversion will ignite the hearts of humanity and many will feel the Love of God, their natural Father, grip them in such a way that it will surprise and shock them.

Once this Divine Love surges through them they will feel an urge to shout for joy for it is like no other love known to man.

The awakening is coming soon.

As the Spirit of God continues to fan out in Flames of Glory, evil will be diluted and Satan’s army will be left bereft of its soldiers.

It will be left defenceless because many of his followers will be won over by God’s Mercy, leaving Satan with only half an army.

Disillusioned with his empty promises they will respond to the Light of my Son’s Divine Mercy.

The battle has not only begun but souls are now following my Son in their multitudes as they seek out the Truth of Eternal Life.

I bless you my child.

Heaven rejoices because of the conversion of souls and the salvation of dark souls, which is being achieved through the prayers of those who love my Son.

Your beloved Mother
Mother of Salvation