Jezus Do Ludzkości

Dobro przeciwko złu – jest to walka między Bogiem, Moim Ojcem Przedwiecznym, szatanem. To jest tak proste

środa, 29 sierpnia 2012 roku, godz. 23.00

Moja szczerze umiłowana córko, teraz rozpoczyna się bitwa.

Za każde ważkie prawo sprzeciwiające się Bożym Prawom, narody, które je uchwaliły, będą chłostane przez karzące siły z Ręki Mojego Ojca. W każde nikczemne przestępstwo, dokonywane w oporze przeciw Prawom Bożym, zostanie wymierzone uderzenie, a narody będą cierpieć za swoje grzechy.

Tak jak Miłosierdzie Boga jest wielkie i jak rozciągnie się możliwie najszerzej w celu ocalenia dusz, tak też i kara Boża zostanie uwolniona, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się zła.

Dobro przeciwko złu – jest to walka między Bogiem, Moim Ojcem Przedwiecznym, a szatanem. To jest tak proste. Ci, którzy przestrzegają Praw Bożych, zostaną zachowani. Ci, za których się modlą i składają osobistą ofiarę – na przebłaganie za ich grzechy, będą traktowani łagodnie. Ci, którzy nie podążą za Bogiem, pomimo że znają Prawdę, i którzy szkodzą innym duszom poprzez szkodliwe prawa, które ustanawiają w swoich narodach, zostaną ukarani. Będzie was czekać wiele burz, powodzi i trzęsień ziemi.

Każda zniewaga wobec Boga spotka się z bezwzględnym oporem, aby oczyszczenie dokonało się i mogło się dokonać na czas. Nigdy nie zapominajcie, miłość do Boga musi pochodzić z serca. Odrzućcie Słowo Boga, a będziecie za to cierpieć.

Miłość do Boga musi być czysta. Lęk przed Bogiem jest naturalną częścią odczucia bliskości Majestatu Stworzyciela wszystkich rzeczy i jest częścią tej miłości. Należy okazywać szacunek dla Praw Bożych. Kiedy zabraknie szacunku i kiedy człowiek będzie łamał Prawa Boże, co deprawuje ludzkość, Gniew Mojego Ojca zostanie uwolniony.

Wasz Jezus

Good versus evil is a battle between God, My Eternal Father and Satan. It is that simple.

Wednesday, August 29th, 2012 @ 23:00

My dearly beloved daughter the battle begins now.

For every grievous law passed by nations, which oppose the Laws of God, the forces of punishment will lash down upon them by the Hand of My Father.

Every evil offense, carried out in defiance of the Laws of God, will be attacked and nations will suffer for their sins.

Just as the Mercy of God is great and will cover the widest possible breadth in order to salvage souls so, too, will the punishment of God be unleashed to stop the spread of evil.

Good versus evil is a battle between God, My Eternal Father and Satan. It is that simple.

Those who follow the Laws of God will be upheld.

Those, for whom they pray and offer personal sacrifice in atonement for their sins, will be dealt with leniently.

Those who refuse to follow God, despite knowing the Truth, and who infest other souls through the wicked laws they lay down amongst their nations, will be punished.

There will be many storms, floods and earthquakes ahead.

For each insult against God will be met with fierce resistance so that, in time, the purification will be and can be fulfilled.

Never forget love for God must come from the heart.

Deny the Word of God and you will suffer for this.

Love for God must be pure. Fear of God is a natural part of the affinity for the Majesty of the Creator of all things and is part of this love.

Respect for God’s Laws must be shown.

When the respect is absent and when man flouts the Laws of God which corrupt humanity, the Anger of My Father will be unleashed.

Your Jesus