Jezus Do Ludzkości

Żaden człowiek nie zna prawdy o rzeczywistej zawartości Księgi Apokalipsy. Tylko Bóg zna

piątek, 31 sierpnia 2012 roku, godz. 23.20

Moja szczerze umiłowana córko, jesteście u progu eksplozji, która sprawi, że Moje Miłosierdzie wyleje się na świat w wydarzeniu, które zmieni oblicze ziemi.

Ta Misja jest szybka. Zostaliście powołani nagle i z pośpiechem, gdy zadziałałem, by mieć pewność, że świat otrzyma prawdę. Bardzo mało osób rozumie, że właśnie tak Bóg wzywa proroków, z zaskoczenia, nie pozostawiając prorokowi czasu na przygotowanie. Oznacza to, że słowa płyną bez wahania. Żaden człowiek nie jest zdolny napisać Orędzi takich jak te. Mówienie, że tak jest, to zniewaga wobec Mojego Ojca i Ducha Świętego. Żaden człowiek nie potrafiłby, ludzkimi słowami, rozpalić Płomienia Bożej Miłości w duszach Jego dzieci, jak potrafią te Orędzia. Tylko Bóg może sprawić taki skutek. Żaden człowiek nie zna prawdy o rzeczywistej zawartości Księgi Apokalipsy. Tylko Bóg zna. Tylko Ja, Baranek Boży, mam władzę ujawnić, co ona zawiera. Czynię to teraz przez Mojego posłańca, Marię od Bożego Miłosierdzia, która będzie przekazywać Moje Słowa, nie swoje, niewierzącemu światu.

Zważcie teraz na Moje Słowo, bo jest ono wam dawane, aby was ratować. Aby was ostrzec. Przygotować was. I oczyścić. Bądźcie gotowi, gdy nadejdzie czas. Przychodzę poprzez te Orędzia, aby was przygotować. Nie znacie dnia ani godziny; dlatego musicie przygotować swoje dusze, tak jakby czas na Moje przyjście był już następnego dnia.

Zawsze bądźcie gotowi. Proszę, abyście zachowali jasny i otwarty umysł, kiedy czytacie Moje Orędzia po raz pierwszy, bo to będzie prawdopodobnie jedyny czas, gdy będziecie świadkami Mojego Głosu z Nieba, zanim nadejdzie ten dzień, na który wszyscy czekacie. Błogosławię was wszystkich. Przywołuję was, żebyście do Mnie przyszli. Kiedy was proszę o modlitwę, to po prostu proszę was, abyście się Mi zawierzyli swoimi własnymi, prostymi słowami. Na wasz własny sposób. W swoich osobistych myślach. Słyszę wszystko. Widzę wszystko. Czuję to, co wy czujecie. Jestem z każdym z was, stoję obok was, po prostu czekając na dzień, kiedy ostatecznie poddacie się Mojemu wezwaniu.

Nie macie się czego lękać z Mojej strony, bo Moja Miłość do was przezwycięży wszelką ciemność, która sprawia, że jesteście ode Mnie oddaleni. Zwróćcie się do Mnie, a Ja wyleję Moje Światło nad wami. Potem obdarzę was pokojem, którego pragniecie. Czekam. Jestem cierpliwy. Przyjdźcie do Mnie, kiedy będziecie gotowi.

Kocham was. Błogosławię was.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

No man knows the Truth of the real contents of the Book of Revelation. Only God knows

Friday, August 31st, 2012 @ 23:20

My dearly beloved daughter you are at the cusp of an explosion, which will see My Mercy pour out over the world in an event, which will change the face of the earth.

This mission has been quick.

You were called suddenly and with haste as I moved to ensure that the world was given the Truth.

So few people understand that this is how God calls on the prophets, unawares, leaving no time for preparation on the part of the prophet.

This means that the words flow without hesitation.

No man has the ability to write such Messages as these. To say that this is the case is an insult to My Father and the Holy Spirit.

No man could, through human words, ignite the Flame of God’s Love in the souls of His children like these Messages can.

Only God could produce such a result.

No man knows the Truth of the real contents of the Book of Revelation. Only God knows.

Only I, the Lamb of God, have the authority to reveal what they contain. I do this now through My messenger Maria Divine Mercy who will convey My Words, not hers, to a disbelieving world.

Heed My Word now for it is being given to you to save you. To warn you. To prepare you. And to purify you.

Be ready when the time comes.

I come, through the Messages, to prepare you. You do not know the day or the hour; so therefore, you must prepare your soul as if the time for Me to come is in the next day.

Always be ready. I ask that you keep a clear and open mind when reading My Messages for the first time, for this will probably be the only time you will witness My Voice from Heaven until the day you have all been waiting for arrives.

I bless you all.

I beckon you to come to Me.

When I ask you to pray I simply ask you to confide in Me, in your own simple words.

In your own way. In your private thoughts. I hear everything. I see all. I feel what you feel. I am with each of you standing beside you, just waiting for the day when you will finally surrender to My Call.

You have nothing to fear from Me for My Love for you will overcome any darkness, which keeps you distant from Me.

Turn to Me and I will pour My Light over you.

Then I will give you the peace you crave. I am waiting. I am patient.

Come to Me when you are ready.

I love you. I bless you.

Your Saviour
Jesus Christ