Jezus Do Ludzkości

Jeśli będziecie wychwalać fałszywych bogów i prosić o wielki majątek, bogactwa i inne Dary, aby tylko zaspokoić własne żądze, będziecie przyciągali księcia ciemności

wtorek, 28 sierpnia 2012 roku, godz. 19.30

Moja szczerze umiłowana córko, świat i ludzie, którzy na nim mieszkają, tkwią w negacji.

Nie wierzą w prawdziwego Boga, Mojego Ojca Przedwiecznego. Oni, ich miliardy, biegają wokoło zdezorientowani i podążają ślepymi uliczkami, szukając boga, któremu mogliby okazać wierność. Problem z tymi bogami, fałszywymi bogami, których stawiają na piedestale, jest taki, że te bożki są wymysłem ich samych – ich własny wytwór uczyniony dla zaspokojenia własnej interpretacji tego, kim powinien być Bóg. Ci bogowie, Moja córko, a wymyślili ich setki, są ukształtowani według ich własnej wyobraźni. Ci sami bogowie służą tylko jednemu celowi, a jest nim schlebianie oczekiwaniom, zrodzonym z miłości własnej, co do tego, jaki powinien być ich idealny bóg. Bogowie, których wymyślają, są wyrafinowani. Przemawiają do ich wyczucia Boskiego prawa ich dusz. Te dusze wierzą, że stworzeni przez nich bogowie popierają ich prawa do cudownych rzeczy.

Wy, którzy nie uznajecie Prawdy – istnienia jedynego prawdziwego Boga, to wiedzcie.

Tylko prawdziwy Stwórca ludzkości może wam dać wolną wolę. Mój Ojciec nigdy was nie zmusi ani nie rozkaże wam niczego czynić, bo to jest niemożliwe. Kiedy prosicie fałszywych bogów, aby dali wam bogactwa, zapewnili wam pomyślność albo kiedy szukacie korzyści, jesteście samolubni. Dopiero gdy prosicie Boga, aby udzielił wam darów zgodnie z Jego Świętą Wolą, naprawdę jesteście w kontakcie z jedynym prawdziwym Bogiem. Jeśli będziecie wychwalać fałszywych bogów i prosić o wielki majątek, bogactwa i inne Dary, aby tylko zaspokoić własne żądze, będziecie przyciągali księcia ciemności. On czeka na tę chwilę, kiedy odda wam takie przysługi. Nie otwierajcie drzwi królowi kłamstw, bo przyjdzie zapłacić za to wysoką cenę. On wymieni te światowe dary za waszą duszę.

Wasz Jezus

If you praise false gods and ask for great wealth, riches and other gifts, purely to satisfy your lusts you will attract the Prince of Darkness

Tuesday, August 28th, 2012 @ 19:30

My dearly beloved daughter the world and the people who live in it are in denial.

They do not believe in the True God, My Eternal Father.

They, in their billions, run around in confusion and chase down blind alleys seeking a god they can pay allegiance to.

The problem about the gods, the false gods they put on a pedestal, is that these idols are of their own making. Their own creation made to suit their interpretation of who God should be.

These gods, and My daughter they have created hundreds of them, are formed out of their own imaginations.

These same gods only serve one purpose and that is to massage the expectations, borne out of self-love, as to what their ideal god should be.

The gods they create are elaborate. They appeal to their sense of the divine right of their souls. These souls believe that their self-made gods promote their rights to wondrous things.

To those of you who do not accept the Truth, the Existence of the one True God, know this.

Only the True Creator of humanity can give you free will.

My Father will never force you or command you to do anything for this is impossible.

When you ask false gods to give you riches, make you successful or when you seek favours you are being selfish.

Only when you ask God to grant you gifts, according to His Holy Will, can you really communicate with the one True God.

If you praise false gods and ask for great wealth, riches and other gifts, purely to satisfy your lusts you will attract the Prince of Darkness.

He is waiting for the moment when he will grant you such favours. Do not open the door to the King of Lies for it will come at a great price.

He will exchange such worldly gifts in return for your soul.

Your Jesus