Jezus Do Ludzkości

Jest to ten obowiązek, który na was nakładam, Moi uczniowie – abyście nawracali te dusze, za którymi najbardziej tęsknię

poniedziałek, 27 sierpnia 2012 roku, godz. 19.20

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Miłość do Moich uczniów, którzy odpowiedzieli na Moje Orędzia, rozszerzyła Moje Najświętsze Serce do takich rozmiarów, że wybuchnie ono teraz obfitością Łask.

Moje Łaski wylewają się w tym czasie na was, Moi umiłowani wyznawcy. Są one wam dawane, aby wzmocnić wasze postanowienie rozpowszechniania Mojego świętego Słowa.

Moje Orędzia z Nieba będą żywić dusze, włączając w to te najbardziej sczerniałe, tlenem, którego potrzebują, aby przetrwać ciemność rozlaną na całym świecie przez szatana. Jego niewidoczny, lecz potężny wpływ, osłabia nawet najsilniejszych z wierzących, którzy zaczynają wątpić w swoją wiarę. Kiedy daję wam te Łaski, czynię to z pewnego powodu.

Wy, Moi uczniowie, jesteście kotwicą, ku której zostaną przyciągnięte wszystkie dusze, które błąkają się zdezorientowane bez celu. Nawet jeśli z początku nie będą was słuchać, musicie wytrwać. Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu. Będą oni w jakiś sposób dotknięci przez Mojego Ducha Świętego. Jeśli ich nie przyjmą, będzie im trudno ot tak odejść i po prostu o nich zapomnieć. Nie, oni wrócą po Mnie. Niektórzy wrócą niechętnie. Ciekawość weźmie górę nad nimi. Niektórzy wrócą z zamiarem, aby spróbować odrzucić te Orędzia i postarać się was przekonać, abyście uczynili to samo. Inni wrócą, aby się z wami kłócić, zadrwić z was i rzucić wam wyzwanie. Inni powiedzą, że te Słowa nie pochodzą ode Mnie i to rozerwie wam serce.

Ale będą też nawróceni. Ci, którzy przybiegną do was z czystą radością w sercach, błagając o więcej. Będą to te dusze, z powodu których warto to wszystko czynić. Jednak to właśnie ciemne dusze są tymi, za które musicie się najbardziej modlić, i to z ich powodu wylewam na was Moje Łaski, abyście pomogli ocalić te dusze. Bo bez waszej pomocy nie ma dla nich nadziei.

Jest to ten obowiązek, który na was nakładam, Moi uczniowie – abyście nawracali te dusze, za którymi najbardziej tęsknię.

Wasz Jezus

This is the responsibility I give you My Disciples, to convert the souls for whom I yearn the most

Monday, August 27th, 2012 @ 19:20

My dearly beloved daughter My Love for My disciples, who have responded to My Messages, has swelled My Sacred Heart to such proportions that it will now burst forth with an abundance of Graces.

My Graces pour over you My beloved followers at this time.

They are being given to you to strengthen your resolve to spread My Holy Word.

My Messages from Heaven will nourish souls, including the most blackened, with the oxygen they need to survive the darkness poured out over the world by Satan.

His invisible, but powerful, influence, weakens even the strongest of believers who begin to doubt their faith.

When I give you these Graces I do so for a reason.

You, My disciples, are the anchor from which all souls who wander aimlessly in confusion, will draw towards. Even if they will not listen to you in the beginning you must persevere.

Give them copies of My Messages and My Crusade Prayers and walk away silently.

They will be touched in some way by My Holy Spirit. If they do not accept them they will find it difficult to simply walk away and just forget them. No, they will come back for Me.

Some will come back reluctantly. Curiosity will get the better of them.

Some will come back with a view to try to dismiss these Messages and try to convince you to do the same.

Others will come back to argue with you, sneer at you and challenge you.

Others will tell you that these Words do not come from Me and this will break your hearts.

But then there will be the converts. Those who will come running to you with pure joy in their hearts begging for more.

It will be these souls who will make it all worthwhile.

However it is the dark souls for whom you must pray the most and it is because of them that I pour out My Graces upon you so that you will help salvage their souls. For without your help there is no hope for them.

This is the responsibility I give you My Disciples, to convert the souls for whom I yearn the most.

Your Jesus