Jezus Do Ludzkości

Nienawiść jest przyczyną wszelkiego zła na świecie i przybiera wiele form

niedziela, 26 sierpnia 2012 roku, godz. 18.30

Moja szczerze umiłowana córko, nienawiść jest przyczyną wszelkiego zła na świecie i przybiera wiele form.

Wrogość wobec drugiego człowieka wypływa z lęku – lęku, że ta osoba może was w jakiś sposób skrzywdzić. Do nieporozumienia z drugą osobą może dojść z powodu grzechu pychy. Dzieje się tak wtedy, kiedy czujecie, że musicie za wszelką cenę udowodnić swoją wartość, nawet jeśli się mylicie. Zazdrość bardzo szybko zamienia się w nienawiść, choć może z początku być łagodna. Pojawia się niechęć do samego siebie, ponieważ porównujecie swoje życie z innymi, którzy, jak myślicie, mieli więcej szczęścia od was. Ta niechęć bardzo szybko rozwija się w nienawiść do siebie i własnego ciała. Prowadzi to następnie do grzechów ciała.

Nienawiść może się również rozwinąć z powodu grzechu pożądania cudzej własności. To może doprowadzić do wojny, gdy jeden kraj pożąda bogactw drugiego. Albo może to spowodować przyzwolenie, aby wasze dusze pochłaniała chciwość, gdy pragniecie tych samych światowych bogactw co wasi bliźni. Zazdrość również przybiera postać nienawiści, szczególnie wtedy, kiedy bez względu na to, jak bardzo się staracie naśladować drugiego, nie udaje się wam osiągnąć tego, co zamierzaliście.

Wszystkie grzechy, jeśli się pozwoli, aby się jątrzyły, mogą was doprowadzić do nienawiści. Kiedy odczuwacie nienawiść, musicie wiedzieć, że szatan zdołał wtargnąć do waszego ducha. Gdy tak się stanie, będzie was trzymał jak w potrzasku i nie zostawi was w spokoju. Nieważne, jak bardzo będziecie się starali uwolnić z tego uścisku, będzie was trzymał ze wszystkich sił. Waszą jedyną bronią jest modlitwa.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, kiedy wzbiera w was nienawiść. Bo jeśli was nie opuści, nigdy nie będziecie mogli odczuć ponownie pokoju, miłości i radości. Kiedy nienawiść pochwyci wasze serca i dusze, staniecie się o jeden krok więcej oddaleni ode Mnie, waszego Jezusa. Cierpicie straszliwie i odczuwacie gniew i bezradność, nad którymi nie potraficie zapanować.

Nigdy nie wierzcie w ostatnie kłamstwo, które szatan zasieje w waszych duszach, kiedy zarzuca na was płaszcz nienawiści. To kłamstwo jest takie. Wasza nienawiść może zaniknąć jedynie wtedy, kiedy będziecie szukać ostatecznej zemsty na obiekcie swojej nienawiści. Co czynić, gdy okrywa was nienawiść? Moc Miłości może natychmiast usunąć nienawiść. Kiedy będziecie się modlić i prosić Mnie, abym wam pomógł, Moja odpowiedź będzie taka.

Przebaczcie swoim przeciwnikom i tym, którzy jak sądzicie, są przyczyną waszej nienawiści. Ale, aby przebaczyć, musicie się najpierw upokorzyć przede Mną i prosić Mnie, abym wam przebaczył. Gdy przebaczycie tym, których nienawidzicie, musicie potem zadośćuczynić za swój grzech. Okażcie swoim przeciwnikom miłość. Nienawiść, nikczemną i groźną chorobę duszy, zwalczajcie miłością. Miłość jest lekarstwem, by uwolnić waszą duszę od tej zarazy.

Kiedy będziecie w stanie to uczynić, pokonacie szatana i zostawi was w spokoju. Nigdy się nie lękajcie zwalczać nienawiść w swoich duszach, nawet gdy będzie to dla was bardzo trudne. Jeśli nienawiść zmalałaby w ten sposób, przez pokorę grzesznika, pokój zapanowałby na świecie.

Wasz Jezus

Hatred is the cause of all evil in the world and it takes many forms.

Sunday, August 26th, 2012 @ 18:30

My dearly beloved daughter, hatred is the cause of all evil in the world and it takes many forms.

Hostility towards another person springs from fear, the fear that this person may hurt you in some way.

Disagreements with another person can come about because of the sin of pride. This is when you feel that you must prove your worth, at all costs, even if you are wrong.

Jealousy very soon turns to hatred although it can be mild to begin with.

Dislike of oneself begins because you compare your life with others whom you feel have better fortune than you.

Very soon this dislike develops into hatred of oneself and one’s body. This then leads into sins of the flesh.

Hatred may also develop because of the sin of coveting another’s possessions.

This can lead to war when one country covets the riches of another.

Or it can mean allowing greed to consume your soul when you crave the same worldly riches as your neighbour.

Envy also turns into a form of hatred especially when, no matter how hard you try to emulate another, you fail to achieve what you set out to do.

All sins, if allowed to fester, can lead you towards hatred.

When you feel hatred you must know that Satan has managed to invade your spirit.

When this happens he will hold you in a vice-like grip and will not leave you alone.

No matter how much you try to release his grip, he will hold onto you for dear life. Your only weapon is prayer.

Pray, pray, pray when hatred surges through you. For until it leaves you, you can never feel peace, love or joy again.

When hatred takes hold of your heart and soul, you become one step further removed from Me, your Jesus.

You suffer terribly and feel an anger and a helplessness which you cannot control.

Never believe the final lie which Satan will plant in your soul, when he has cast a cloak of hatred over you.

The lie is this. Your hatred can only be dissipated when you seek final revenge on the target of your hatred.

What to do when hatred envelops you? The power of love can evaporate hatred, instantly.

When you pray and ask me to help you My answer will be this.

Forgive your adversaries and those whom you believe are the cause of your hatred.

But to forgive you must humble yourself before Me and ask Me to forgive you first.

Once you forgive those you hate you must then atone for your sin.

Show your adversaries love. Fight hatred, a wicked and dangerous disease of the soul, with love.

Love is the cure to rid your soul of this infestation.

When you can do this you will have defeated Satan and he will leave you be.

Never be afraid to fight hatred in your soul even though you will find it very difficult.

If hatred could be diluted in this way, through the humility of the sinner, peace would reign in the world.

Your Jesus