Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Przyjmijcie ten Dar Łaski Ochrony, dzieci. Uszanujcie go, bo jest to rzadki Dar z Nieba

sobota, 25 sierpnia 2012 roku, godz. 12.00

Moje dziecko, Niebo się raduje. Chóry aniołów śpiewają najgłośniej, jak potrafią, wychwalając Mojego Ojca. Jego chwalebne Miłosierdzie, udzielone przez Niego poprzez szczególną Łaskę Ochrony, jest przyjmowane z wielką miłością i radością przez wszystkich aniołów i świętych w Niebie.

Moje dzieci jak dotąd nie rozumieją znaczenia tego wielkiego Daru Miłosierdzia od Ojca, Boga Najwyższego.

Wy, Moje dzieci, macie teraz moc, aby ratować innych – zagubione dusze. Oznacza to, że moc złego może zostać pokonana w sposób, który nie był do tej pory możliwy. Kłamstwa, oszustwa i nienawiść, które zły zasiewa w umysłach dzieci Bożych, mogą stać się bezużyteczne, jeśli przed Tronem Mojego Ojca składane są modlitwy ofiarowane tym, którzy kochają Mojego Syna.

Przyjmijcie ten Dar Łaski Ochrony, dzieci. Uszanujcie go, bo jest to rzadki Dar z Nieba. On udowadnia wam Miłość waszego Ojca do każdego z Jego umiłowanych dzieci. Jest to jeden z wielkich cudów, podarowany wszystkim dzieciom Bożym na koniec czasów.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Maryja
Królowa Nieba
Matka Zbawienia

Virgin Mary: Embrace the Gift of the Grace of Immunity children. Cherish it for it is a rare Gift from Heaven.

Saturday, August 25th, 2012 @ 12:00

My child Heaven rejoices. The Choirs of Angels are singing at the top of their voices in praise of my Father.

His Glorious Mercy, bestowed by Him, through the special Grace of Immunity, is being acclaimed with great love and joy by all the angels and saints in Heaven.

My children do not, as yet, understand the significance of this great Gift of Mercy by The Father, God the Most High.

You, my children, now have the power to save the others, the lost souls.

This means that the power of the evil one can be conquered in a way, which was not possible up to now.

The lies, the deceit and the hatred which the evil one plants in the minds of God’s children can be rendered useless if the prayers given to those who love my Son are presented before the Throne of my Father.

Embrace the Gift of the Grace of Immunity children.

Cherish it for it is a rare Gift from Heaven.

It proves to you the Love of your Father for each of His beloved children.

It is one of the great miracles, presented to all of God’s children in the end times.

Thank you for responding to my call.

Mary
Queen of Heaven
Mother of Salvation