Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Kiedy czekałam z apostołami w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego, przygotowania zajęły dziesięć dni

środa, 22 sierpnia 2012 roku, godz. 9.18

Moje dziecko, pustkowie, na którym znajdują się Moje dzieci w dzisiejszym świecie, istnieje z tego powodu, że nie wiedzą, jak mogą otrzymać Dar Ducha Świętego. Tak jak cię uczyłam, zajmuje to wiele czasu, aby otrzymać ten Dar. Jest to bardzo trudna droga, zanim jakiekolwiek dziecko Boże będzie mogło stać się godne, aby otrzymać ten szczególny Dar.

Kiedy czekałam z apostołami w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego, przygotowania zajęły dziesięć dni. Mimo że tym świętym, pobożnym i wiernym sługom Mojego umiłowanego Syna został obiecany ten Dar, nie byli w pełni przygotowani duchowo, aby go otrzymać. Ja, ich umiłowana Matka, musiałam im pomóc przygotować dusze. Oznaczało to uczenie ich znaczenia pełnego poddania swojej wolnej woli. Aby stali się godnymi, musieli zrozumieć głębię pokory, której musieli się poddać, zanim byli gotowi. Niektórzy z nich myśleli, że nauczyli się wszystkiego od Mojego Syna.

Jednak było to oznaką pychy, a kiedy pycha istnieje w was, nie możecie otrzymać świętego Daru Ducha Świętego.

Aby otrzymać Dar Ducha Świętego, musicie stać się małymi przed Moim Synem, jak małe dziecko. Nie może być miejsca na pychę lub wyniosłość. Dzisiaj jednak ludzie, którzy twierdzą, że są upoważnieni do tego, by mówić o sposobie, w jaki Mój Syn przemawia, wpadają w pułapkę. Oni, gdy twierdzą, że są obeznani w sprawach duchowych, przemawiają z wyniosłością, nie odzwierciedlającą Łask, którymi są obdarzani ci, którzy naprawdę posiadają ten wielki Dar z Nieba.

Ci, którym został udzielony Dar Ducha Świętego, poddają się życzeniom Mojego Syna. Nie przechwalają się. Nie są agresywni. Nie krytykują innych, wykorzystując Imię Mojego Syna, aby to czynić. Nie wyśmiewają innych, kiedy głoszą swoją interpretację Jego świętego Słowa. Nie głoszą nienawiści.

Kiedy uczniowie Mojego Syna byli przeze Mnie przygotowywani, dochodziło do wielu dyskusji. Zajęło to trochę czasu, zanim ostatecznie zaakceptowali to, czego się od nich oczekiwało. Dopiero wtedy, gdy zrozumieli, że tylko pokora duszy może pozwolić wejść Duchowi Świętemu, byli w końcu przygotowani.

Wzywam wszystkie dzieci Boże, szczególnie te, które wierzą w Mojego Syna, aby prosili Mnie, swoją Matkę, by pozwolili Mi przygotować ich na ten wielki Dar.

Moje dziecko, przygotowanie ciebie zajęło Mi cały rok, i nie było to łatwe zadanie. Czy pamiętasz, jak ciężko było ci odmawiać Mój Różaniec święty? Jak trudno było ci poddać swoją wolę i dowieść swojej pokory? Gdy teraz otrzymałaś ten Dar, nie oznacza to, że możesz go przyjąć jako coś, co przysługuje. Musisz każdego dnia nadal się modlić, zachować pokorę serca i zabiegać o odkupienie. Ponieważ tak jak jest dany, tak może też zostać odebrany.

Proszę wszystkich podążających za tymi Orędziami, aby modlili się o Dar Ducha Świętego. Nie wystarczy pomodlić się tylko raz i mówić, że się otrzymało rozeznanie, o które się prosiło, a potem rzucać oszczerstwa na te Boskie Orędzia. Jeśli to czynicie, to nie otrzymaliście tego Daru.

Proszę, wzywajcie Mnie, waszą Matkę Najświętszą, abym poprzez tę Modlitwę Krucjaty pomogła wam się przygotować.

Modlitwa Krucjaty 74
O Dar Rozeznania

O Matko Boga, pomóż mi przygotować moją duszę na ten Dar Ducha Świętego.

Weź mnie za rękę jak dziecko i prowadź na drodze do Daru Rozeznania, poprzez Moc Ducha Świętego.

Otwórz moje serce i naucz mnie oddawać się w ciele, umyśle i duszy.

Uwolnij mnie od grzechu pychy i módl się o przebaczenie mi wszystkich przeszłych grzechów, aby moja dusza została oczyszczona i abym odzyskał jedność, bym mógł przyjąć ten Dar Ducha Świętego.

Dziękuję Ci, Matko Zbawienia, za Twoje wstawiennictwo i czekam z miłością w sercu na ten Dar, którego wyglądam z radością.

Amen.

Pamiętajcie, dzieci, o przychodzeniu do Mnie, waszej Matki, abym pomogła wam otworzyć duszę, byście przyjęli ten wspaniały Dar.

Gdy otrzymacie ten Dar, zabiorę was przed Mojego Syna. Ponieważ dopiero wtedy będziecie naprawdę gotowi na następny stopień na schodach do duchowej doskonałości.

Matka Zbawienia

Virgin Mary: When I waited with the apostles in the Cenacle for the descent of the Holy Spirit it took ten days of preparation.

Wednesday, August 22nd, 2012 @ 09:18

My child the wilderness in which My children find themselves in the world today is because they do not know how to be given the Gift of the Holy Spirit.

Just as I taught you, it takes a long time to be given the Gift.

It consists of a very tough journey before any of God’s children can be made worthy to receive this special Gift.

When I waited with the apostles in the Cenacle for the descent of the Holy Spirit it took ten days of preparation.

Although these holy, devout and loyal servants of my beloved Son were promised the Gift they were not fully prepared spiritually to be given the Gift.

I, their beloved Mother, had to help them prepare their souls.

It meant teaching them the importance of full surrender of their free will. To become worthy they had to understand the depth of humility, to which they had to succumb, before they were ready.

Some of them thought that they had learned everything from my Son.

However, this was a sign of pride and when pride exists in you, you cannot receive the Holy Gift of the Holy Spirit.

To receive the Gift of the Holy Spirit you must become little before my Son, like a small child.

There can be no room for pride or arrogance. Yet, people today who claim to speak with authority about the way in which my Son speaks fall into a trap.

They, when claiming to be knowledgeable about spiritual matters, speak with an arrogance which does not reflect the graces which are given to those who genuinely possess this great Gift from Heaven.

Those who have been bestowed with the Gift of the Holy Spirit are submissive to the wishes of my Son.

They are not boastful.

They are not aggressive.

They do not criticise another using the Name of my Son to do so.

They do not mock others, when proclaiming their interpretation of His Holy Word.

They do not preach hatred.

When my Son’s disciples were prepared by me, many arguments took place.

It took some time before they finally accepted what was expected of them.

Only then, when they understood how only humility of soul can allow the Holy Spirit to enter, were they finally prepared.

I urge all of God’s children, especially those who believe in my Son, to ask me, their Mother, to allow me to prepare them for this great Gift.

My child, it took me a full year to prepare you and this was no easy feat. Do you remember how hard you found it to say my Holy Rosary? How hard you found it to surrender your will and to prove your humility?

Now that you have received the Gift it does not mean that you can take it for granted.

You must continue to pray, remain humble of heart and seek redemption every single day. For just as it is given, so too, can it be taken away.

I ask all those following these Messages to pray for the Gift of the Holy Spirit.

It is not enough to pray just the once and say that you have received the discernment you asked for and to then cast aspersions on these Divine Messages. If you do this then you have not been given the Gift.

Please call on me, your Blessed Mother, to help prepare you through this Crusade Prayer.

Crusade Prayer (74)

for Gift of Discernment

O Mother of God help me to prepare my soul for the Gift of the Holy Spirit.

Take me as a child, by the hand, and lead me on the road Towards the Gift of discernment through the Power of the Holy Spirit.

Open my heart and teach me to surrender in body, mind and soul.

Rid me of the sin of pride and pray that I will be forgiven for all past sins so that my soul is purified and that I am made whole so that I can receive the Gift of the Holy Spirit.

I thank you Mother of Salvation for your intercession and I await with love in my heart for this Gift for which I yearn with joy.

Amen.

Remember children come to me, your Mother, to help you to open your soul to receive this wonderful Gift.

When you receive this Gift I will take you before my Son.

For only then will you be truly ready for the next step on the stairway to spiritual perfection.

Mother of Salvation.