Jezus Do Ludzkości

Tak jak żołnierz, który przebił Mój Bok, nawrócił się natychmiast, tak też nawrócą się miliony dusz

środa, 22 sierpnia 2012 roku, godz. 20.10

Moja szczerze umiłowana córko, nie możesz czuć się odłączona ode Mnie z powodu ogromu tego Dzieła. Bo choć może się ono wydawać tak wielkie, że czujesz, że nie będziesz w stanie sobie z nim poradzić, wiedz, że proszę cię jedynie o to, do czego jesteś zdolna. Raduj się, że zabiegają o Moje Słowo na całym świecie, bo jest to pragnieniem Mojego Serca.

Pragnę, aby wszyscy Moi uczniowie natychmiast odpowiedzieli na Moje wezwanie, bo ich potrzebuję, by Mi pomogli w Mojej Misji ratowania ludzkości. Jest to dopiero początek gwałtownego nawrócenia, gdy Krew i Woda wytrysną na każdą duszę ludzką. Moja Krew i Woda nawrócą nawet sczerniałe dusze. Tak jak żołnierz, który przebił Mój Bok, nawrócił się natychmiast, tak też nawrócą się miliony dusz, które w tym czasie nie wierzą, że istnieję.

Czy nie powiedziałem wam, że Moje Miłosierdzie jest nieskończone?

Czy nie obiecałem, że cuda, zatwierdzone przez Mojego Ojca, będą miały miejsce po to, aby zgromadzić świat i doprowadzić wszystkie dusze do ich prawowitego Dziedzictwa?

Tak wiele dusz odpowiada teraz na Moje wezwanie. Same ich modlitwy zostaną zwielokrotnione i kolejne miliony będą zbawione. Wszystkie dusze mają być objęte waszymi wysiłkami dla ocalenia całej ludzkości.

Waszym celem, Moi szczerze umiłowani uczniowie, musi być to, żeby ani jednej duszy nie pozwolić wyślizgnąć się z sieci. Ta sieć zostanie rozciągnięta i zarzucona do wody, aby pochwycić dusze i je uratować. Wy, Moi uczniowie, jesteście rybakami. Daję wam tę sieć poprzez Łaski, których wam teraz udzielam. Pomożecie Mi ratować każdą żyjącą duszę i ani jeden wysiłek nie będzie zaniechany – ani jedna możliwość nie zostanie zaprzepaszczona – gdy raz jeszcze wyruszam, aby ratować ludzkość.

Tak więc zamiast kulić się ze strachu i martwić, by dać tę ogromną odpowiedź na Moje wezwanie, Moja córko, musisz się radować. Bo w końcu Moja Święta Wola jest wypełniana. Jednak wciąż mamy długą drogę do przebycia.

Twój Jezus

Just as the soldier who pierced My Side was instantly converted so, too, will millions of souls

Wednesday, August 22nd, 2012 @ 20:10

My dearly beloved daughter you must not feel isolated from Me because of the enormity of this work.

For although it may seem to be of such magnitude, that you feel you will not be able to cope, know that I only ask of you that which you are capable of.

Rejoice that My Word is being sought out all over the world for this is My Heart’s desire.

I desire that all of My disciples respond immediately to My Call for I need them to help Me in My Mission to save humanity.

This is only the beginning of a rapid conversion when the Blood and Water will gush forth over every human soul.

My Blood and Water will convert even blackened souls. Just as the soldier who pierced My Side was instantly converted so, too, will millions of souls who, at this time, do not believe I exist.

Have not I told you that My Mercy is endless?

Have I not promised that miracles, sanctioned by My Father, will take place to bring the world together and all souls to their rightful inheritance?

So many souls are now responding to My Call. Their prayers alone will be multiplied and millions more will be saved. All souls are to be included in your efforts to salvage the whole of humanity.

Your goal, My dearly beloved disciples, must be not to allow any single soul to slip through the net. This net will be thrown out and cast into the waters to catch souls and save them. You My disciples are the fishermen. I give you the net through the graces I now bestow upon you.

You will help Me to save every living soul and not one single effort will be left undone – not one stone unturned – as I venture forth to save humanity once again.

So, instead of cowering in fear, worried about the huge response to My call, My daughter, you must rejoice. For at last My Holy Will is being fulfilled. Yet we still have a long way to go.

Your Jesus