Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Dopiero kiedy będę usatysfakcjonowany, przekażę światu najbardziej spektakularne cuda, aby był ich świadkiem

wtorek, 21 sierpnia 2012 roku, godz. 18.00

Moja najdroższa córko, niech żaden człowiek nie lekceważy siły Mojego Gniewu, gdy ludzkość dalej pogrąża się w głębinach grzechu.

Posłałem wam proroków. Potem wysłałem Mojego Syna umiłowanego, którego złożyłem w ofierze, aby was zbawić, a później wyprawiłem więcej posłańców, wszystko to z małym skutkiem. Niewiele dusz choćby spojrzało na orędzia od proroków czy też przyjęło znaki dane światu przez Matkę Najświętszą Mojego Syna umiłowanego.

Z powodu Mojej wielkiej Miłości do was raz jeszcze ofiarowuję jako Ojciec wszystkim Moim dzieciom Dar Zbawienia. Nie możecie ignorować Moich proroków, bo to mogłoby was zgubić – moglibyście stracić swoje miejsce w tym Dziedzictwie, które dla was zaplanowałem.

Dzieci, wielu z was, którzy wierzycie we Mnie, waszego Ojca Przedwiecznego, nie rozumie tajemnicy zbawienia. Ta droga do duchowej doskonałości wiedzie poprzez waszą zdolność przyjęcia oczyszczenia, potrzebnego do zagwarantowania, że będziecie w stanie stanąć przede Mną. Wiele dusz musi zostać ogołoconych ze wszystkich ziemskich atrakcji, rozproszeń i zepsucia duszy. Wy, którzy będziecie mieli na tyle szczęścia, że przetrwacie takie oczyszczenie, będziecie wiedzieli, że jeśli nie staniecie się w Moich Oczach mali jak dziecko, nie będziecie w stanie poddać się Mojej Świętej Woli. Gdy będziecie się bronić przed takim oczyszczeniem, to będzie wam trudno odkupić się w Moich Oczach. Kiedy jesteście wolni od wszystkiego, co świat ma do zaoferowania, i skupiacie się na Moim Synu, zdacie sobie sprawę, że jedyna prawdziwa Miłość i radość, jaka istnieje, pochodzi od Boga. Gdy tego doświadczycie, nic innego nie zadowoli was ponownie. Może się od czasu do czasu poślizgniecie, ale można się tego spodziewać. Bo nie możecie być uwolnieni od grzechu, dopóki nie zacznie się Nowy Świat, a wy nie połączycie swojej woli z Moją.

Mój Plan Zbawienia, który może zostać zrealizowany na ziemi jedynie przez waszą wierność Mojemu Najdroższemu Synowi, już się rozpoczął. Nie potrwa to długo, aż nastąpi powszechne nawrócenie. Dokona się ono poprzez Mojego proroka końca czasów i jako skutek wielkiego Ostrzeżenia.

Poczujcie Mojego Ducha Świętego, dzieci, jak wkracza do waszej duszy, gdy rozlewa się bardzo szybko po całym świecie. W każdej części świata wyciągnę Moje dzieci z ich duchowej ciemności. Potrzebuję waszej ofiary i modlitwy jako pomocy w zbawianiu dusz. Dopiero kiedy będę usatysfakcjonowany, przekażę światu najbardziej spektakularne cuda, aby był ich świadkiem. Kiedy te cuda zostaną dane, zwielokrotnią one nawrócenia, których potrzebuję, aby zapewnić Moim dzieciom bezpieczeństwo i zabrać je do Nowego Raju. Dopiero wtedy będziemy mogli ponownie stać się prawdziwą rodziną.

Kocham was dzieci. Jestem zadowolony z tych z was o hojnych sercach i czystych duszach, którzy rozpoznają to Boskie wezwanie z Nieba.

Błogosławię was wszystkich.

Bóg Najwyższy

God the Father: Only when I am satisfied will I bequeath the most spectacular Miracles for the world to witness.

Tuesday, August 21st, 2012 @ 18:00

My dearest daughter let no man underestimate the Force of My Anger as humanity succumbs further into the depths of sin.

I have sent you the prophets. Then I sent My Beloved Son, whom I sacrificed to save you and then I sent more messengers, all to little avail.

Few souls even looked at such messages from the prophets or accepted the signs given to the world by the Blessed Mother of My Beloved Son.

Because of My great love for you, as a Father, I am giving all of My children the Gift of Salvation yet again. You must not ignore My prophets for this could lose you your place in the inheritance, which I have planned for you.

Children many of you who believe in Me, your Eternal Father, fail to understand the secret of salvation.

This pathway to spiritual perfection lies in your ability to accept the purification needed to ensure that you are fit to stand before Me.

Many souls must be stripped bare of all worldly attractions, distractions and corruption of soul.

For those of you fortunate enough to have endured such a purification you will know that until you become, as a baby, little in My Eyes, you will be unable to surrender to My Holy Will.

Struggle against such purification and you will find it difficult to redeem yourself in My Eyes.

When you are free of all the world has to offer and focus on My Son, you will realise that the only real love and joy that exists comes from God. Nothing else, once you experience this, can satisfy you again.

You may slip from time to time but this is to be expected. For you cannot be freed from sin until the New World begins and you align your will to Mine.

My Plan of Salvation, which can only be achieved on earth by your allegiance to My Precious Son, has already commenced. It will not take long for the global conversion. This will be achieved through My end time prophet and as a result of The Great Warning.

Feel My Holy Spirit, children, invade your soul as it spreads very quickly across the earth.

I pluck My children from their spiritual darkness in every part of the world.

I need your sacrifice and prayers to help in the salvation of souls.

Only when I am satisfied will I bequeath the most spectacular Miracles for the world to witness.

When these Miracles are presented they will multiply the conversion I need to take My children to safety and into the New Paradise.

Only then can we become a real family again.

I love you children.

I am pleased with those of you, generous of heart and pure of soul who recognise this Divine Call from Heaven.

I bless you all.

God the Most High