Jezus Do Ludzkości

Przepowiedziana Księga Życia zawiera imiona wszystkich tych, którzy będą zbawieni

poniedziałek, 20 sierpnia 2012 roku, godz. 15.45

Moja szczerze umiłowana córko, przepowiedziana Księga Życia zawiera imiona wszystkich tych, którzy będą zbawieni. Jednakże z powodu Mojego wielkiego Miłosierdzia więcej dusz zostanie zbawionych dzięki Ostrzeżeniu. Nawet więcej dusz może zostać zbawionych również z powodu waszego cierpienia i wszystkich wybranych dusz żyjących dziś na świecie. Modlitwy Moich wyznawców, włączając w to odmawianie Moich Modlitw Krucjaty dla ratowania dusz, będą potężnym środkiem do ocalenia nawet najbardziej zatwardziałych dusz.

Dusze, które odrzucą Moje Miłosierdzie, mogą być teraz uratowane z powodu hojnego wstawiennictwa tych spośród was, którzy podejmują ofiary, w tym modlitwy, post i przyjęcie cierpienia w Moje Święte Imię.

To jest Moja obietnica, takie jest Moje wielkie Miłosierdzie. Przynoszę wiele Darów w tym czasie z powodu waszej miłości do Mnie. Przyjmijcie je z miłością i dziękczynieniem.

Błogosławię was. Moja obietnica, że udzielę więcej Darów z powodu waszej odpowiedzi na tę Misję, Moi umiłowani uczniowie, zostanie spełniona i może zostać teraz spełniona dzięki waszej wierności wobec Mnie.

Wasz umiłowany Jezus

The Book of Life foretold contains the names of all those who will be saved

Monday, August 20th, 2012 @ 15:45

My dearly beloved daughter the Book of Life foretold contains the names of all those who will be saved.

However, because of My Great Mercy, more souls will be saved because of The Warning.

Even more souls can also be saved because of your suffering and that of all chosen souls alive in the world today.

The prayers of My followers, including the recital of My Crusade Prayers to save souls, will be a powerful means of salvaging even the most hardened of souls.

Souls who will refuse My Mercy can now be saved because of the generous intercession of those amongst you who offer sacrifice, including prayer, fasting and the acceptance of suffering, in My Holy Name.

This is My promise such is My Great Mercy.

I bring many gifts at this time because of your love for Me.

Accept them with love and thanksgiving.

I bless you. My Promise to bestow more Gifts, because of your response to this mission, My beloved disciples, will and can now be fulfilled because of your loyalty to Me.

Your Beloved Jesus