Jezus Do Ludzkości

Jestem jak burza, która nadciąga. Mój Głos jest jak grom w oddali

poniedziałek, 20 sierpnia 2012 roku, godz. 3.30

Moja szczerze umiłowana córko, nie możesz nigdy zapomnieć w konaniu, którego doświadczasz w Moje Imię, że Mocy Boga nic nie może przewyższyć.

Jestem jak burza, która nadciąga. Mój Głos jest jak grom w oddali. Gdy Moje święte Słowo okryje teraz ziemię jak koc, w oddali słychać będzie odgłos dudnienia. Gdy Moje Słowo będzie się rozprzestrzeniać od człowieka do człowieka, burza zacznie przybierać na sile, a dudnienie grzmotu się nasili. Wkrótce rozlegnie się grom i niewielu nie usłyszy Głosu Boga. Gdy burza będzie się nasilać, wiele dusz, które będą się starały przygotować na trudności, nie będzie w stanie zapobiec dotknięciu swoich dusz przez burzę Mojego Głosu lub siłę Mojego Miłosierdzia.

Nadszedł czas na Interwencję z Nieba, aby się wylała na pogański świat pełen ciemności. Moje Światło podniesie nawet te najbardziej zatwardziałe serca, gdy Prawda zacznie je zalewać.

Wszystkie dzieci Boże czytające to Orędzie, proszę, pamiętajcie teraz o Mojej obietnicy wobec was. Daję się wam poznać w tych Orędziach poprzez Moje święte Słowo. Podczas Ostrzeżenia Mój Duch wtargnie do waszych dusz. Potem Ja, wasz Jezus, zstąpię z chmur przy Powtórnym Przyjściu. Wzniosę wtedy Nowe Jeruzalem, tak że pokój będzie mógł w końcu zapanować w Nowej Erze, Nowym Świecie bez końca. Moja Moc jest wszechmogąca.

Szatan może mieć pewne moce, ale one są niczym. Jego moc może być przerażająca, ale on kuli się w przerażeniu, ze strachu przede Mną. Nie wolno wam przydawać mu więcej mocy, ulegając temu kuszeniu. Ani nie powinniście pozwolić, aby lęk przed nim wstrzymywał waszą miłość do Mnie. Kiedy lękacie się szatana, karmicie jego moc, a on może kontrolować wasze zmysły. Tylko modlitwa, wiele modlitwy, może osłabić jego moc i jego uścisk nad wami. Teraz, gdy Moje Słowo jest drukowane, szatan zbierze swoją armię, aby się przygotować na straszliwą bitwę.

Wy wszyscy, Moi wyznawcy, musicie Mi oddać swoją wolę i całkowicie Mi zaufać, gdy was prowadzę przez to krwawe pole bitwy. Nie miejcie złudzeń, szatan i jego demony są wściekli z powodu tego planu, ostatecznego Planu Zbawienia. Będzie powodował zamieszanie w tym Dziele. Będzie wywoływał dyskusje, będzie rzucał oszczerstwa na to Dzieło i uczyni wszystko, co może, aby powstrzymać rozpowszechnianie Mojej Księgi Prawdy, Moich świętych Orędzi.

Możecie także spodziewać się dezaprobaty od grup z wewnątrz Mojego Kościoła na ziemi i rozszalałych kłótni między chrześcijanami co do prawdziwości Mojego świętego Słowa. Gdy nadchodząca burza nabierze tempa, a Moje Słowo będzie zwielokrotniane w każdej mowie i w każdym języku, dźwięk Mojego Głosu będzie ogłuszający. Mocy Boga nigdy nie można lekceważyć, bo Ja Jestem Królem ludzkości.

Przychodzę teraz w imieniu Mojego Ojca Przedwiecznego, aby zebrać wszystkie Jego dzieci w tej ostatecznej bitwie, kiedy wygnam szatana do jeziora ognia. Będzie to straszliwa walka i wiele dusz Mnie odrzuci. Nieważne, jak bardzo będę się starał, i pomimo Mojej Mocy, ze swojej własnej woli wybiorą złego ducha.

Ufajcie Mi i pozwólcie Mi teraz oczyścić wasze dusze, abyście byli godni Mojego Nowego Raju na ziemi.

Podajcie sobie ręce w jedności, Moi wyznawcy, aby chronić Moje święte Słowo, żeby ci, którzy Mnie nie znają, mogli przyjść do Mnie.

Kocham was.

Błogosławię was wszystkich.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

I am like a storm which is brewing. My Voice is like thunder in the distance

Monday, August 20th, 2012 @ 03:30

My dearly beloved daughter you must never forget, through the agony which you endure in My Name, that the Power of God cannot be surpassed.

I am like a storm which is brewing. My Voice is like thunder in the distance.

As My Holy Word will now cover the earth, like a blanket, a rumbling sound will be heard in the distance.

As My Word spreads from man to man the storm will begin to get stronger and the rumbling of thunder will increase.

Soon the thunder will roar and few will fail to hear the Voice of God.

As the storm increases in strength many souls who try to baton down the hatches will be unable to prevent the storm of My Voice or the strength of My Mercy from touching their souls.

The time has begun for the intervention from Heaven to pour out over a pagan world full of darkness.

My Light will lift the hearts of even the most hardened of hearts as the Truth will begin to sink in.

To all of God’s children reading this message please remember My Promise to you now.

I am making myself known to you in these messages through My Holy Word.

My Spirit will invade your souls during The Warning.

Then I, your Jesus, will descend from the clouds at the Second Coming.

Then I will raise the New Jerusalem so that peace can, at last, be achieved in the New Era, the New World without end.

My Power is almighty.

Satan may have certain powers but they are nothing. His power can be frightening but he cowers in fear before Me in terror.

You must not give him more power by giving into this temptation. Nor should you allow fear of him to block your love for Me.

When you fear Satan you are feeding his power and he can control your senses.

Only prayer, and much of it, can weaken his power and his grip over you.

Now that My Word is in print Satan will raise his army to prepare for a terrible battle.

All of you, My followers, must surrender your will and trust in Me completely as I lead you through this bloody battlefield.

Make no mistake, Satan and his demons, are furious because of this plan, the final Plan of Salvation.

He will cause havoc with this work.

He will create debate, cast aspersions on this work and will do everything he can to stop My Book of Truth, My Holy Messages from being spread.

You may also expect disapproval from elements within My Church on earth and a raging argument among Christians as to the authenticity of My Holy Word.

When the storm ahead gathers speed, as My Word is multiplied in every tongue and in every language, the sound of My Voice will be deafening.

The Power of God must never be underestimated for I am the King of Mankind.

I now come, on behalf of My Eternal Father, to gather all of His children in the final battle when I will banish Satan into the lake of fire.

It will be a terrible battle and many souls will reject Me.

No matter how hard I will try, and despite My Power, it will be by their own free will that they will choose the evil one.

Trust in Me and allow Me now to purify your souls so that you will be worthy of My New Paradise on earth.

Link arms My followers in union to protect My Holy Word so that those who do not know Me can come to Me.

I love you.

I bless all of you.

Your beloved Saviour
Jesus Christ